Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ М. ЧЕРНІГОВА

Запотоцький С.,
ORCID  iD: 0000-0002-3515-4187
Запотоцька В.,
Голуб Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розкрито основні риси благоустрою міської території. Охарактеризовано його завдання та головні елементи. Проаналізовано си­туацію, яка пов’язана зі станом забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, у т. ч. у м. Чернігові. Описано основні джерела забруднення довкілля. Розглянуто проблему поводження із твердими побутовими відходами в місті. Здійснено характеристику місь­кого шуму як фактора забруднення атмосфери, який негативно впливає на здоров’я людини. Охарактеризовано дію інсоляції в межах міста, вказано наслідки й вимоги щодо її врахування при плануванні міст, районів чи кварталів. Проведено аналіз аераційного режиму міської території’ як чинника, що впливає на комфортність проживання у місті. Визначено роль зелених насаджень, що є важливим еле­ментом природного середовища та благоустрою міського простору. Описано три типи комфортності у місті (екологічна, соціальна та урбаністична) та вказано на їхні основні риси. Запропоновано наше бачення комфортного міста, яке має бути компактним, зручним і поліцентричним, забезпечувати рівний доступ до благ різним верствам суспільства. Охарактеризовано промисловий комплекс та причини зниження темпів і обсягів промислового виробництва у деяких раніше провідних галузях. Визначено основні підприємства м. Чернігова, які впроваджують сучасні технологічні рішення. Розглянуто транспортний комплекс міста і тенденції його подаль­шого розвитку. Проведено аналіз закладів охорони здоров’я, освіти, культури й відпочинку, а також ситуації, яка склалася в соціа­льній сфері Чернігова. Здійснено аналіз соціологічного опитування серед жителів міста щодо проблем благоустрою, які найбільше турбують мешканців. Це дослідження засвідчило, що найактуальнішими для містян є питання вивезення сміття та поводження з побутовими відходами, проблема теплопостачання і робота громадського транспорту. Аналіз відповідей респондентів виявив, що вони підтримують позитивні тенденції у створенні нових спортивних і дитячих майданчиків, проте хочуть, щоб ці об’єкти знахо­дились у пішій доступності від місця їхнього проживання. Більшість містян задоволена роботою міської влади щодо вирішення питань благоустрою та комфортності Чернігова, сподіваються на подальші позитивні зрушення. Визначено пріоритетні напрями розвитку м. Чернігова на найближчі роки. Серед них: підвищення рівня життя населення, покращення стану навколишнього природ­ного середовища, подальше економічне зростання, підвищення зайнятості населення міста, оновлення та створення нової якісної інфраструктури, підтримка малого і середнього бізнесу.

Ключові слова: місто, благоустрій міської території, комфортність, соціально-екологічний стан, промисловий комплекс, ро­звиток міста.

Мова:
англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.6

Посилання:

1. Аль-Фахад А. З. М. Экологические проблемы устойчивого раз-вития и благоустройства городских территорий и способы их решения // Вестн. университета (Гос. университет управления). 2017. № 2. С. 57-61.
2. Безлюбченко О. С. Планування та благоустрій міст : навч. посіб. / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 191 с.
3. Берданова О. В. Планування соціально-економічного розвитку міста: монографія / О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, І. В. Валентюк та ін.; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К., 2011. – 160 с.
4. Бойко-Бойчук О. В. Світові тенденції розвитку міст: міжнародний досвід / О. В. Бойко-Бойчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2.
5. Гречановська І. Г. Міські території як об’єкт природокористу¬вання / І. Г. Гречановська : зб. наук. пр. : Економічні науки. Серія “Регіо¬нальна економіка”. – Луцьк, 2008. – № 5(17). – Ч. 1 – С. 279-290.
6. Довідка про виконання Програми економічного і соціального ро-звитку міста Чернігова на 2019 рік за підсумками 1 півріччя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://chernigiv-rada.gov.ua/sp-uer-esr/
7. Дронова О. Л. Геоурбаністика: навч. посіб. / О. Л. Дронова. – К.: ВПЦ “Київськийуніверситет”, 2014. – 419 с.
8. Екологічний моніторинг м. Чернігів. Поводження з відходами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://svivem.com.ua/eco1/
9. Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 06.09.2005 №2807-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49, ст. 517.
10. Запотоцький С. П. Суспільно-географічне дослідження еко-логічної поведінки населення (на прикладі міст Києва та Чернігова) / С. П. Запотоцький, О. Ю. Кононенко, Ю. М. Голуб // Вісн. Київ. ун-ту. Географія. – 2019. – Вип. 1 (74). – С. 48-53.
11. Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно- аналітичнийпідхід: моногр. / В. П. Ільчук, О. І. Панченко, О. В. Шишкіна, А. В. Тарасенко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 869 с.
12. Карий О. І. Простір міста як важливий чинник його соціально- економічного розвитку / О. Карий // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. город. хоз-ва ; отв. ред. Л. Н. Шу- тенко. – Киев: Техніка, 2009. – Вып. 94.
13. Ксеневич М. Я. Містобудівні основи сталого розвитку міста Києва – К.: Головкиївархітектура, 2002. – 170 с.
14. Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cherni- givstat.gov.ua/statdani/Demog/dem1_11.htm
15. Офіційний сайт Групи TELE-FONIKAKable [Електронний ре¬сурс]. – Режим доступу: https://www.tfkable.com/ru_pl/
16. Офіційний сайт Компанії “Пласт-Бокс Україна” [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://plast-box.com.ua/
17. Офіційний сайт Освіта.ua [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://ru.osvita.ua/
18. Офіційний сайт Проекту USAID “Муніципальна енергетична ре-форма в Україні” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.merp.org.ua/
19. Офіційний сайт “Управління освіти Чернігівської міської ради” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ch.ua/
20. Офіційний сайт “Чернігівський міський портал” [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/
21. Посацький Б. С. Основи урбаністики. Територіальне і просто¬рове планування : навч. посіб. / Б. С. Посацький ; Нац. ун-т “Львів. політех¬ніка”. – 2-ге вид., доп. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 366 с.
22. Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом у м. Чернігові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://chernigiv-rada.gov.ua/poekty-rishen-vikonkomu/ sid-30/id-14197/
23. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – ст. 333.
24. Про транспортну мережу Чернігова [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: https://chernigiv-rada.gov.ua/transport-mista/
25. Програма поводження з твердими побутовими відходами [Елек-тронний ресурс] // Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ npas/5150488
26. Серебровский Ф. Л. Аэрация жилой застройки / Ф. Л. Серебров- ский. – М.: Стройиздат, 1971. – 112 с.
27. Соснова Н. С. Трансформація міського середовища як відобра-ження економічних і суспільних процесів у найбільших містах України // Досвід та перспективи розвитку міст України та інших країн. Проблеми розвитку найкрупніших містУкраїни : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. М. Па-леха. – К. : Ін-т “ДІПРОМІСТО”, 2011. – Вип. 20. – С. 98-106.
28. Стан довкілля Чернігівської області: інформаційно-аналітичний огляд. – Департамент екології і природних ресурсів Чернігівської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.cg.gov.ua/in- dex.php?id=16808&tp=1&pg
29. Стратегія розвитку міста Чернігова до 2020 року: Рішення місь¬кої ради від 29 грудня 2016 року. – Чернігів: Чернігівська міська рада. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigiv-rada.gov.ua/ filesstatic/rozvitok/Strategiya%202020_12-05-2017_10-31 .pdf
30. Угрюмова А. А. Комфортность как фактор устойчивого развития городской среды / А. А. Угрюмова, Л. Е. Паутова, Е. П. Паутова // Рос¬сия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН, 2018. – Вып. 13. – Ч. 2. – С. 245-251.
31. Berry B. Cities as systems within systems of cities / B. Berry // Papers in regional Science. – 1964. – V. 13. – Iss. 1. – P. 147-163.
32. Effects of environmental noise exposure on ambulatory blood pres¬sure in young adults / T. Y. Chang, Y. A. Lai, H. H. Hsieh et al. // Environ Res. – 2009. – Vol. 109. – Р. 900-905.
33. Harris C. D. The nature of cities / C. D. Harris, E. L. Ullman // Annals of the American Academy of Political and Social Science. – 1945. – № 242. – P. 7-17.
34. Jensen-Butler C. Competition between cities, urban performance and the role of urban policy: a theoretical framework / Edited by C. Jensen- Butler, A. Shachar, J. van Weesep // European cities in competition. – Ave- bury : European science foundation, 1997. – P. 3-42.
35. Acute effects of noise on blood pressure and heart rate / S. L. Lusk, B. Gillespie, B. M. Hagerty, R. A. Ziemba // Arch Environ Health. – 2004. – Vol. 59. – Р. 392-329.
36. Park R. The City as a Social Laboratory / Robert E. Park: On Social Control and Collective Behavior // Selected Papers, Ed. and with introduction by Ralph H. Turner. – Chicago ; London, 1967. – P. 3-18.
37. Taylor P. J. Cities in Globalization: Practices, Policies and Theories / P. J. Taylor-, B. Derudder, P. Saey, F. Witlox (eds.). – London, 2007.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapototskyi S., Zapototska V., Holub Y., 2020. Socio-environmental aspects of provision of landscaping in the city of Chernihiv. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 44-53 (in English, abstr. in Ukranian), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.6

Надійшла до редколегії 30.09.2020
Прийнята до друку 12.11.2020