Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

Макаренко П. ЛЮДИНО-ОРІЄНТОВАНА КОНЦЕПЦІЯ, ЯК УМОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Макаренко П.
ORCID ID: 0000-0002-3046-192X
Інститут географії НАН України, Київ, Україна

ЛЮДИНО-ОРІЄНТОВАНА КОНЦЕПЦІЯ, ЯК УМОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація:

За даними Укрстату, у 2018 р. в Україні проживало 42,4 млн осіб, проте щороку кількість населення зменшується. За існуючої динаміки до 2050 р. кількість населення скоротиться до 28,0 млн осіб. За таких умов у перспективі 10-20 років в Україні катастрофічно не вистачатиме трудових ресурсів. Проте і на сьогодні економічно активне населення становить 18 млн осіб, ураховуючи, що чисельність економічно неактивного населення становить 18,5 млн осіб. Підтвердженням цього є те, що середньооблікова кількість штатних працівників у квітні 2020 р. зменшилася на 171 тис. осіб порівняно із квітнем 2019 р. Найбільше зменшення зафіксоване у сферах промисловості (-77,9 тис. осіб), охорони здоров’я (-49,7 тис. осіб), сільського, лісового й рибного господарства (-40,0 тис. осіб) тощо.
У Рейтингу глобальної конкурентоспроможності за версією Всесвітнього економічного форуму Україна 2019 р. займала 85-те місце з поміж 141 економік світу. Однак найкращі результати фахівці Форуму зафіксували в категоріях “Кваліфікація населення” (44 місце, 69,9 балів зі 100) та “Інфраструктура” (57 місце, 70,3 балів зі 100), що було значно вище від середніх значень країн з рівнем доходу нижче середнього. Особливо звертають на себе увагу результати підкатегорії “Кваліфікація майбутньої робочої сили” – 26 місце, 72,6 балів зі 100. За Індексом розвитку людського потенціалу Україна 2019 р. займала 88 місце із середнім значенням індексу 0,750. Упродовж останніх 10-ти років збільшення даного індексу було мінімальним.
Водночас результати опрацьовувань Дослідного інституту фінської економіки (ЕТА) свідчать, що для постійного підвищення національної конкурентоспроможності можливо використовувати інновації або застосовувати нові маркетингові стратегії. У Фінляндії основний метод підвищення конкурентоспроможності – інвестиції в якість людського капіталу, інвестиції в освіту, що дає можливість готувати кваліфіковані кадри й розвивати якісне виробництво. Тому завдання збереження та процвітання людського капіталу стає головною умовою подальшого розвитку країни. Але в умовах повномасштабної агресії РФ в Україні, часткового зруйнування її господарства й масового переміщення населення це завдання стає життєво важливим.
Ключові слова: людино-орієнтована концепція, система освіти, інвестиції в людський капітал, конкурентоспроможність.

Мова: англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2022.82.5

Посилання:

 1. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Hitis T.P., Nikulina A.A., (2018). Doslidzhennia suchasnoho stanu trudovykh resursiv Ukrainy [Research of the current state of labor resources of Ukraine]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 2(35), Retrieved from: http://www.venu-journal.org/download/2018/2/08-Hitis.pdf (In Ukranian).
 3. Conceigao P., (2019). Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in the 21st Century. United Nations Development Programme.
 4. Antoniuk V.P., (2019). Suchasni transformatsii v sferi vyshchoi i profesiinoi osvity yak reaktsiia na potreby rynku pratsi [Modern transformations in the field of higher and professional education as a reaction to the needs of the labor market.]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1(36), Retrieved from: http://www.venu-journal.org/download/2019/01- Antoniuk.pdf (In Ukranian).
 5. Shelemetieva T.V., (2019). Rozvytok vnutrishnoho turyzmu v Ukraini yak obiekta upravlinnia [Development of domestic tourism in Ukraine as an object of management]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 1(36), Retrieved from: http://www.venu-journal.org/download/2019/27-Shelemetieva.pdf (In Ukranian).
 6. Liu A., Wall G., (2005). Human resources development in China. Annals of Tourism Research, 32(3), 689-710. DOI: 10.1016/j.annals.2004.10.011
 7. Qiu Zhang H., Wu E., (2004). Human resources issues facing the hotel and travel industry in China. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(7), 424-428. DOI: 10.1108/09596110410559122
 8. Qiu Zhang H., Lam T., (2004). Human resources issues in the development of tourism in China: evidence from Heilongjiang Province. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(1), 45-51. DOI: 10.1108/09596110410516552
 9. Holmstrom B., Honkapohja S., Huhtala A., Hyytinen A., Kauhanen A., Koski H. … Rouvinen P., (2019). Suomen kasvu (Finnish Economic Growth). ETLA B 278. Retrieved from: https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ ETLA-B278.pdf
 10. Schwab K., (2019). The global competitiveness report 2019. In World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/ docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
 11. Vikhrov M., 2018. Pratsia bez rezultatu [Work without result]. Tyzhden.ua. Retrieved from: https://m.tyzhden.ua/publication/214378 (In Ukranian).
 12. Shelest O., Kutovyi Ya., Samokhodskyi I., (2018). Rozvytok ukrainskoi IT-industrii [Development of the Ukrainian IT industry]. IT Ukraine Association, BRDO, Retrieved from: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_ IT_Industry_Report_UKR.pdf (In Ukranian).
 13. Rakhman M.S., Aleksandrova A.O., (2018). Konkurentsiia ta konkurentospromozhnist IT-pidpryiemstv na mizhnarodnomu rynku [Competition and competitiveness of IT companies at worldwide market]. Scientific Bulletin of KSU. Series “Economic Sciences”, Vol. 1 No. 30, Retrieved from: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/162/158 (In Ukranian).
 14. Meshko N.P., Kostiuchenko M.K., (2015). Perspektyvy rozvytku sfery IT yak providnoi innovatsiinoi haluzi Ukrainy [Prospects for the development of the IT sector as a leading innovation industry in Ukraine]. European journal of management issues, Vol. 23, issue 4. P. 71-77, Retrieved from: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_5e4ba 43063ed9.pdf (In Ukranian).
 15. Rahman M.S., (2017). Doslidzhennia informatsiinykh i telekomunikatsiinykh posluh Ukrainy yak eksportooriientovanoi haluzi ekonomiky [A Study on the Information and Telecommunication Services of Ukraine as an Export-Oriented Sector of the Economy]. Business Inform. № 5. P. 279-287, Retrieved from: https://www.business-inform.net/ export_pdf/business-inform-2017-5_0-pages-279_287.pdf (In Ukranian).
 16. Ganushchak-Yefimenko L.M., (2016). Osoblyvosti rozvytku pidpryiemnytstva v IT-sferi Ukrainy [Key features of IT entrepreneurship development in Ukraine]. Actual problems of economics, № 10. P. 55-67,
  Retrieved from: https://eco-science.net/archive/2016/APE-10-2016.zip (In Ukranian).
 17. Calderwood L, Soshkin M.,(2019). The travel & tourism competitiveness report 2019. Travel and Tourism at a Tipping Point In The World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_TTCR_2019.pdf
 18. Organisation for Economic Co-operation and Development, (2019). Labour productivity levels – most recent year. Retrieved from: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54563
 19. Pro skhvalennia Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity (2018). [About approval of the Concept of preparation of experts on a dual form of receiving education]. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 19, 2018, Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text (In Ukranian).
 20. Nikitina G., (2019). Shcho take dualna osvita i chy spravdi tse “dobre zabute stare”? [What is dual education and is it really a “well-forgotten old”?], Retrieved from: https://sukhari.com.ua/shho-take-dualna-osvita-i-chi-spravdi- tse-dobre-zabute-stare.html (In Ukranian).

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

P. Makarenko, 2022.  Human-oriented concept as a condition of Ukraine’s developmentVisnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (82/83), 34-38 (in English, abstr. in  Ukrainian), DOI: 10.17721/1728-2721.2022.82.5

Надійшла до редколегії 23.05.22
Прийнята до друку 13.06.22