Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ

Заваріка Г.
ORCID  iD: 0000-0001-5601-9331

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

Анотація:
Досліджено теорію постконфліктного розвитку територій як актуальну для України тему. Запропоновано мето­дологію дослідження теорії постконфліктного розвитку територій, яка полягає у застосовуванні ідеї геокібернетики та пробабілізму. Установлено, що постконфліктний розвиток територій належить до масштабних загально-геогра­фічних тем, вирішенням яких займатимуться представники багатьох наук. Тому в дослідженні представлено різні по­зиції, що дало можливість сформувати авторське бачення постконфліктного розвитку туризму як географічної сис­теми. Розроблено теоретичну модель постконфліктного розвитку туризму як системи. Установлено на прикладі країн світу, що генеза конфліктів має різний характер, але в постконфлікті результати подібні, що необхідно врахо­вувати під час подолання постконфліктної ситуації у східних територіях. Запропоновано впровадження в старопро- мислових східних територіях України “моделі постконфліктного зеленого розвитку”, яка має містити: ефективне ви­користання регіонального потенціалу; збільшення частки високотехнологічних секторів промисловості; зростання ролі сфери послуг: ділових, туристсько-рекреаційних, соціальних; поліпшення ділового клімату та ділової активності; розвиток альтернативної енергетики; екологічну модернізацію виробництва та впровадження енергозберігаючих те­хнологій на виробництві; зміну поведінкових стереотипів суб’єктів економічної діяльності; широкомасштабне озеле­нення території; проведення реструктуризаційних робіт на закритих вугільних та інших промислових підприємствах; рекультивацію численних териконів. Створення лісопаркової зони на полосі нинішнього протистояння в Донбасі, ор­ганізація там місць відпочинку в перспективі сприятимуть налагодженню мирного життя, установленню екологічної рівноваги в регіоні, подоланню існуючих проблем соціально-економічного розвитку. Запропоновано на цих територіях застосувати “туристсько-рекреаційний” шлях розвитку, який може стати першим, найменш капіталозатратним кро­ком майбутнього оновлення сходу України.

Ключові слова: постконфліктна територія, геокібернетика, пробабілізм, генеза, конфлікт, туризм.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.8

Посилання:

1. АБВ. Збройний конфлікт в термінах (Путівник для України) / Д. Ду- цик та ін. – Київ, 2019.
2. Браун Г. Типологія постконфліктних ситуацій / Г. Браун, А. Лангер, Ф. Стюарт. – Бельгія, 2011.
3. Всемирный банк. Обновленные сведения о глобальном уровне бедности. Всемирный банк: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq
4. Геец В. К вопросу применения подходов “плана Маршалла” для Украины / В. Геец // Экономика Украины. – 2015. – № 4. – С. 6-11.
5. Заваріка Г. Відновлення туризму Луганщини у постконфліктний період: суспільно-географічний аспект / Г. Заваріка // Вісн. Київ. ун-ту. Географія. – 2018. – Вип. 1(70). – С. 88-93.
6. Заваріка Г. Суспільно-географічне дослідження безпеки туризму в умовах глобалізації і конфліктів / Г. Заваріка // Наук. вісн. Херсонськ. держ. ун-ту. Серія “Географічні науки”. – 2018. – № 9. – С. 45-50.
7. МузаффарлиН. К вопросу о восстановлении постконфликтных те¬рриторий. Кавказ и Глобализация / Н. Музаффарли, Э. Исмаилов. – 2009. – № 3 (23). – С. 7-28.
8. Официальный сайт Всемирного экономического форума (WEF) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.weforum.org
9. Офіційний сайт ООН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://www.un.org.ua/ua.
10. Фишер М. После вооруженного конфликта: восстановление ра-зрушенного и реинтеграция общества как элементы построения мира. Бергхоф: Бергхофский исследовательский центр конструктивного урегу-лирования конфликтов. С. 474-501 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.berghoffoundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/handbook/Articles/russian_fischer_handbook.pdf
11. Яковенко Р. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики: дидактичний довідник / Р. Яковенко. – Кіровоград, 2015.
12. University of Maryland, Institute for Economics and Peace: Global Terrorism Index 2017. The official website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.start.umd.edu/news/institute-economics-and-peace- releases-global-terrorism-index
13. Crisis Prevention and Recovery Report 2008 – Post-Conflict Economic Recovery: Enabling Local Ingenuity. New York, 2008. [Електрон¬ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org/content/dam/undp/ library/crisis%_20prevention/undp_cpr_post_conflict_economic_recovery_enable_local_ingenuity_report_2008.pdf
14. Collier P. On economic causes of civil war / P. Collier // Oxford Economic Papers. – 1998. – № 50. – P. 563-573 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://asso’sherpa.org/sherpa’content/docs/programmes/GDH/Campagne_RC/War.pdf
15. Coyne С. Reconstruction and Reconciliation: What’s Economics Got to Do With It? / С. Coyne // The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations. – 2017. – 4 (1). – pp. 69-83.
16. USAID. Official Website [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zavarika H., 2020. Conceptual approaches to the development of post-conflict territories. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 58-63 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.8

Надійшла до редколегії 15.07.2020
Прийнята до друку 12.11.2020