Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РОЗВИТОК ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В МЕЖАХ ПОДІЛЬСЬКИХ ТОВТР

Кізюн А.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна

Анотація:
Розглянуто проблеми та обґрунтовано шляхи розвитку екстремального туризму в рівнинних умовах території України. За модельний регіон взято Поділля, а в його межах унікальний природний об’єкт – Подільські Товтри. Зазна­чено, що в сучасній туристично-рекреаційні сфері України, особливо окремих її регіонах, стихійно, однак активно, роз­вивається екстремальний туризм. Це стосується і рівнинної (95 % території) частини України, де екстремальний ту­ризм не є традиційним. Наприкінці ХХ- початку ХХІ ст. екстремальним туризмом почали займатися люди різних віко- вих категорій, тому обґрунтування можливостей і перспектив розвитку різних видів екстремального туризму в ок­ремих регіонах та їх природних об’єктах є актуальним. Для Подільських Товтр обґрунтовано розвиток окремих видів екстремального туризму відповідно до придатних для цього натуральних, натурально-антропогенних і антропоген­них ландшафтних комплексах. Подільські Товтри – природний об’єкт світового значення, що немає аналогів у Європі, а за зовнішніми геологічними ознаками на них дещо схожі скелясті гряди у Великій Британії та США. Аналіз природи та ландшафтів Подільських Товтр показує, що тут є необхідні й достатні природні умови та ресурси для активного розвитку екстремального туризму. До натуральних властивостей віднесено унікальність природи і ландшафтів, на­явність необхідних ознак природних компонентів для розвитку екстремальних видів туризму; до антропогенних – на­явність гірничопромислових, водних і белігеративних ландшафтних комплексів, запропоновано шляхи їхнього сучас­ного та майбутнього освоєння з метою організованого розвитку різних видів екстремального туризму. Зазначено, що подальші дослідження природних умов і ресурсів не лише Подільських Товтр, але й Кременецьких гір, Подільського При- дністер’я та Середнього Побужжя, дадуть можливість суттєво розбудувати в межах Поділля туристично-рекреа­ційну сферу із врахуванням екстремального туризму. Поки що розвиток екстремального туризму в межах Поділля проходить стихійно і потребує детальнішого обґрунтування реальних напрямів його формування.

Ключові слова: Поділля, Подільські Товтри, туристично-рекреаційна сфера, екстремальний туризм, розвиток, пріо­ритетні напрями.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.11

Посилання:

1. Денисик Г. І. Гори з глибин моря / Г. Денисик // Укр. геогр. журн. – 1993. – № 2. – С. 44-48.
2. Денисик Г. І. Дорожні ландшафти Поділля / Г. І. Денисик, О. М. Ва- льчук. – Вінниця, 2005.
3. Денисик Г.І. Белігеративні ландшафти Поділля / Г. І. Денисик, О. О. Антонюк. – Вінниця, 2017.
4. Кізюн А. Г. Природні умови розвитку екстремального туризму у ме-жах Поділля / А. Кізюн // Наук. записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія : Географія. – 2016. – Вип. 28. – № 3-4. – С. 178-185.
5. Кізюн А .Г. Регіональні особливості розвитку екстремального ту-ризму / А. Кізюн // Наук. записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія: Географія. – 2016. – Вип. 31. – № 1-2. – С. 142-145.
6. Козинець В. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навчаль¬ний посібник / В. Козинець. – К. : Кондор, 2006.
7. Смотрицький каньйон – поєднання природних та історико-культу- рних цінностей Подільського краю / О. П. Кучинська, Н. А. Чайка, М. М. Рябий, В. Є. Франекевич // Еколог. вісн. – 2006. – Березень – кві¬тень. – С. 19-20.
8. Подільські товтри : краєзнавчі нариси / за ред. Г. Денисика. – Він-ниця : Тезис, 2005.
9. Маринич А. М. Природа Украинской СССР. Ландшафты и физико- географическое районирование / А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко. – К.: Наук. думка, 1985.
10. Радзієвський В. О. Медобори / В. О. Радзієвський, В. О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1975.
11. Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні / М. Рутинський. – К. Центр учбової літ-ри, 2007.
12. Рідуш Б. Скельно-печерні природно-антропогенні комплекси в ландшафті Дністровського каньйону / Б. Рідуш // Річкові долини : при¬рода – ландшафти – людина. Чернівці-Сосновець. – 2017. – С. 281-308.
13. Физико-географическое районирование Украинской ССР / под ред. В. П. Попова, А. М. Маринича. – К., 1968.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kiziun A., 2020. Development of extreme tourism within Podillian Tovtry. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 78-81 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.11

Надійшла до редколегії 16.01.2020
Прийнята до друку 12.11.2020