Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Краковський С., Курач Т. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ

Краковський С.,
ORCID ID: 0000-0001-5164-6272
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Курач Т.
ORCID ID: 0000-0002-5989-9431
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЕЛЕКТРОННОГО АТЛАСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ

Анотація:

За понад 30-річну історію існування електронних атласів широковідомі лише дві класифікації інтерактивних функцій, призначені безпосередньо для електронного атласу. Крім того, теоретичні аспекти розроблення цих класифікації були висвітлені недостатньо, що ускладнює їхнє подальше удосконалення.
Метою статті є розроблення теоретико-методологічних засад створення класифікаційної системи інтерактивних функцій елект­ронного атласу. Для досягнення мети було поставлено чотири проміжні цілі: з’ясування питання необхідності створення нової класифіка­ції чи доопрацювання існуючих; формування понятійно-термінологічного апарату об’єкта дослідження та класифікаційної системи; фор­мування множини класифікаційних об’єктів – інтерактивних функцій; розроблення методологічних засад класифікаційної системи.
Визначено місце інтерактивних функцій у системі понять інтерактивної та атласної картографії, що передбачало розгляд таких понять: елементи електронного атласу, атласна взаємодія, представлення електронного атласу, інтерактивність електронного ат­ласу, оператор атласної взаємодії, функціональність електронного атласу, інтерактивний інструмент. Встановлено такі основні по­няття класифікаційної системи інтерактивних функцій: класифікаційний елемент, класифікаційний об’єкт, загальний принцип класифі­кування, головна ознака (основа) класифікування. Визначено суттєві (інтерактивність, результативність, наочність, тривалість, од­нозначність) і несуттєві (пасивність, розширюваність) властивості інтерактивної функції, її характеристики та різновиди. Поперед­ньо ідентифіковано 179 інтерактивних функцій електронного атласу, які будуть розподілені за класифікаційними групами на основі їхнього призначення. Класифікація буде призначена для розробників атласних платформ та авторів електронних атласів. Її створення допоможе вирішувати такі завдання: систематизація досвіду зі створення та імплементації інтерактивних функцій електронних ат­ласів; оцінювання інтерактивності та функціональності електронних атласів; перегляд теоретичних положень електронного атлас­ного картографування, знаходження нових інтерактивних функцій і зв’язків між існуючими; пришвидшення розробки електронних атла­сів авторами-користувачами атласної платформи; демонстрація інтерактивних можливостей атласної платформи.
Результати дослідження можуть бути використані на теоретичному рівні проєктування класифікації інтерактивних функцій не тільки для електронного атласу, але й інших застосунків, де класифікаційним об’єктом виступає інтерактивна функція. Запропонова­ний понятійно-термінологічний апарат може бути цікавим для всієї інтерактивної картографії, оскільки розглядаються такі загально­теоретичні поняття, як інтерактивна функція, інтерактивність, взаємодія.
Ключові слова: класифікація інтерактивних функцій, теоретико-методологічні засади класифікування, електронний атлас, атласна картографія, інтерактивність.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.13

Посилання:

 1. Albrecht, J. H. (1996, January 21–25). Universal GIS operations for environmental modeling [Paper presentation]. The 3rd International Conference/Workshop on Integrating GIS and Environmental Modeling, Santa Fe, Argentina.
 2. Balciunas, A., & Dumbliauskiene, M. (2011, May 19–20). Qualimetric research method application in high interactivity level functionality assessment of Internet maps [Paper presentation]. The 8th International Conference on Environmental Engineering, Vilnius, Lithuania.
 3. Balciunas, A. (2011). The Possibilities for Functionality Research on Interactive Internet Maps. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 46(2), 66-73. DOI: 10.3138/carto.46.2.66
 4. Balciunas, A. (2012, September 13–14). Web Maps Functionality Analysis of the National Atlases [Paper presentation]. V Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia ‘Natsionalni atlasy u formuvanni hlobalnoho informatsiinoho prostoru’ [The 5th All-Ukrainian scientific and practical conference ‘National atlases in the formation of the global information space’], Kyiv, Ukraine.
 5. Balciunas, A., & Beconyte, G. (2015). Research on User Preferences for the Functionality of Web Maps. In C. R. Sluter, C. B. M. Cruz & P. M. L. de Menezes (Eds.), Cartography-Maps Connecting the World (pp. 45–57). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-17738-0_4
 6. Bär, H., & Sieber, R. (1997, June 23–27). Atlas of Switzerland-Multimedia Version. Concepts, Functionality and Interactive Techniques [Paper presentation]. The 18th International Cartographic Conference, Stockholm, Sweden.
 7. Cambridge University Press. (n.d.). Interface. In Cambridge Dictionary. Retrieved April 03, 2021, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interface
 8. Cartwright, W., Crampton, J., Gartner, G., Miller, S., Mitchell, K., Siekierska, E., et al. (2001). Geospatial information visualization user interface issues. Cartography and Geographic Information Science, 28(1), 45–60. DOI:10.1559/152304001782173961
 9. Chabaniuk, V. (2018). Reliatsiina kartohrafiia: Teoriia ta praktyka [Relational сartography: Theory and practice]. Kyiv: Institute of Geography of the NAS of Ukraine. Retrieved from https://igu.org.ua/sites/default/files/pdf-text/relational-сart.pdf (in Ukranian).
 10. Chabaniuk, V. S., Kolimasov, I. M., & Krakovskyi, S. P. (2021). Critical Systemic Properties of Electronic Atlases of New Generation. Part 1: Problem and Research Methods. Kibernetyka ta obchysliuvalna tekhnika [Cybernetics and Computer Engineering Journal], 204(2), 20–48. DOI: 10.15407/kvt204.02.020
 11. Crampton, J. W. (2002). Interactivity types in geographic visualization. Cartography and geographic information science, 29(2), 85–98. DOI: 10.1559/152304002782053314
 12. Cron, J. (2006a). Graphische Benutzeroberflächen interaktiver Atlanten [Graphical user interfaces of interactive atlases] (Master’s thesis, University of Applied Sciences Dresden (HTW Dresden), Dresden, Germany). Retrieved from http://www.ika.ethz.ch/studium/diplomarbeit/2006_cron_bericht.pdf
 13. Cron, J. (2006b). Kriterienkatalog Umsetzung von Funktionen interaktiver Atlanten [Implementation of the Criteria Catalog for Interactive Atlas Functions]. Retrieved from http://www.ika.ethz.ch/studium/diplomarbeit/2006_cron_katalog.pdf
 14. Cron, J., Sieber, R., & Hurni, L. (2007, August 4–10). Guidelines to Optimized Graphical User Interfaces of Interactive Atlases [Paper presentation]. The 13th International Cartographic Conference, Moscow, Russia.
 15. Cron, J., Wiesmann, S., & Hurni, L. (2008). Facilitating the handling of interactive atlases by dynamic grouping of functions–the example of “Smart Legend”. In A. Moore & I. Drecki (Eds.), Geospatial Vision: New Dimensions in Cartography (pp. 1–18). Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-70970-1_1
 16. Gotz, D., & Zhou, M. X. (2009). Characterizing users’ visual analytic activity for insight provenance. Information Visualization, 8(1), 42– 55. DOI: 10.1057/ivs.2008.31
 17. Hornbæk, K., & Oulasvirta, A. (2017, May 6–11). What is interaction? [Paper presentation]. The 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Denver, CO, United States.
 18. Huber, S., Jeller, P., & Ruegsegger, M. (2005, July 9–16). Thinking Modular–Towards a Pluggable Atlas User Interface [Paper presentation]. The 22nd International cartographic conference, La Coruna, Spain.
 19. Hurni, L. (2005). Anwendung kartographischer medien im Rahmen aktueller I+K-Technologien [Application of cartographic media within the framework of current I+K technologies]. KN-Journal of Cartography and Geographic Information, 55(5), 244-249. DOI: 10.1007/BF03544020
 20. Hurni, L. (2008). Multimedia Atlas Information Systems. In S. Shekhar & H. Xiong (Eds.), Encyclopedia of GIS (pp. 759–763). Boston: Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-35973-1_847
 21. Kharchenko, A. S. (1974) K voprosu obshchei klassyfykatsyy kart [On the issue of general classification of maps]. Kyiv: Naukova dumka (in Russian).
 22. Krakovskyi, S. P. (2021). Interaktyvnist v atlasnii kartohrafii [Interactivity in atlas cartography] (Unpublished master’s thesis). National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/353849419_Interactivity_in_Atlas_Cartography_Interaktivnist_v_atlasnij_kartografii_Interaktivnost_v_atlasnoj_kartografii (in Ukrainian).
 23. Krakovskyi, S., & Kurach, T. (2021). Evoliutsiia pohliadiv v atlasnii kartohrafii: vid kontseptsii paperovoho atlasu do atlasnoi platformy [The evolution of views in atlas cartography: from paper atlas concept to atlas platform]. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 78/79 (3/4), 60–68. DOI: 10.17721/1728-2721.2020.78-79.9 (in Ukrainian).
 24. Kurach, T. M. (2010). Suchasni pidkhody do klasyfikuvannia heohrafichnykh kart [Modern approaches to the classification of geographic maps]. Visnyk heodezii ta kartohrafii [Bulletin of Geodesy and Cartography], (6),15–19 (in Ukrainian).
 25. Kurach, T. M. (2011). Teoretyko-metodolohichnyi riven klasyfikuvannia (na prykladi systematyzatsii heohrafichnykh kart) [Theoretical and methodological level of classification (on the example of systematization of geographic maps]. Visnyk heodezii ta kartohrafii [Bulletin of Geodesy and Cartography], (6),16–20 (in Ukrainian).
 26. Lindholm, M., & Sarjakoski, T. (1994). Designing a visualization user interface. In A. M. MacEachren & D. R. F. Taylor (Eds.), Visualization in modern cartography (pp. 167–184). Great Yarmouth: Pergamon. DOI: 10.1016/B978-0-08-042415-6.50016-8
 27. Merriam-Webster. (n.d.). Interface. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved April 03, 2021, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/interface
 28. Miller, S. (1999). Design of multimedia mapping products. In W. Cartwright, M. P. Peterson & G. Gartner (Eds.), Multimedia cartography (pp. 51–63). Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-36651-5_7
 29. Norman, D. A. (1988). The design of everyday things. New York: Basic Books.
 30. Omelchenko, V. V. (2008). Obshchaya teoriya klassifikacii. CH. 1: Osnovy sistemologii poznaniya dejstvitel’nosti [General theory of classification. Part 1: Fundamentals of the systemology of cognition of reality]. Moscow: OOO “IPC ‘Maska’” (in Russian).
 31. Ormeling, F. (1996). Functionality of electronic school atlases [Paper presentation]. Seminar on Electronic Atlases II, Prague, Czech.
 32. Ormeling, F., & van Elzakker, C. P. J. M. (2009, November 15–21). Digital atlas user requirements and use scenarios [Paper presentation]. The 24th International Cartographic Conference, Santiago de Chile, Chile.
 33. Parush, A., Pulsifer, P., Philip, K., & Dunn, G. (2006). Understanding through structure: The challenges of information and navigation architecture in cybercartography. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 41(1), 21–34. DOI: 10.3138/4383-1643-R163-6R25
 34. Persson, D., Gartner, G., & Buchroithner, M. (2006). Towards a typology of interactivity functions for visual map exploration. In E. Stefanakis, M. P. Peterson, C. Armenakis & V. Delis (Eds.), Geographic hypermedia (pp. 275–292). Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-34238-0_15.
 35. Roth, R. E. (2011). Interacting with Maps: The science and practice of cartographic interaction (Doctoral dissertation, The Pennsylvania State University, State College, USA). Retrieved from https://submit-etda.libraries.psu.edu/catalog/1243
 36. Roth, R. E. (2013). Interactive maps: What we know and what we need to know. Journal of Spatial Information Science, (6), 59–115. DOI: 10.5311/JOSIS.2013.6.105
 37. Schneider, B. (2001, August 6–10). GIS functionality in multimedia atlases: spatial analysis for everyone [Paper presentation]. The 20th International Cartographic Conference, Beijing, China.
 38. Scheider, B. (2002). GIS-Funktionen in Atlas-Informationssystemen [GIS functions in Atlas information systems] (Doctoral dissertation, ETH Zurich, Zurich, Switzerland). Retrieved from https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/146681/eth-25643-02.pdf
 39. Sieber, R., & Huber, S. (2007). Atlas of Switzerland 2—A highly interactive thematic national atlas. In W. Cartwright, M. P. Peterson & G. Gartner (Eds.) Multimedia cartography (pp. 161–182). Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-36651-5_12
 40. Sieber, R., & Cron, J. (2019). Atlas Functionality: Interactive Functions and Tools. In Atlas Cookbook. Retrieved from https://atlas.icaci.org/wp-content/uploads/2019/07/Cookbook_9-Atlas_Functionality.pdf
 41. Subbotin, A. L. (2001). Klassifikacii [Classifications]. Moscow: IF RAN (in Russian).
 42. Tikunov, V. S. (1997). Klassifikacii v geografii: renessans ili uvyadanie? (opyt formal’nyh klassifikacij) [Classifications in geography: renaissance or decline? (the experience of formal classifications)]. Moscow-Smolensk: SGU (in Russian).
 43. Topchiiev, O. H. (2005). Suspilno-heohrafichni doslidzhennia: metodolohiia, metody, metodyky: navch. posibnyk [Socio-geographical research: methodology, methods, techniques: tutorial]. Odesa: Astroprynt (in Ukrainian).
 44. van Elzakker, C. P. J. M. (2004). The use of maps in the exploration of geographic data (Doctoral dissertation, Utrecht University, Utrecht, Netherlands). Retrieved from https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2004/phd/vanelzakker.pdf
 45. van Leeuwen, S. W. (1996). Het Evalueren von Geografische Software [Evaluating Geographic Software] (Master’s thesis, Utrecht University, Utrecht, Netherlands).
 46. You, M., Chen, C. W., Liu, H., & Lin, H. (2007). A usability evaluation of web map zoom and pan functions. International Journal of Design, 1(1), 15–25.
 47. Zhang, Q., Kraak, M. J., & Blok, C. A. (2016). Structuring Relations between User Tasks and Interactive Tasks Using a Visual Problem-Solving Approach. In G. Gartner, M. Jobst & H. Huang (Eds.), Progress in Cartography (pp. 101–114). Cham: Springer.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

S. Krakovskyi, T. Kurach, 2022. Classification of interactive functions of the electronic atlas: theoretical and methodological basis of creation. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 89-99 (in English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.13

Надійшла до редколегії 03.05.22
Прийнята до друку 13.06.22