Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГІС У ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

    Бондаренко Е., 
ORCID  iD: 0000-0002-2295-146X

Яценко О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Запропоновано методичний підхід до проведення загального (стандартного) моніторингу навколишнього середо­вища на основі функціональних можливостей географічних інформаційних систем (ГІС). Він полягає в теоретико-ме- тодологічному обґрунтуванні алгоритму створення первинних оціночних картографічних моделей, що визначають стан довкілля в цілому та за окремими компонентами.
Автори сформулювали вимоги для врахування у процесі створення системи геоінформаційного моніторингу до­вкілля, які в цілому корелюються із завданнями Державної системи моніторингу довкілля. Такими є: багаторівневість системи моніторингу, комплексність спостережень за станом і динамікою об’єктів природокористування, взаємна уз­годженість різнорідних показників, залежність періодичності спостережень від розвитку природних та антропогенних процесів, системність спостережень із відпрацьовуванням методики прогнозування та моделювання, необхідність систематизації цих спостережень у базах даних ГІС.
Авторами представлено та розкрито зміст методологічних принципів побудови системи моніторингу на основі ГІС, розподілених на дві групи: регламентних щодо створення і роботи ГІС моніторингу (об’єктивності, систематич­ності спостережень за станом довкілля, багаторівневості, узгодженості нормативного й методичного забезпечення, узгодженості програмного та технічного забезпечення, інтероперабельності, оперативності проходження інформації між окремими ланками системи, відкритості інформації для населення) та тих, що забезпечують стан необхідної ін­формації для використання її у ГІС (повноти інформації, достовірності, сучасності, комплексності в оцінці екологічної інформації, багатоваріантності подання результатів).
Визначено вимоги до інформаційного забезпечення ГІС моніторингу навколишнього середовища (врахування всього комплексу природних, соціальних та економічних характеристик об’єктів довкілля, використання тематичних і спеці­альних карт різного змісту та призначення додатково до даних натурних спостережень, доповнення картографічних матеріалів статистичними, текстовими даними, що відображають статику і динаміку об’єктів та явищ моніторингу, представлених на результуючих картах, проведення періодичного оновлення інформаційного забезпечення ГІС із вико­ристанням матеріалів дистанційного зондування), її структуру (блокову) та архітектуру (розподілену).
Алгоритм моніторингу довкілля на основі ГІС реалізовано на прикладі створення первинних результуючих картог­рафічних моделей оціночного типу – карт полів забруднення атмосферного повітря за індексом якості атмосферного повітря АО/ РМ 2.5.

Ключові слова: географічна інформаційна система, ГІС, моніторинг, навколишнє середовище, оціночні картографі­чні моделі, база даних, методологічні принципи, інформаційне забезпечення, індекс якості атмосферного повітря.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.14

Посилання:

1. Бондаренко Е. Л. Геоінформаційне еколого-географічне картографу¬вання : монографія / Е. Бондаренко. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – 272 с.
2. Екологічний моніторинг в Україні: які дані відкрито [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/201S/07/ 17/63S71S
3. Екологічний моніторинг довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/content/ekologichniy-monitoring-dovkillya.html
4. Єдиний в Україні екологічний чат-бот [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://saveecobot.com
5. Про національну інфраструктуру геопросторових даних : Закон України від 13.04.2020 р., набув чинності з 1.01.2021 р.) [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/554-20
6. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України (ред. від 07.0б.2020 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1264-12
7. Куссуль Н. М. Геоінформаційна інфраструктура моніторингу на-вколишнього середовища та надзвичайних ситуацій / Н. М. Куссуль, С. В. Скакун, А. Ю. Шелестов // Наука та інновації. – 2010. – Т. б. – № 4. – С. 21-28.
S. Ляшенко А. Онтологія та особливості компонентів геоінформацій-ного моніторингу за технологією баз геопросторових даних / А. Лященко, І. Патракеєв // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Вип. 1. – С. 174-177 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2015_1_42
9. Мокін В. Б. Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : мо-нографія / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 152 с.
10. Положення про державну систему моніторингу довкілля : Пос-танова Кабінету Міністрів України від 30 березня 199S р., № 391 (ред. від 24.12.2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-9S-%D0%BF#Text
11. Програмне забезпечення ArcGIS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/an-overview-of-the-interpolation-tools.htm
12. Air Quality Index [Electronic resource]. – Access mode: https://aqicn.org

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bondarenko E., Yatsenko O., 2020. GIS in environmental monitoring tasks. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 95-100 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.14

Надійшла до редколегії 30.09.2020
Прийнята до друку 12.11.2020