Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Кіптенко В., Околович І. ВПРОВАДЖЕННЯ АСПЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Кіптенко В.
ORCID ID: 0000-0003-2147-9957
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Околович І.
ORCID ID: 0000-0001-8868-4475
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ АСПЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація:

Розглянуто особливості сільського туризму в рамках концепцій сталого розвитку та сталого розвитку туризму. Висвітлено можливості оцінювання ступеня реалізації аспектів сталості на рівні учасників туристичного процесу. Проведено опитування власників сільських гостинних садиб в Україні – членів ГО “Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні” з метою моніторингу стану досягнення цілей сталого розвитку туризму.
Здійснено первинне оцінювання впровадження аспектів сталого розвитку у сфері сільського туризму в Україні. Визначено основні соціально-демографічні показники власників сільських гостинних садиб в Україні та їхніх господарств. Проаналізовано рівень ознайомлення власників садиб з концепцією та Цілями сталого розвитку. Досліджено характер використання найманої праці власниками сільських гостинних садиб, рівень упровадження аспектів екологічності й відповідального споживання. Розкрито стан, можливості та перспективи співпраці сільських гостинних садиб з іншими учасниками туристичного процесу.
Виявлено, що серед власників садиб не лише наявне загальне розуміння концепції сталості та її актуальності, а й активно ведуться спроби імплементації певних аспектів сталості в діяльність з надання послуг сільського туризму. Виділено критерії сталості діяльності з надання послуг сільської гостинності: економічні (прибутковість, наявність попиту, стабільні туристичні потоки, розширення сфери діяльності тощо), соціально-культурні (налагодження співпраці й партнерства, кластерна взаємодія, збереження локальних традицій, можливість навчання та розвитку тощо) та екологічні (поводження з відходами, відповідальне споживання ресурсів тощо).
Визначено актуальні потреби й механізми подальшого ознайомлення власників сільських гостинних садиб з питаннями сталого розвитку. Виявлено шляхи забезпечення більш сталої діяльності з надання послуг сільського туризму на різних рівнях – рівні сільської гостинної садиби, рівні громади та рівні держави як елементів комплексного, безперервного й багатоаспектного процесу.
Ключові слова: сталий розвиток, сталий розвиток туризму, туризм, сільський туризм, сільська гостинна садиба.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.6

Посилання:

 1. Ammirato, S., Felicetti, A., Raso, C., Pansera, B., Violi, A., (2020). Agritourism and Sustainability: What We Can Learn from a Systematic Literature Review. Sustainability, 12(22), 9575. D0l:10.3390/su12229575
 2. European Tourism Indicators System for sustainable destination management. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/ offer/ sustainable/indicators_en
 3. Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Retrieved from https://www.gstcouncil.org/
 4. Green Destinations. Retrieved from https://greendestinations.org/.
 5. Hall, D. R, Kirkpatrick, I., Mitchell, M. (Eds.). (2005). Rural tourism and sustainable business (Vol. 26). Channel view publications.
 6. Hazizova, O., Fenrych, P. (Eds.). (2016). Bahatoaspektnyi turyzm: nestandartni idei dlia silskykh mikropidpryiemstv ta rozvytku silskykh hromad [Multifaceted tourism: non-standard ideas for rural micro-enterprises and rural community development]. Kyiv: Intercontinental-Ukraine Publishing House (In Ukrainian).
 7. Isaienko, V. M, Nikolaiev, K. D, Babikova, K. O, Biliavskyi, H. O, Smyrnov, I. H., (2014). Stratehiia staloho rozvytku (turystychna haluz) [Sustainable development strategy (tourism industry)]. Kyiv: Publishing House of the National Pedagogical University of M. P. Drahomanov (In Ukrainian).
 8. Ivona, A., (2021). Sustainability of Rural Tourism and Promotion of Local Development. Sustainability, 13(16), 8854. D0I:10.3390/su13168854
 9. Kiptenko, V. K., Motuzenko, O. O., (2021). Naukovo-praktychni zasady upravlinnia perekhodom do staloho turyzmu v Ukraini [Scientific and practical principles of managing the transition to sustainable tourism in Ukraine]. Geography and Tourism, 64, 11-21 (In Ukrainian).
 10. Lopez-Sanz, J., Leguia, A., Gutierrez-Rodriguez, P., Cuesta-Valino, P. (2021). Rural tourism and the sustainable development goals. A study of the variables that most influence the behavior of the tourist. Frontiers in Psychology, 12. D0I:10.3389/fpsyg.2021.722973
 11. Nosko, Ye., Prymachenko, A., Kiptenko, V., (2021). Mozhlyvosti zaprovadzhennia v Ukraini kryteriiv ta standartiv staloho turyzmu GSTC [Possibilities of introduction of criteria and standards of sustainable tourism GSTC in Ukraine]. Collection of scientific papers SCIENTIA. Retrieved from https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/16652 (In Ukrainian).
 12. Roberts, L., Hall, D., Morag, M. (Eds.). (2004). New Directions in Rural Tourism (1st ed.). Routledge. D0l:10.4324/9781315248097.
 13. Tkachenko, T. I., (2009). Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities] (2nd ed.). Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics (In Ukrainian).
 14. Roberts, L., Hall, D. (Eds.). (2001). Rural tourism and recreation: Principles to practice. Cabi.
 15. Rozvytok staloho silskoho turyzmu: Tematychnyi dovidnyk [Development of sustainable rural tourism: Thematic guide]. 2007. Retrieved from http://www.prismanet.gr/urtl/cms/content/downloads/Guide_Final_Ukrainian Vis.pdf (In Ukrainian).
 16. Rutynskyi, M. Y., Zinko, Yu. V., (2006). Silskyi turyzm [Rural tourism]. Kyiv: Znannia (In Ukrainian).
 17. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO). A Practical Guide to Tourism Destination Management. UNWTO: Madrid, Spain, 2007.
 18. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Policy and Practice for Global Tourism. UNWTO: Madrid, Spain, 2011.
 19. TourCert. Retrieved from https://www.tourcert.org/
 20. Tsili staloho rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid [Sustainable Development Goals: Ukraine. National report]. 2017. Retrieved from https://mepr.gov.ua/ (In Ukrainian).
 21. Zinko, Yu. V, Rutynskyi, М. Y., Kudla N. Ye. etc., (2009). Zberezhennia i stalyi rozvytok Karpat: navchalnyi posibnyk zi staloho turyzmu [Conservation and sustainable development of the Carpathians: a manual for sustainable tourism]. Kyiv (In Ukrainian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kiptenko V., Okolovych I., 2022. Introduction of sustainable development aspects in the field of rural tourism in Ukraine.  Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 39-46 (in English, abstr. in  Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.6

Надійшла до редколегії 15.05.22
Прийнята до друку 13.06.22