Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

VOLODYMYR-VOLYNSKYIDISTRICT OF VOLYN OBLAST: TOURIST AND RECREATIONAL RESOURCES OF THE BORDERAREA

Karpiuk Z.,
ORCID  iD: 0000-0002-8073-3129

Antypiuk O.,
ORCID  iD: 0000-0001-7154-1953

Kacharovskyi R.
ORCID  iD: 0000-0002-6096-4800

Lesia Ukrainka East European National University, Lutsk, Ukraine

Abstract:
The article shows that the growing role of local governments provides a rationale for effective regional programs for the development of natural and economic territorial systems, so it is necessary to conduct in-depth historical and geographical research, inventory of resources, determine its uniqueness for optimal location of major economic activities and preservation of the natural environment. It is substantiated that cross-border cooperation promotes the effective use of the potential of cross-border territories for wider cooperation, promotion of good neighborly relations, improving the ability to attract foreign investment. The analysis of spatial differentiation of natural, historical-cultural, social-economic tourist- recreational resources of the border district of Volyn oblast was performed. It is proved that preserved natural complexes: a combination of lakes, forests, dense hydrographic network, diversity of plant communities, faunal richness, favorable ecological situation, variety of architectural objects, including urban complexes of ancient cities, sacred objects of many religions, preserved traditions, features of local color, determine the unique nature of the Volyn border, create favorable conditions for the development of international and domestic tourism. As a result of systematization and generalization of results of geographical researches created a map of available tourist and recreational resources of the area. Taking into account the available conditions and resources of the territory, the most expedient types of tourism in the district have been identified: excursion, ecological, green, agritourism, religious, pilgrimage, ethnographic, for restore strength on nature, which are in demand among wealthy middle-class, what provides an opportunity to get acquainted with historical monuments, folklore, traditional crafts, and handicrafts.

Keywords: cross-border region, cross-border cooperation, tourism, recreation, tourist recreational resources, archeological monuments, historical monuments, ethnographical monuments, Volodymyr-Volynskyi district, Volyn oblast.

Language:
Ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.10

References:

1. Atlas istoriyi kul’tury’ Voly’ns’koyi oblasti / vidp. red. F. V. Zuzuk ; uporyad. : Z. K. Karpyuk, O. V. Anty’pyuk ; komp’yuterne opracyuvannya kart atlasu O. L. Dy’mshy’cz’, Z. K. Karpyuk. – Lucz’k : Red.-vy’d. vid. “Vezha” Voly’n. nacz. un-tu im. Lesi Ukrayinky’, 2008. – 112 s.
2. Belelya N. P. Trudovy’j potencial yevroregionu “Bug” : osobly’vosti formuvannya ta vy’kory’stannya / N. P. Belelya, N. V. Pavlixa // Nauk. visn. Voly’n. nacz. un-tu im. Lesi Ukrayinky’ ; Voly’n. nacz. un-t im. Lesi Ukrayinky’. – Lucz’k, 2009. – # 4 : Mizhnarodni vidnosy’ny’. – S. 112-116.
3. Buglaj N. M. Respublika Pol’shha i Ukrayina : mizhnarodne spivro- bitny’cztvo novogo formatu / N. M. Buglaj // Gileya : zb. nauk. pr. – Ky’yiv, 2012. – Vy’p. 58 : Istory’chni nauky’. Filosofs’ki nauky’. Polity’chni nauky’. – S. 188-194.
4. Vidyans’ky’j S. Istoriografichni aspekty’ transkordonnogo spivro- bitny’cztva Ukrayiny’ / S. Vidyans’ky’j, I. Vovkany’ch // Geopolity’ka Ukrayiny’ : istoriya i suchasnist’ : zb. nauk. pr. – 2018. – Vy’p. 2(21). – S. 7-41.
5. Yevroregion Bug : Voly’ns’ka oblast’ / za red. B. P. Klimchuka, P. V. Lucy’shy’na, V. J. Lazhnika. – Lucz’k : Red.-vy’d. vid. “Vezha” Voly’n. derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky’, 1997. – 448 s.
6. Zakon Ukrayiny’ “Pro transkordonne spivrobitny’cztvo” [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu : http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1861-15.
7. Zuzuk F. V. Osusheni zemli Voly’ns’koyi oblasti ta yix oxorona / F. V. Zuzuk, L. K. Koloshko, Z. K. Karpyuk. – Lucz’k : Red.-vy’d. vid. “Vezha” Voly’n. nacz. un-tu im. Lesi Ukrayinky’, 2012. – 294 s.
8. Insty’tucijna ta pravova baza spivrobitny’cztva z YeS // Yevropejs’ka integraciya : navch. posib. / za red. S. V. Fedonyuka, V. J. Lazhnika. – Lucz’k, 2008. – S. 648-654.
9. Perspekty’vy’ rozvy’tku tury’sty’chnogo spivrobitny’cztva pry’kor- donny’x gromad Voly’ns’koyi oblasti / Zoya Karpyuk, Lary’sa Chy’zhevs’ka, Roman Kacharovs’ky’j, Olena Anty’pyuk // Tury’zm, geografiya, kra- yeznavstvo : aktual’ni problemy’ teoriyi i prakty’ky’ : mater. mizhnar. nauk.- prakt. konf. (m. Ternopil’, 16-17 travn. 2019 r.). – Ternopil’ : Red.-vy’d. vidd. Ternopil’s’kogo nacz. pedag. un-tu imeni Volody’my’ra Gnatyuka, 2019. – S. 41-50.
10. Karpyuk Z. K. Pry’rodno-zapovidny’j fond Voly’ns’koyi oblasti : al’bom-katalog / Z. K. Karpyuk, V. O. Fesyuk, O. V. Anty’pyuk. – Ky’yiv : TOV “OK-POLIGRAF”, 2018. – 136 s.
11. Klimchuk B. P. Yevroregion “Bug” : koncepciya ta strategiya rozvy’tku : monografiya / B. P. Klimchuk, N. P. Lucy’shy’n, P. V. Lucy’shy’n. – Lucz’k : Red.-vy’d. vid. “Vezha” Voly’n. derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky’, 2002.
– 416 s.
12. Kondratyuk K. Ukrayins’ko-pol’s’ke transkordonne spivrobitny’cztvo (1992-2010 rr.) / K. Kondratyuk // Ukrayina-Pol’shha : istory’chna spad- shhy’na i suspil’na svidomist’ / vidp. red. M. Ly’tvy’n. – L’viv, 2012. – Vy’p. 5.
– S. 240-249.
13. Kuzy’k Stepan. Teorety’chni problemy’ tury’zmu : suspil’no-geo- grafichny’j pidxid : monografiya / Stepan Kuzy’k. – L’viv : Vy’dav. centr LNU im. Ivana Franka, 2010. – 254 s.
14. Merezha zakladiv kul’tury’ / Voly’ns’ka oblasna derzhavna adminis- traciya : oficijny’j veb-sajt. – Rezhy’m dostupu : https://voladm.gov.ua/cate- gory/upravlinnya-kulturi-z-pitan-religiy-ta-nacionalnostey/1.
15. Mikula N. A.Transkordonne spivrobitny’cztvo / N. A. Mikula, V. V. Tolkovanov. – Ky’yiv : “Kramar”, 2011. – 259 s. – Rezhy’m dostupu : http:// http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Book_Trnskor- donne_final_14-Aprill-11.pdf
16. Obuxova O. Yu. Ukrayins’ko-pol’s’ke transkordonne spivro-bitny’cztvo yak chy’nny’k yevro integracijny’x namiriv Ukrayiny’ / O. Yu. Obuxova, L. V. Stril’chuk // Naukovy’j visny’k Voly’ns’kogo nacion- al’nogo universy’tetu imeni Lesi Ukrayinky’. – 2007. – # 1 : Istory’chni nauky’. – S.127-131.
17. Proskura V. F. Problemy’ ta perspekty’vy’ realizaciyi transkordon- nogo spivrobitny’cztva na miscevomu rivni / V. F. Proskura, M. L. Fozekosh // Ekonomika i suspil’stvo elektor. nauk. faxove vy’d-ya Mukachivs’kogo derzhavnogo universy’tetu, 2018. – Vy’p. 14. – S. 139-146 [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu : http://economyandsociety.in.ua/journal/ 14_ukr/17.pdf.
18. Filipovs’ka O. O. Analiz konkurentospromozhnosti zaxidny’x pry’kor- donny’x tery’torij Ukrayiny’ v konteksti yevrointegracijny’x procesiv / O. O. Filipovs’ka // Regional’na ekonomika. – 2009. – # 1. – S. 216-224. – Rezhy’m dostupu : http://re.gov.ua/re200901/re200901_216_FilipovskaOO.pdf
19. Filipovs’ka O. O. Transkordonne spivrobitny’cztvo : Ukrayina- Pol’shha-Bilorus’ (instrumenty’ finansovogo zabezpechennya) / O. O. Fil-ipovs’ka // Regional’na ekonomika. – 2007. – # 1(43). – S. 43-55.
20. Xarchy’ns’ka O. Transkordonna spivpracya Ukrayiny’ ta Pol’shhi v yevropejs’komu konteksti (na pry’kladi yevroregionu “Bug” / O. Xarchy’ns’ka // Naukovy’j visny’k Uzhgorods’kogo universy’tetu. – Uzhgorod : Vy’d-vo Uzhgorods’kogo nacz. un-tu “Goverla”, 2009. – Vy’p. 11 : Politologiya, soci- ologiya, filosofiya. – S. 242-245.
21. Ob’yekty’ pry’rodno-zapovidnogo fondu pry’kordonny’x ob’yednany’x tery’torial’ny’x gromad yak vazhly’vy’j element tury’sty’chnoyi galuzi Voly-‘ns’koyi oblasti / N. Chy’r, L. Chy’zhevs’ka, Z. Karpyuk, R. Kacharovs’ky’j // Mater. IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Fundamental’ni ta pry’kladni doslidzhennya : suchasni naukovo-prakty’chni rishennya i pidxody’. Mizhdy’scy’plinarni perspekty’vy'”, 27 chervn. 2019 r. – Bans’ka By’stry’cya ; Baku ; Uzhgorod ; Xerson ; Kry’vy’j Rig : Posvit, 2019. – S. 262-265.
22. Chy’r N. V. Ocinka suchasnogo stanu ta perspekty’v rozvy’tku tury’sty’chnoyi infrastruktury’ v okremy’x ob’yednany’x tery’torial’ny’x groma- dax Voly’ns’koyi oblasti / N. V. Chy’r, R. Ye. Kacharovs’ky’j // Naukovi zapy’sky’ Ternopil’s’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universy’tetu imeni Volody’my’ra Gnatyuka. Seriya : Geografiya. – Ternopil’: SMP “Tajp”. – # 2 (vy’pusk 43). – 2017. – S. 107-113.
23. Shherba G. I. Shlyaxy’ akty’vizaciyi transkordonnogo spivro- bitny’cztva v umovax yevropejs’koyi integraciyi / G. I. Shherba // Naukovy’j visny’k Voly’ns’kogo nacional’nogo universy’tetu imeni Lesi Ukrayinky’. – 2009. – # 4 : Mizhnarodni vidnosy’ny’. – S. 39-43.

Full-text PDF (.pdf)

Suggested citation:

Karpiuk Z., Antypiuk O., Kacharovskyi R., 2020. Volodymyr-Volynskyi district of Volyn oblast: tourist and recreational resources of the border area. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 69-77 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.10

Received Editorial Board 03.07.2020
Accepted for publication 12.11.2020