Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Джибо Цуй, МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Джибо Цуй
ORCID ID:0000-0003-0307-4219
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація:

У контексті вивчення туристичних ресурсів і побудови привабливого туристичного іміджу країни важливе значення відігріє такий різновид туризму, як військовий. Військовий туризм – це туризм на місцях боїв та історичних битв для всіх зацікавлених, а також для ветеранів і родичів загиблих воїнів, відвідання існуючих та історичних військових об’єктів і полігонів, бойових морських кораблів, під­водних човнів на полігонах і в тирах, участь у військових навчаннях та маневрах, перебування на полігонах як глядачів – мілітарі-тур. До таких також можна віднести і тури на відвідання воєнних концтаборів та в’язниць?
Разом із тим, військовий туризм в Україні недостатньо розвинений. Як одна з воюючих держав у Другій світовій війні та батьків­щина східноєвропейської культури, Україна не тільки має глибокі історичні й культурні традиції, але й атмосферу модернізації, а також власну культуру. Україна зберегла велику кількість радянських військових об’єктів, озброєння та техніки, включаючи надзвичайно уні­кальні ядерні об’єкти, військові заводи, місця військових дій. Ресурси військового туризму в Україні є дуже значними, багатими на типи та мають велике значення для його розвитку.
Розглянуто поняття “військовий туризм”, визначено фактори, що впливають на розвиток військового туризму, сформульовано цілі та принципи розвитку військового туризму, представлено теоретичні засади дослідження геопросторової організації військового тури­зму в Україні. Виявлено напрями та проблеми розвитку військового туризму. Подано оцінку поточного рівня розвитку сфери військового туризму в Україні, оцінку впливу сфери туризму на соціально-економічний розвиток країни в цілому. Визначено перспективні напрями роз­витку сфери військового туризму. Проаналізовано алгоритм інтеграції регіонального туристичного простору в різноманітні форми наці­онального туризму, а також ідентифіковано географічні передумови розподілу туристичних ресурсів для ефективної організації військо­вого туризму. Обґрунтовано необхідність розроблення й застосування у регіоні концепції військового туризму в Україні.
Мета статті полягає в аналізі проблематики та перспектив розвитку військового туризму в Україні на прикладі пам’яток Другої світової війни.
Використано такі загальнонаукові методи дослідження, як аналіз, синтез, дедукція, індукція й системний метод, в основі яких ле­жать достовірні факти, збирання та аналіз яких здійснено з використанням методів, заснованих на спостереженні та вивченні війсь­ково-туристичної діяльності. Ключові слова: військовий туризм, туристичні ресурси, геопросторова організація, інтеграція, туристопотоки.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.15

Посилання:

 1. Bezuhlyi I. V. (2007). Napriamy udoskonalennia terytorialnoi orhanizatsii rehionalnoi rekreatsiino-turystychnoi systemy [Directions for improving the territorial organization of the regional recreational and tourist system] / I. V. Bezuhlyi // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – № 8. – S. 93-97. (In Ukrainian).
 2. Boiko M. H. (2009). Turystychna pryvablyvist Ukrainy: zakonomirnosti formuvannia ta oriientyry rozvytku. [Tourist attractiveness of Ukraine: patterns of formation and landmarks of development] / M. H. Boiko // Investytsii: praktyka ta dosvid. – № 16. – S. 22-34 (In Ukrainian).
 3. Vecherskyi V. V., Polishchuk A. A. (1994). Metodyka doslidzhennia kulturno-istorychnoho i pryrodnoho potentsialu yak resursu turystychno- ekskursiinoi diialnosti // Problemy rozvytku turyzmu v Ukraini i zavdannia vidnovlennia istorychnoi pam’iati narodu zasobamy turyzmu: Tezy dopovidei i povidomlen Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Methods of research of cultural, historical and natural potential as a resource of tourist and excursion activities // Problems of tourism development in Ukraine and the task of restoring the historical memory of the people through tourism]. – Kyiv – Kosiv, 1994. – Ch. 1. – C. 149-152. (In Ukrainian).
 4. Yevdokymenko V. K. (1996). Rehionalna polityka rozvytku turyzmu: Metodolohiia formuvannia, mekhanizm realizatsii: Monohrafiia. [Methodology of formation, implementation mechanism: Monograph] – Chernivtsi: Prut. – S. 200-287. (In Ukrainian).
 5. Yermachenko V. Ye. (2007). Istoriia turyzmu. Konspekt lektsii dlia studentiv napriamu pidhotovky 0504 “Turyzm” [History of tourism. Synopsis of lectures for students in the direction of training 0504 “Tourism”] / V. S. Yermachenko, Yu. Yu. Ivashchenko, Yu. M. Kotelnykova. – Kh.: Vyd. KhNEU. – S. 88-96. (In Ukrainian).
 6. Zinov’ievH. O. (2005). Napriamky rozvytku industrii turyzmu u Kyievi // Turyzm: Teoriia i praktyka. [Directions of development of the tourism industry in Kiev // Tourism: Theory and Practice]. -№ 1. – S. 32-34. (In Ukrainian).
 7. Kartashevska I. F. (2000). Heohrafichni aspekty piznavalnoho turyzmu. Rynok ekskursiinykh posluh.[Geographical aspects of cognitive tourism. Excursion services market] – Simferopol: Piramida-Krym. – S. 87¬139. (In Russian).
 8. Kvartalnov V. O. (2002). Turyzm: Navch. posibnyk. – M.: Finansy ta statystyka [Tourism: Textbook. manual. – Moscow: Finance and Statistics]. – S. 299-315. (In Russian).
 9. Kyfiak V. F. (2003). Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini [Organization of tourist activity in Ukraine] / V. F. Kyfiak. – Chernivtsi : XXI. – S. 276-300. (In Ukrainian).
 10. Kliap M. P., Shandor F. F. (2013). Suchasni riznovydy turyzmu: pidruchnyk. [Modern varieties of tourism: a textbook]. – K.: Znannia. – 334 s. – S. 277-321. (In Ukrainian).
 11. Krachylo M. P. (1987). Heohrafiia turyzmu: Navch. posibnyk. – K.: Vyshcha shkola [Geography of tourism: Textbook. – K.: High school. – S. 88¬154. (In Ukrainian).
 12. Kurylo T. V. (2003). Stanovlennia i rozvytok zakonodavstva pro okhoronu kulturnoi spadshchyny v Ukraini: istoryko-pravove doslidzhennia: Avtoref.[Formation and development of legislation on the protection of cultural heritage in Ukraine: historical and legal research: Abstract] 12.00.01 / Kyivan National University of T. Shevchenka. – K.: Vyshcha shkola. – 208 s. – S. 2-18. (In Ukrainian).
 13. Liubitseva O. O. (2003 а). Heoprostorova orhanizatsiia turystychnoho protsesu: Avtoref [Geospatial organization of the tourist process: Abstract] 11.00.02 / Kyivan National University of T. Shevchenka. – K., 2003. – S. 8-28. (In Ukrainian).
 14. Liubitseva O. O. (2003 b). Rynok turystychnykh posluh yak ob’iekt heohrafii turyzmu [The market of tourist services as an object of tourism geography] // Ukrainian geographical magazine. – 2003. – № 2. – S. 43-51. (In Ukrainian).
 15. Chzhan Lina, Siui Aisia (2009) // Literature of Shandong. – Vyp. 60 (S1). – S. 102-104.
 16. Chzhan Sinmin, Chzhan Yan (2010). [Sft^^^MRS^tf] // Journal of Huainan University. – Vyp. 12 (2). – S. 16-18.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zhibo Сui, 2022. Geospatial research methodology organizations of military tourism in Ukraine. Regional outsourcing particularities. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 105-108 (in English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.15

Надійшла до редколегії 25.02.22
Прийнята до друку 13.06.22