Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИКОРДОННЯ

Карпюк З.,
ORCID  iD: 0000-0002-8073-3129

Антипюк О.,
ORCID  iD: 0000-0001-7154-1953

Качаровський Р.
ORCID  iD: 0000-0002-6096-4800

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Анотація:
Показано, що зростання ролі органів місцевого самоврядування передбачає обґрунтування ефективних регіональ­них програм розвитку природно-господарських територіальних систем, тому доцільною необхідністю є поглиблені історико-географічні дослідження, інвентаризація ресурсів, визначення своєї унікальності для оптимального розмі­щення основних видів господарської діяльності, збереження природного середовища. Обґрунтовано, що транскор­донне співробітництво сприяє ефективному використанню потенціалу транскордонних територій для ширшої спів­праці, просування добросусідських відносин, покращення здатності залучення зовнішніх інвестицій. Проведено аналіз просторової диференціації природних, історико-культурних, соціально-економічних туристично-рекреаційних ресурсів прикордонного району Волинської області. Доведено, що збережені природні комплекси: поєднання озерних, лісових ді­лянок, густа гідрографічна мережа, різноманіття рослинних угруповань, фауністичне багатство, сприятлива еколо­гічна ситуація, різноманітність архітектурних об’єктів, що включають урбаністичні комплекси старовинних міст, сакральні об’єкти багатьох релігій, збережені етнокультурні традиції, особливості місцевого колориту визначають унікальний характер волинського прикордоння, створюють сприятливі умови для розвитку міжнародного та внутрі­шнього туризму. У результаті систематизації та узагальнення результатів географічних досліджень розроблено ка­ртосхему наявних туристично-рекреаційних ресурсів району. З урахуванням наявних умов і ресурсів території визна­чено найдоцільніші для розвитку види туризму району: екскурсійний, екологічний, зелений, агротуризм, релігійний, па­ломницький, етнографічний, що користуються попитом у людей середнього достатку і в заможної частини насе­лення, надаючи можливість насамперед міським мешканцям відновити сили на природі, ознайомитися з історичними пам’ятками, фольклором, традиційними промислами та ремеслами.

Ключові слова: транскордонний регіон, транскордонна співпраця, туризм, рекреація, туристично-рекреаційні ресу­рси, пам’ятки археології, пам’ятки архітектури, пам’ятки історії, етнографічні пам’ятки, Володимир-Волинський район, Волинська область.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.10

Посилання:

1. Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук ; упоряд.: З. К. Карпюк, О. В. Антипюк ; комп’ютерне опрацювання карт ат¬ласу О. Л. Димшиць, З. К. Карпюк. – Луцьк : ред.-вид. від. “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с.
2. Белеля Н. П. Трудовий потенціал єврорегіону “Буг” : особливості формування та використання / Н. П. Белеля, Н. В. Павліха // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. № 4: Міжнародні відносини. – 2009. – С.112-116.
3. Буглай Н. М. Республіка Польща і Україна : міжнародне співробіт-ництво нового формату / Н. М. Буглай // Гілея : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 58 : Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – С.188-194.
4. Відянський С. Історіографічні аспекти транскордонного співробіт-ництва України / С. Відянський, І. Вовканич // Геополітика України : істо¬рія і сучасність : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 2(21). – С. 7-41.
5. Єврорегіон Буг: Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : ред.-вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1997. – 448 с.
6. Про транскордонне співробітництво : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1861-15
7. Зузук Ф. В. Осушені землі Волинської області та їх охорона / Ф. В. Зузук, Л. К. Колошко, З. К. Карпюк. – Луцьк : ред.-вид. від. “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012. – 294 с.
8. Інституційна та правова база співробітництва з ЄС // Європейська інтеграція : навч. посіб. / за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка. – Луцьк, 2008. – С. 648-654.
9. Перспективи розвитку туристичного співробітництва прикордон¬них громад Волинської області / Зоя Карпюк, Лариса Чижевська, Ро¬ман Качаровський, Олена Антипюк // Туризм, географія, краєзнавство : актуальні проблеми теорії і практики : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль : ред.-вид. від. Терно- пільськ. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка, 2019. – С. 41-50.
10. Карпюк З. К. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог / З. К. Карпюк, В. О. Фесюк, О. В. Антипюк. – Київ : ТОВ “ОК-ПОЛІГРАФ”, 2018. – 136 с.
11. Клімчук Б. П. Єврорегіон “Буг” : концепція та стратегія розвитку : монографія / Б. П. Клімчук, Н. П. Луцишин, П. В. Луцишин. – Луцьк : ред.- вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 416 с.
12. Кондратюк К. Українсько-польське транскордонне співробітниц¬тво (1992-2010 рр.) / К. Кондратюк // Україна -Польща : історична спад¬щина і суспільна свідомість / відп. ред. М. Литвин. – Львів, 2012. – Вип. 5.
– С. 240-249.
13. Кузик С. Теоретичні проблеми туризму : суспільно-географічний підхід : монографія / Степан Кузик. – Львів : видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 254 с.
14. Мережа закладів культури / Волинська обласна державна адмі-ністрація : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-kulturi-z-pitan-religiy-ta- nacionalnostey/1/
15. Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А.Мікула, B. В. Толкованов. – Київ : “Крамар”, 2011. – 259 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/ 2012/10/Book_Trnskordonne_final_14-Aprill-11 .pdf
16. Обухова О. Ю. Українсько-польське транскордонне співробітни-цтво як чинник євроінтеграційних намірів України / О. Ю. Обухова, Л. В. Стрільчук // Наук. Вісн. Волинськ. нац. ун-ту імені Лесі Українки. –
2007. – № 1 : Історичні науки. – С. 127-131.
17. Проскура В. Ф. Проблеми та перспективи реалізації транскор-донного співробітництва на місцевому рівні / В. Ф. Проскура, М. Л. Фозе- кош // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 14. – С. 139-146 [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal/ 14_ukr/17.pdf
18. Філіповська О. О. Аналіз конкурентоспроможності західних при-кордонних територій України в контексті євроінтеграційних процесів / О. О. Філіповська // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 216-224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://re.gov.ua/re200901/ re200901_216_Filipovska00.pdf
19. Філіповська О. О. Транскордонне співробітництво : Україна- Польща-Білорусь (інструменти фінансового забезпечення) / О. О. Філі-повська // Регіональна економіка. – 2007. – № 1 (43). – С. 43-55.
20. Харчинська О. Транскордонна співпраця України та Польщі в єв-ропейському контексті (на прикладі єврорегіону “Буг” / О. Харчинська // Наук. вісн. Ужгородськ. ун-ту. – Ужгород : вид-во Ужгородськ. нац. ун¬ту “Говерла”, 2009. – Вип. 11 : Політологія, соціологія, філософія. – C. 242-245.
21. Об’єкти природно-заповідного фонду прикордонних об’єднаних територіальних громад як важливий елемент туристичної галузі Волин¬ської області / Н. Чир, Л. Чижевська, З. Карпюк, Р. Качаровський // Ма¬тер. IV міжнар. наук.-практ. конф. “Фундаментальні та прикладні дослі¬дження : сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи”, 27 червн. 2019 р. – Банська Бистриця ; Баку ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – С. 262-265.
22. Чир Н. В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку тури-стичної інфраструктури в окремих об’єднаних територіальних громадах Волинської області / Н. В. Чир, Р. Є. Качаровський // Наук. записки Тер- нопільськ. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – 2017. – № 2 (вип. 43). – С. 107-113.
23. Щерба Г. І. Шляхи активізації транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції / Г. І. Щерба // Наук. вісн. Волинськ. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2009. – № 4 : Міжнародні відносини. – С. 39-43.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Karpiuk Z., Antypiuk O., Kacharovskyi R., 2020. Volodymyr-Volynskyi district of Volyn oblast: tourist and recreational resources of the border area. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 69-77 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.10

Надійшла до редколегії 03.07.2020
Прийнята до друку 12.11.2020