Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Наталія Корома, Інна Тарабарова, КЛАСТЕРНА СПІВПРАЦЯ УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ)

Наталія Корома
ORCID ID: 0000-0002-9824-9108
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Інна Тарабарова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

КЛАСТЕРНА СПІВПРАЦЯ УЧАСНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ)

Анотація:

Створення державою сприятливих умов для підтримки малого й середнього підприємництва, як локальної опори, на місцевому (те­риторіальному) рівні є важливою умовою збереження цілісності системи у можливому протистоянні геополітичним і геоекономічним зсувам. Таким зсувом, зокрема, є вторгнення Росії на територію України. Найпершими з новими викликами стикнулися і почали активно адаптуватися західні регіони України, власне суб’єкти, задіяні у сфері сільського туризму.

Через аналіз попереднього наукового доробку було висвітлено соціальний і економічний контекст сільської місцевості та подо­лання соціальної ізоляції, властивої сільському середовищу в цілому, а в умовах воєнного стану особливо. Окреслено засади форму­вання кластерної співпраці між відповідними суб’єктами як важливого механізму їхньої кооперації. У межах експедиційної частини по західних регіонах України було досліджено: аспекти діяльності представників малого й середнього підприємництва, що задіяні в організації сільського туризму на території, або є учасниками кластеру сільського туризму, в умовах уже воєнного стану; обста­вини формування кластерної співпраці між учасниками, роль туризму в регіональному розвитку та переваги кластерної співпраці для зростання туристичної дестинації.

За результатами польових досліджень на території було підтверджено думку, що кластерний підхід у взаємодії суб’єктів малого й середнього підприємництва, задіяних у певному напрямі, дозволяє поглибити та покращити їх роботу, оптимізувати виробничі про­цеси, раціональніше використовувати ресурсний потенціал території, та швидше і порівняно легше давати відповідь викликам.

Таким чином, успішна кластерна співпраця суб’єктів, задіяних в організації сільського туризму може стати прикладом і поштовхом для упровадження даної моделі кооперації по всій країні. Учасники кластерів продемонстрували, наскільки важливим є вміння мобілізу­вати ресурси й адаптуватися до сучасних реалій, вчасно реагувати на виклики та допомагати своєю роботою громадянам.

Ключові слова: сільська територія, сільський туризм, кластер сільського туризму, західні регіони України.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.84.4

Посилання:

  1. Zinko Yu. (2018) Klastery sil’s’koho turyzmu Ukrayiny i Pol’shchi [Clusters of rural tourism of Ukraine and Poland] / Yu. Zinko, M. Malska, M. Solski // Goals of sustainable development of the third millennium: challenges for universities of life sciences: Materials of the international. science and practice conference – K.: NUBiP of Ukraine, 2018. – Vol. 1. – P. 73-75. (In Ukrainian)
  2. Zinko. Yu., Malska. M., Dubis. L, Vasiliev. V, Okolovych. I. (2019) Klastery turyzmu yak odyn z instrumentiv staloho sil’s’koho rozvytku Ukrayiny [Tourism clusters as one of the tools of sustainable rural development of Ukraine] // Mental Health Global Challenges XXI Century. IPSI Proceedings – 2019. Rome, Italy. Issue 2019. Рр. 12-16. DOI: 10.32437/ IPSIProceedings.Issue-2019 (In Ukrainian)
  3. Melnyk S.I. (2004) Sotsial’no-ekonomichni problemy vidtvorennya ta efektyvnoho vykorystannya resursnoho potentsialu sela [Socio-economic problems of reproduction and effective use of the resource potential of the village] / Melnyk S.I. – K.: NNC IAE. 342 p. (In Ukrainian)
  4. Morozyuk N.V. (2014) Orhanizatsiyno-ekonomichni zasady staloho rozvytku sil’s’kykh terytoriy [monohr.] [Organizational and economic principles of sustainable development of rural areas [monograph]] / N.V. Morozyuk – Nizhin: Publisher of PP Lysenko M.M., 2014. – 304 p. (In Ukrainian)
  5. Pavlov O. (2009) Sil’s’ki terytoriyi: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennya [Rural territories: theoretical and methodological principles of research] / O. Pavlov// Regional history of Ukraine: coll. of science Art. – K.: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 2009. – No. 3. – P. 113-132.
  6. Portal derzhavnykh posluh iGov [Portal of public services iGov] Retrieved from: https://igov.org.ua/subcategory/1/32/situation/48#anchor1 (20.11.2022)
  7. Council of Europe (1996) Recommendation 1296 (1996) on a European Charter for Rural Areas. Council of Europe, Strasbourg. Retrieved from: http://stars.coe.fr/ta/ta96/erec1296.htm (In English) (20.11.2022)
  8. Shucksmith, M., Chapman, P. (2002) Rural Development and Social Exclusion // Sociologia Ruralis. Volume 38, Issue 2. DOI: 10.1111/1467¬9523.00073 (In English)

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Nataliia Koroma, Inna Tarabarova, 2022. Cluster cooperation of rural tourism participants as a mechanism of adaptation to modern challenges (example of western regions of Ukraine). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3/4 (84/85), 25-29 (in English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.84.4

Надійшла до редколегії 09.12.2022
Прийнята до друку 27.12.2022