Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Долгова К. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРУ ППДТ УКРАЇНИ)

Долгова К.
ORCIDID: 0000-0002-2348-6395
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРУ ППДТ УКРАЇНИ)

Анотація:

Сьогодні вкрай важливо розглядати дитячий туризм через призму його різнопрофільних видів, зокрема курортно-оздоровчого й пізнавально-подієвого (далі – ППДТ). Останній може стати вдалим підґрунтям для розвитку знань з історії України, популяризації тра­дицій і звичаїв нашої держави, плекання цінностей українського народу серед дитячого населення. Вагома роль суспільно-географічних методик у міждисциплінарному інструментарії, зокрема у вивченні геопросторових процесів та зв’язків, забезпечує ефективність дос­лідження особливостей територіальної організації дитячого туризму й різних його видів, зокрема особливостей функціонування, про­блем і перспектив розвитку комплексу дитячого туризму на національному, регіональному та локальному рівнях, що особливо важливо в умовах суспільної трансформації, у тому числі децентралізації, а також на тлі сучасних подій в Україні.
Метою дослідження є визначення концептуальних положень суспільно-географічного вивчення комплексу дитячого туризму, а за­вданнями – окреслити типові функціонально-компонентну й територіально-кластерну структуру функціонального кластеру ППДТ на основі вивчення українського досвіду організації профільних туристично-рекреаційних послуг для юних туристів. Методика дослі­дження передбачала застосування методів контент-аналізу профільних закордонних та українських публікацій, порівняння, система­тизації, узагальнення, графічний і порівняльно-географічний методи, кластерний підхід і статистичний аналіз фактичної інформації з відкритих джерел.
Обґрунтовано місце кластеру ППДТ у структурі комплексу дитячого туризму. Удосконалено концептуальні положення вивчення комплексу дитячого туризму шляхом визначення типової функціонально-компонентної структури кластеру ППДТ, що охоплює взає­модію замовників відповідних турпослуг,первинних туристичних підприємств і суміжних їм вторинних, третинних, а також управлін­ських, навчально-наукових установ. Фунціонально-компонентна структура на основі прямих і зворотних виробничих, інформаційних та управлінських зв’язків передбачає формування турпродукту пізнавально-подієвої спеціалізації для юних туристів. Також запропоновано типову територіально-кластерну структуру функціонального кластеру ППДТ: локальні підкластери (ЛТПК), локальні (ЛТК), регіональні (РТК), міжрегіональні (МТК) кластери та національний (НТК), які виділено з урахуванням організаційно-управлінських зв’язків, схожості природних і суспільно-географічних умов відповідних туристсько-рекреаційних територій, а також на основі аналізу інтенсивності ве­ртикальних і горизонтальних суспільно-географічних зв’язків, які виникають між суб’єктами функціонального кластеру. Наведено при­клади територіально-кластерної структури функціонального кластеру ППДТ України.
Ключові слова: дитячий туризм, комплекс дитячого туризму, кластер пізнавально-подієвого туризму, кластер ППДТ, суспільно- географічне дослідження туризму.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.8

Посилання:

 1. Beidyk, O. O., (1997). Ukrainsko-rosiiskyi slovnyk terminiv i poniat z heohrafii turyzmu i rekreatsiinoi heohrafii [Ukrainian-Russian dictionary of terms and concepts on Geography of Tourism and Geography of Recreation]. Kyiv, “Kyevskyi un-t”. Retrieved from: http://www.geograf.com.ua/glossary/ termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/teritorialno-rekreatsijnij-kompleks-trk(In Ukrainian).
 2. Carr, N. A., (2002). comparative analysis of the behavior of domestic and international young tourists. Tourism Management, 23 (3), 321-325. DOI: 10.1016/S0261-5177(01)00089-9
 3. Dolhova, K., (2017). Klasterna model terytorialnoho kompleksu dytiachoho turyzmu ta rekreatsii v Ukraini [Cluster model of children’s tourism and recreation territorial complex in Ukraine]. Economic and Social Geography, 78, 47-52.DOI: 10.17721/2413-7154/2017.78.47-52 (In Ukrainian).
 4. Dolhova, K., (2019). Terytorialna orhanizatsiia klasteru kurortno- ozdorovchoho dytiachoho turyzmu Ukrainy: avtoref. dys. kand. heohr. nauk: 11.00.02[Geospatial organization of the cluster of resort and health-improving children’s tourism of Ukraine]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv (In Ukrainian).
 5. Gaines, B. L, Hubbard, S. S. et al, (2004). An analysis of children’s programs in the hotel and resort industry market segment. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 5 (4), 85-99. DOI: 10.1300/ J149v05n04_05
 6. Horton, J., Kraftl, P., (2006). What Else? Some More Ways of Thinking and Doing ‘Children’s Geographies’. Children’s Geographies, 4 (1), 69-95. DOI: 10.1080/14733280600577459
 7. Ishchuk, S. I., Hladkyi, O. V, (2011). Heohrafiia promyslovykh kompleksiv [Geography of industrial complexes]. Kyiv: Znannia (In Ukrainian).
 8. Kilinska, K., Kostashchuk, V. et al., (2010). Teoretychni ta prykladni aspekty rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia v Ukraini [Theoretical and applied aspects of recreational nature management in Ukraine]. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (In Ukrainian).
 9. Kolotukha, O. V., (2005). Dytyacho-yunats’kyy turyzm v Ukrayini yak terytorial’na sotsial’no-ekonomichna systema: problemy ta perspektyvy rozvytku: avtoref. dys. kand. heohr. nauk: 11.00.02[Children’s tourism in Ukraine as a territorial social and economic system: problems and prospects of development]. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv(In Ukrainian).
 10. Kotlyarov, E. A., (1978). Geografiya otdyiha i turizma: Formirovanie i razvitie territorialnyih rekreatsionnyih kompleksov [Geography of leisure and tourism: Formation and development of territorial recreational complexes]. Moscow: Myisl (In Russian).
 11. Kotsan, N. N. & Yavorska, A. V., (2015). Istoriia rozvytku dytiachoho turyzmu v Ukraini [History of children’s tourism development in Ukraine]. Retrieved from: https://internationalconference2014.wordpress.com/2015/12/18/ (In Ukrainian).
 12. Malynovs’ka, O., (2008). Heohrafiya dytyachoho turyzmu [Geography of children’s tourism]. Regional Studies. Geography. Tourism, 44, 3-5. (In Ukrainian).
 13. Malynovs’ka, O., Dolhova, K., (2013).Rynok dytiachoho turyzmu: Innovatsiini formy orhanizatsii vidpochynku [Children tourism market: the innovation forms of organization of the rest]. Geography and tourism, 24, 60-68. (In Ukrainian).
 14. Oliinyk, Ya. B., Smyrnov, I. H., (2011). Mizhnarodna lohistyka [International logistics]. Kyiv: Obrii (In Ukrainian).
 15. Pistun, M. D., (1996). Osnovy teorii suspilnoi heohrafii [Fundamen¬tals of Human Geography Theory]. Kyiv: Vyshchashkola (In Ukrainian).
 16. Porter, M., (2005). Konkurentsiya [Competition]. Moscow: Publishing House of “Vilyams” (In Russian).
 17. Redina, V., (2000). Kraieznavcha poshukova diialnist uchniv u pozashkilnomu zakladi [Local lore research activities of schoolchildren in out- of-school institutions]. Geography and basics of economics at school, 1, 34¬35. (In Ukrainian).
 18. Rudneva, M. H., (2010). Klastery yak ob’iekt vyvchennia krainoznavstva [Clusters as the object of country studies research]. Geography and Tourism, 6, 76-79 (In Ukrainian).
 19. Shandor, F. F., Kliap, M. P., (2013). Suchasni riznovydy turyzmu [Modern types of tourism]. Kyiv: Znannia (In Ukrainian).
 20. Topchiiev, O. H., (2005). Suspilno-heohrafichni doslidzhennia: metodolohiia, metody, metodyka [Human Geography research: methodology and methods]. Odesa:Astroprynt (In Ukrainian).
 21. Turley, S., (2001). Children and the demand for recreational experiences: the case of zoos.Leisure Studies, 20 (1), 1-18. DOI: 10.1080/02614360122877
 22. Wang, K. C. et al., (2004). Who is the decision-maker: the parents or the child in group package tours? Tourism Management, 25 (2), 183-194. DOI: 10.1016/S0261-5177(03)00093-1

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

K. Dolhova, 2022. Conceptual foundations of human-geographical study of the complex of children’s tourism (on the example of the СECT cluster of Ukraine)Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 57-61 (in  English, abstr. in Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.8

Надійшла до редколегії 09.04.22
Прийнята до друку 13.06.22