Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОЇ УРБОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

О. Шевченко
ORCID  iD: 0000-0003-3915-427Х

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Визначення основних закономірностей, що впливають на формування урбометеорологічних трансформацій у міс­тах, установлення механізмів взаємовпливу між компонентами міського середовища, розвиток методів, підходів та підготовка алгоритмів для отримання об’єктивної інформації про стан урбанізованого середовища є надзвичайно ва­жливими та актуальними завданнями, що визначають розвиток урбометеорології як науки і мають важливе практи­чне значення. Мета дослідження – розробка алгоритму комплексної урбометеорологічної оцінки для об’єктивної іден­тифікації трансформацій в атмосферному середовищі великих міст. Методологічною основою є концепція взаємовп­ливу урбометеорологічних компонентів міста. У роботі систематизовано результати новітніх метеорологічних до­сліджень урбанізованих територій. Показано тісні взаємозв’язки між урбометеорологічними компонентами міста (мік­рокліматом, біокліматом, забрудненням атмосферного повітря та зміною клімату і вразливістю до неї) та їх значний вплив на розвиток один одного. Обґрунтовано необхідність розробки й запропоновано алгоритм комплексної урбоме­теорологічної оцінки, що складається з чотирьох основних етапів та одного, який може реалізовуватися опціонально. На першому етапі має здійснюватися оцінка мікрокліматичних особливостей окремих ділянок території. Другим етапом оцінки має бути вивчення специфічного міського біоклімату, що також зазнає суттєвих змін у процесі форму­вання урбанізованого середовища. На третьому етапі оцінки має здійснюватися вивчення забруднення атмосферного повітря урбанізованого середовища. Четвертий етап передбачає оцінку вразливості міста до зміни клімату. Дета­льно охарактеризовано особливості реалізації кожного етапу.

Ключові слова: урбометеорологія, мікроклімат великого міста, забруднення атмосферного повітря, біоклімат ве­ликого міста, вразливість та адаптація міст до зміни клімату, комплексна урбометеорологічна оцінка

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.4

Посилання:

1. Антоненко В. С. Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману / В. С. Антоненко, А. М. Польовий // Географія та туризм. – 2011. – № 12. – С. 31-39.
2. Матвиенко М. О. Моделирование микроклимата города с помо-щью программы “ENVI-MET’ с целью повышения комфортности прожи-вания населения / М. О. Матвиенко, О. Г. Шевченко // Наука и образова¬ние – 2017: Материалы XII Междунар. научн. конф. студентов и молодых ученых. – Астана, 2017. – С. 6358-6361.
3. ^іжко С. І. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосфе-рного повітря великого міста : монографія / С. І. Сніжко, О. Г. Шевченко. – К.: Обрії, 2011. – 297 с.
4. Стан забруднення природного середовища на території Ук¬раїни. Офіційний сайт Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua/index.php?fn=u_zabrud&f=ukraine
5. Шевченко О. Г. Порівняльний аналіз біокліматичних індексів для оцінки комфортності урбанізованого середовища в теплий період / О. Г. Шевченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2016. – Т. 3 (42).
– С. 105-115.
6. Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна / О. Г. Шевченко, О. Я. Власюк, І. І. Ставчук та ін. – К.: Myflaer, 2014. – 62 с.
7. Шевченко О. Г. Simulation of the thermal comfort conditions of urbanareas: a case study in Kyiv. / О. Г. Шевченко, С. І. Сніжко, М. О. Мат- вієнко // Вісн. Харківськ. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. – 2019. – № 51. – С. 186-198.
8. Шевченко О. Особливості термічного режиму граничного шару атмосфери над Києвом / О. Шевченко, С. Сніжко, Є. Самчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2012. – № 3-4. – С. 7-13.
9. Observations of glyoxal and formaldehyde asуmetrics for the anthropogenic impact on rural photochemistry / J. P. DiGangi, S. B. Henry, A. Kammrath, E. S. Boyle // Atmospheric Chemistry and Physics. – 2012. – Vol. 12. – P. 9529-9543.
10. Erell E. Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings / E. Erell, D. Pearlmutter, T. Williamson. – London, Washington: DC, 2012. – 452 p.
11. Hoppe P. The physiological equivalent temperature – a universal index for the biometeorological assessment of the thermal environment / P. Hoppe // International Journal of Biometeorology. – 1999. – Vol. 43. – P. 71-75.
12. Hughes S. A meta-analysis of urban climate change adaptation planning in the U.S. / S. Hughes // Urban Climate. – 2015. – Vol. 14. – No 1. – P. 17-29.
13. Jendritzky G. A model analyzing the urban thermal environment in physiologically significant terms / G. Jendritzky, W. Nubler // Archives for meteorology, geophysics and bioclimatology. – 1981. – Vol. 29. – P. 313-326.
14. Landsberg H. E. The Urban Climate / H. E. Landsberg. – New York: Academic Press,1981. – 275 p.
15. Adapting cities to climate change: A systemic modelling approach / V. Masson, C. Marchadier, L. Adolphe and other // Urban Climate. – 2014. – Vol. 10. – P. 407-429.
16. Mayer H. Urban bioclimatology / H. Mayer // Experientia. – 1993. – Vol. 49. – P. 957-963.
17. Mayer H. Thermal comfort of man in different urban environments / H. Mayer, P. Hoppe // Theoretical and Applied climatology. – 1987. – Vol. 38. – P. 43-49.
18. Muller N. Counteracting urban climate change: adaptation measures and their effect on thermal comfort / N. Muller, W. Kuttler, A.-B. Barlag // Theoretical and applied climatology. – 2013. – Vol. 155. – P. 136-147.
19. Urban Climates / T. R. Oke, G. Mills, A. Christen, J. A. Voogt. – Cambridge University Press, 2017. – 546 p.
20. Outdoor human thermal perception in various climates: A comprehensive review of approaches, methods and quantification / O. Potchter, P. Cohen, T. P. Lin, A. Matzarakis // Science of the Total Environment. – 2018. – Vol. 631-632. – P. 390-406.
21. Shevchenko O. Recent trends on human thermal bioclimate conditions in Kyiv, Ukraine / O. Shevchenko, S. Snizhko, A. Matzarakis // Geographia Polonica. – 2020. – Vol. 93. – Is. 1. – P. 89-106.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Shevchenko O., 2020. Algorithm of complex urban meteorological assessment. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 31-36 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.4

Надійшла до редколегії 03.07.2020
Прийнята до друку 12.11.2020