Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

С. Батиченко
ORCID  iD: 0000-0001-5400-9076
(мол. наук. співроб. теми № 19БФ-042-01М)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Гострою проблемою на сьогодні для України є її демографічні особливості. Для України сьогодні характерно ста­ріння населення, демографічна криза, складна демографічна ситуація. Загалом для України спостерігається скорочення народжуваності, зростання смертності, значне навантаження на населення працездатного віку, зростання відсотка пенсіонерів над дітьми та підлітками, стрімке зростання міграції населення (особливо за кордон висококваліфікованих спеціалістів працездатного віку). Разом із тим для ряду західних регіонів країни характерна позитивна ситуація на­вколо демографічних показників. Також позитивна динаміка з демографічною складовою характерна для столиці та центрів економічного розвитку. При цьому в таких містах відбувається ряд негативних соціальних проблем. Здійснено групування регіонів України за допомогою методів рангів, кластеризації та побудова карт самоорганізаціїКохонена на основі демографічних показників: коефіцієнт народжуваності; коефіцієнт смертності; частина дітей і підлітків, час­тина осіб працездатного віку, частина осіб пенсійного віку у віковій структурі населення; середній вік населення; де­мографічне навантаження на працездатне населення. У результаті проведених досліджень за допомогою зазначених методів регіони України згруповано за демографічними особливостями у п ‘ять груп: група, для якої характерна найсп­риятливіша демографічна ситуація, а саме – найвищі показники народжуваності, висока частина дітей та підлітків, осіб працездатного віку, та найнижчі показники смертності, середнього віку й навантаження на працездатне насе­лення, невисока частина пенсіонерів; група регіонів із високими демографічними показниками, які позитивно вплива­ють на демографічну ситуацію в регіонах, та відповідно низькими показниками негативного впливу на демографічну складову; група, для якої характерні середні значення демографічних показників та вплив несприятливих особливостей на демографічну ситуацію в регіонах; регіони, для яких характерні відносно високі показники смертності, навантаження на працездатне населення, середній вік, значна частина пенсіонерів та низькі показники народжуваності, незначний відсо­ток дітей і підлітків, що в свою чергу негативно позначається на демографічній ситуації в регіонах. Відповідно до скла­деної демографічної ситуації варто змінювати особливості демографічної політики в регіонах країни.

Ключові слова: демографічні показники, групи регіонів, метод рангів, кластеризація, карти самоорганізації Кохонена.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.7

Посилання:

1. Лібанова Е. М. Демографічний колапс / Е. М. Лібанова // Краєз-навство. Географія. Туризм. – 2004. – № 34. – С. 2-4.
2. Лібанова Е. М. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року / Е. М. Лібанова // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 48-51.
3. Лібанова Е. М. Українське суспільство: міграційний вимір : національна Доповідь / Е. М. Лібанова ; Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. – К., 2018. – 396 с.
4. Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки / Е. М. Лі-банова, С. І. Пирожков, Н. С. Власенко та ін. : монографія ; Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. – К., 2003. – 230 с.
5. Мезенцев К. В. Регіональний розвиток в Україні: суспільно- просторова нерівність і поляризація : монографія / К. В. Мезенцев, Г. П. Підгрушний, Н. І. Мезенцева. – К.: ДП “Прінт Сервіс”, 2014. – 132 с.
6. Муромцева Ю. І. Демографія : навч. посіб. / Ю. І. Муромцева. – К. : Кондор, 2008. – 300 с.
7. Нємець Л. М. Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, К. А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с.
8. Статистичний збірник “Природний рух населення” за 2018 рік. – К., Державна служба статистики України, 2019. – 108 с.
9. Статистичний щорічник “Населення України” за 2018 рік. – К., Державна служба статистики України, 2019. – 138 с.
10. Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І. Є. Вернера. – К.: ДП “Держаналітінформ”, 2019. – 482 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Batychenko S., 2020. Grouping of Ukraine regions by demographic indicators. Socio-environmental aspects of provision of landscaping in the city of Chernihiv. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 54-57 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.7

Надійшла до редколегії 18.09.2020
Прийнята до друку 12.11.2020