Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУБРЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

М. Барановський
ORCID  iD: 0000-0002-0771-1126

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна

Анотація:
В Україні розпочався другий етап децентралізації, пов’язаний із формуванням адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня. Затверджений Верховною Радою України перелік нових районів містить низку диску­сійних моментів, які потребують наукового аналізу. У дослідженні проаналізовано підходи науковців до виділення в Україні адміністративних одиниць субрегіонального рівня, розкрито аргументи прибічників та противників їхнього створення в сучасних умовах. На основі аналізу кількісних критеріїв установлено, що нові райони відповідають рівню МиТЭ-3 стандарту територіального поділу країн ЄС. Здійснено порівняльний аналіз схем поділу країни на райони, які були розроблені різними урядами України, із мережею районів, затверджених Верховною Радою у 2020 р. Установлено, що збільшення кількості нових районів зі 102 до 129, а потім до 136 одиниць відбулося внаслідок розширення їхньої мережі на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму, а також під тиском представників регіонів. На прик­ладі Чернігівської області розкрито складність питання формування мережі нових районів та їхніх центрів. Визначено, що пересічна кількість населення нового району становить в Україні 303 тис. осіб, людність центру адміністративних одиниць субрегіонального рівня – 130 тис. осіб. Установлено наявність дуже значних диспропорцій (від 58 до 362 разів) у кількості населення в нових районах та їхніх центрах. На основі проведених обчислень визначено, що 26,5 % нових районів та 50 % їхніх центрів мають кількість населення меншу, ніж це визначено нормативними документами, що може стати додатковою перешкодою для формування якісного кадрового потенціалу органів виконавчої влади. Уста­новлено, що конкурентна боротьба між містами за статус центру нового району зумовлена прагненням місцевих еліт зберегти за собою контроль над певними територіями. Указано на неоднозначне сприйняття в середовищі експертів і регіональних еліт питання створення нових районів за етнічною ознакою (Болградський і Берегівський райони). Ви­значено перелік кадрових, фінансових, майнових питань, які необхідно буде розв’язати задля побудови в Україні ефек­тивної виконавчої влади на субрегіональному рівні.

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, субрегіональний рівень управління, нові райони, адмініс­тративно-територіальний устрій, децентралізація.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.5

Посилання:

1. Адміністративно-територіальна реформа: бачення місцевих громад Луганщини / упорядники: Ю. Ращупкіна, В. Щербаченко. – Луганськ, 2007.
2. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель / за заг. ред. О. І. Соскіна. – Київ, 2007.
3. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи: монографія / В. С. Куйбіда, В. П. Павленко, В. А. Яцюк та ін. – Київ, 2009.
4. Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / наук. ред. В.С. Кравців.
– Львів, 2016.
5. Барановський М. О. Фінансова децентралізація в Україні: особливості становлення [Електронний ресурс] / М. О. Барановський // Укр. геогр. журн. – 2017. – № 4. – Режим доступу: https://doi.org/ 10.15407/ugz2017.04.030
6. Беновська Л. Я. Посилення диференціації розвитку територіальних громад як ризик реформи децентралізації [Електронний ресурс] // Регіональна економіка. – 2019. – № 1 (91). Режим доступу: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-3
7. Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади: монографія / Ю. Ганущак. – Київ, 2013.
8. Ганущак Ю. Як правильно “нарізати” райони? / Ю. Ганущак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zn.ua/ukr/economics_of_ regions/yak-pravilno-narizati-rayoni-346351_.html
9. Децентралізація. Нові райони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/new-rayons/ar-krym
10. Для кого нові райони: міфи ра реалії нового адмінтерустрою в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uacrisis.org/uk/ dlya-kogo-novi-rajony-mify-ta-realiyi-novogo-adminterustroyu-v-ukrayini
11. Дністрянський М. С. Кордони України. Територіально- адміністративний устрій / М. С. Дністрянський. – Львів, 1992.
12. Дністрянський М. С. Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму геополітики / М. С. Дністрянський // Дзвін. – 1996. – Вип. 8.
13. Мельничук А., Остапенко П. Децентралізація влади: реформа № 1: аналітичні записки / А. Мельничук, П. Остапенко. – Київ, 2016.
14. Методичні рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня. Київ, 2019. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/ 2019/08/Metod.recom_.rayon_.pdf
15. Національний проект “Децентралізація” [Електронний ресурс]. – Ре¬жим доступу: www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/2391177131164453/
16. Новий адміністративний устрій: в Україні з’являться громади, повіти й регіони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://texty.org.ua/fragments/60093/Novyj_administratyvnyj_ustrij_v_Ukrajini_ zjavlatsa_gromady-60093/
17. Олійник Я. Б. Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози / Я. Б. Олійник, П. О. Остапенко // Укр. геогр. журн. №4. 2016. https://doi.org/10.15407/ugz2016.04.037
18. Піх О. М. Впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні через призму польського досвіду / О. М. Піх // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – Вип. 2 (106).
19. Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України № 807-ІХ від 17.07.2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text
20. Сардалова А. Нова діжка, старе вино: за що критикують новий поділ на райони і що кажуть його прихильники [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/krytyka-novoho-podilu-na- rayony/30701785.html
21. Скляревська Г. Самогубство чи нормальний процес? Експерти роз’яснюють утворення нових районів [Електронний ресурс]. – Режим до¬ступу: https://ms.detector.media/trendi/post/24866/2020-06-13-samogubstvo-chi- normalnii-protses-eksperti-rozyasnyuyut-utvorennya-novikh-raioniv-v-ukraini/
22. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / за ред. В. С. Кравціва, І. З. Сторо- нянської. – Львів, 2020.
23. Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів. Київ, 2012. URL: http://2.auc.org.ua/sites/all/sites/default/files/ files/Subregional_Structures_Development_2012.pdf
24. Тітенко З. В. Проблеми та перспективи адміністративно- територіальної реформи в Україні // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского / З. Тітенко // Науч. журн. Серия “География”. – Сімферополь, 2011.
2б. Ткачук А. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України, 1907-2009 роки / Ткачук А., Ткачук Р., Ганущак Ю.. Київ, 2009.
26. Decentralization reform in Ukraine: assessment of the chosen trans-formation model / V. Udovychenko, A. Melnychuk, O. Gnatiuk, P. Ostapenko // European Spatial Research and Policy. – 2017. – User. 24. – № 1.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Baranovskyi M., 2020. Subregional level of administrative and territorial reform in Ukraine: debatable aspects. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 37-43 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.5

Надійшла до редколегії 30.06.2020
Прийнята до друку 12.11.2020