Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ДИНАМІКА ТА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Лаврик О.,
ORCID  iD: 0000-0003-2604-2500

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна

Цимбалюк В.
ORCID  iD: 0000-0002-2509-6956

КВНЗ “Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка”, Умань, Україна

Анотація:
Здійснено аналіз проблеми динаміки та багатовимірності ландшафтів на прикладі ландшафтно-технічних систем. Об’єктом дослідження є ландшафтно-технічні системи, які характеризуються значною динамічністю та багатовимі- рністю структури. Пізнання динаміки ландшафтно-технічних систем дає змогу краще зрозуміти специфіку трансфо­рмації сучасної ландшафтної сфери та прорахувати можливі негативні тенденції розвитку. Зазначено, що динаміка ландшафтно-технічних систем – це функціональні, просторові та структурні трансформації, які виявляються у всіх складових до критичного моменту перетворення блокової системи на геокомпонентну. Розглянуто чотири види ди­наміки. Хорологічна динаміка характеризує просторові зміни меж ландшафтно-технічної системи. Структурна дина­міка передбачає зміну морфологічної будови ландшафтно-технічної системи та взаємозв’язків між її блоками. Часова динаміка об’єднує всі зміни в ландшафтно-технічній системі, які пов’язані з часом. Направлена динаміка передбачає стійкі, односторонньо спрямовані трансформаціїландшафтно-технічної системи з багаторазовою зміною її стану та структури. Зазначено, що кожна система має свою відмінну ознаку – багатовимірність, тобто функціонування в її межах низки відособлених і водночас взаємопов’язаних парадинамічних систем. Внутрішня блокова система обмежена рамками ландшафтної техносфери планети, яка об’єднує сучасні ґрунти, техногенний покрив і шар повітря. Внутрі­шня структурно-морфологічна система розглядає ландшафтно-технічну систему як чітко визначену градацію таксо­нів. Внутрішня міжблокова система передбачає взаємозв’язок у ландшафтно-технічній системі на рівні трьох блоків (управлінського, природного і технічного). Зовнішня комплексна система виражає взаємодію ландшафтно-технічної системи з іншими ландшафтними комплексами. Через зовнішню повітряну систему відбувається надходження в ланд­шафтно-технічну систему і зворотне випромінювання сонячної радіації та здійснюється взаємодія із віддаленими ландшафтними комплексами через перенесення різних типів повітряних мас. У підстилаючій літогенній системі вияв­ляється взаємодія ландшафтно-технічної системи з літогенною основою, яка представлена земною корою та верх­ньою мантією. Визначено, що у перспективі необхідно акцентувати дослідження сучасних географів на проблемах ди­наміки різних класів антропогенних ландшафтів.

Ключові слова: ландшафтно-технічні системи, динаміка ландшафтів, багатовимірність ландшафтів, ландшафтна структура.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.13

Посилання:

1. Безлатня Л. О. Культурні ландшафти міжзонального геоекотону “лісостеп-степ” Правобережної України : автореф. дис.  канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 “Констр. географія і раціональне використ. прир. ресурсів” / Л. О. Безлатня. – Харків, 2017. – 20 с.
2. Гриневецький В. Т. Ландшафт меліорований / В. Т. Гриневець- кий // Географічна енциклопедія України: в 3 т. / редкол. : О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. – Київ : Укр. рад. енциклопедія, 1990. – Т. 2 : З-О. – С. 256.
3. Гричик В. В. Сообщества гнездящихся водоплавающих и околовод-ных птиц отработанных торфяных карьеров на ранних стадиях повторного заболачивания / В. В. Гричик // Вестник БарГУ. Серия : Биологические на¬уки. Сельскохозяйственные науки. – 2013. – Вып. 1. – С. 7-12.
4. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології : підруч¬ник / М. Д. Гродзинський. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.
5. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту : місце і простір : моног-рафія : у 2 т. / М. Д. Гродзинський. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2005. – Т. 1. – 431 с.
6. Денисик Б. Г. Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього Побужжя : автореф. дис. . канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 “Констр. географія і раціональне використ. прир. ресурсів” / Б. Г. Денисик. – К., 2018. – 20 с.
7. Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України : монографія / Г. І. Денисик. – Вінниця : Арбат, 1998. – 292 с.
8. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение / А. Г. Исаченко // Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. / под ред. А. М. Прохорова. – 3-е изд.
– М. : Гос. науч. изд-во “Большая Советская Энциклопедия”, 1973. – Т. 14. – С. 145-146.
9. Канський В. С. Звуковий ландшафт : поняття та підходи до класи-фікації / В. С. Канський, В. В. Канська // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Географія. – 2016. – Вип. 28, № 3-4.
– С. 11-17.
10. Лаврик О. Д. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Пра-вобережної України : автореф. дис. … д-ра геогр. наук : спец. 11.00.11 “Констр. географія та рац. використ. прир. ресурсів” / О. Д. Лаврик. – К., 2019. – 41 с.
11. Лаврик О. Д. Ландшафтна техносфера / О. Д. Лаврик // Наук. вісн. Чернівецьк. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. Серія : Географія. – 2018. – Вип. 795. – С. 147-154.
12. Мамай И. И. Динамика ландшафтов : методика изучения / И. И. Мамай. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 167 с.
13. Маринич О. М. Фізична географія України : підручник / О. М. Ма¬ринич , П. Г. Шищенко. – К. : Знання, 2006. – 512 с.
14. Мильков Ф. Н. Физическая география : учение о ландшафте и ге¬ографическая зональность : монография / Ф. Н. Мильков. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1986. – 328 с.
15. Ситник О. І. Міжзональний геоекотон “лісостеп-степ” Правобере-жної України : автореф. дис. … канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 “Констр. географія і раціональне використання прир. ресурсів” / О. І. Ситник. – Чернівці, 2011. – 20 с.
16. Солнцев Н. А. Учение о ландшафте. Избранные труды / Н. А. Солнцев. – М. : МГУ, 2001. – 384 с.
17. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах / В. Б.Сочава. – Новосибирск : Наука, 1978. – 318 с.
18. Стефанков Л. І. Екотони заплав Правобережної України / Л. І. Стефанков // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюби¬нського. Серія: Географія. – 2002. – Вип. 3. – С. 49-51.
19. Хаєцький Г. С. Водно-болотні антропогенні екотонні ландшафтні комплекси Поділля: проблеми формування, функціонування та визна-чення меж / Г. С.Хаєцький // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. – 2007. – Вип. 13. – С. 83-89.
20. Хорошев А. В. Полимасштабная организация географического ландшафта: монографія / А. В. Хорошев. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2016. – 415 с.
21. Хорошев А. В. Современные направления структурного ландша- фтоведения / А. В. Хорошев // Известия РАН. Серия: географическая. – 2016. – № 3. – С. 7-15.
22. Gerlach T. M. Volcanic versus anthropogenic carbon dioxide // Eos.
– 2011. – Vol. 92, No. 24. – Р. 201-208.
23. Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape / B. C. Pijanowski , L. J. Villanueva-Rivera, S. L. Dumyahn et al. // BioScience. – 2011. – Vol. 61, No. 3. – P. 203-216. doi:10.1525/ bio.2011.61.3.6.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Lavryk O., Tsymbaliuk V., 2020. Dynamics and multidimension of landscape and technical systemsS. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 89-94 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.13

Надійшла до редколегії 29.06.2020
Прийнята до друку 12.11.2020