Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ БЕЗРОБІТТЯ ТА МІГРАЦІЙНИХ НАМІРІВ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Мезенцев К.,
ORCID  iD: 0000-0003-1974-7860
Провотар Н.,
ORCID  iD: 0000-0003-2211-6509
Паренюк В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Міграційні наміри молоді пов’язані із ситуацією на молодіжному ринку праці, доходами населення та інвестиційно- інноваційними процесами. Такі економічні чинники, у свою чергу, зумовлюють ситуацію на регіональних ринках праці. Трудова та освітня міграція молоді становлятьть загрозу втрати населення найактивнішого віку та найвищого рі­вня освіти, а отже подальшу демографічну кризу, втрати трудоресурсного потенціалу та загострення проблеми де­фіциту кваліфікованих кадрів на регіональних ринках праці в Україні. У статті наведено результати дослідження еко­номічних факторів регіональної диференціації безробіття молоді в Україні в контексті її міграційних намірів. Інформа­ційною базою дослідження є дані Державної служби статистики України, зокрема показники рівня безробіття молоді, середньомісячної заробітної плати, наявних доходів та витрат на одну особу, структури доходів, обсягу інвестицій в основний капітал на одну особу за регіонами України за період 2000-2018 рр. Методом рангів здійснено групування регіонів України з виділенням груп регіонів із різним рівнем доходів та обсягу інвестицій в основний капітал на одну особу, розроблено картосхеми групування регіонів України. Місто Київ та столична область незмінно лідирують як за показниками інвестицій, так і за доходами й видатками. Стабільно відставали в 2001-2018 рр. регіони Західної України – Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області. Кореляційний аналіз виявив залежність рівня безро­біття молоді від інвестиційної привабливості та фінансової спроможності населення (включаючи показники середньо­місячної заробітної плати, доходів і витрат на одну особу) в Україні. Однак така залежність характеризується знач­ними регіональними відмінностями, які не можна пояснити рівнем розвитку, розташуванням або спеціалізацією регіо­нів. Визначено, що вплив економічних факторів є більш складним та, імовірно, пов’язаний із конкретними стратегіями місцевої влади щодо розв’язання проблем молодіжного безробіття. Тому навіть зростання інвестиційної привабливо­сті та фінансової спроможності населення не гарантує послаблення міграційного відтоку молоді з країни.

Ключові слова: безробіття молоді, ринок праці, міграційні наміри, регіональна диференціація, Україна.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.2

Посилання:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, при-чини, наслідки / Е. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 2 (33). – С. 11-26.
3. Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів / К. В. Мезенцев, Н. І. Мезенцева, І. О. Мостова, В. С. Сайчук: навч. по- сіб. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 190 с.
4. Мезенцев К. В. Міграційна поведінка студентської молоді: шлях до кар’єри за кордоном чи ситуативна можливість самореалізації? / К. В. Мезенцев, Н. І. Мезенцева // Регіон-2018: пошук стратегії оптима¬льного розвитку. – Харків, 2018. – С. 33-37.
5. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / наук. ред. У. Я. Садова. – Львів, 2019. – 263 с.
6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статист. зб. / відп. ред. М. С. Кузнєцова. – Київ: ДП “Інформаційно-видавничий центр Держ- стату України”, 2018. – 88 с.
7. Паренюк В. А. Регіональна диференціація безробіття молоді в Ук-раїні // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шля¬хів вирішення : зб. наук. пр. – Херсон, 2019. – С. 172-175.
8. Приймак В. Міграційна привабливість регіонів України / В. Прий¬мак, О. Голубник, Н. Шинкар // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 1. – С. 19-24.
9. Семенова Л. Ю. Проблеми та перспективи розвитку молодіжного ринку праці в Україні / Л. Семенова // Вісн. Академії митної служби Укра¬їни. Серія: Економіка. – 2015. – № 2. – С. 119-124.
10. Соціальна географія : підручник / за ред. Л. Нємець, К. Мезен-цева. – Київ: Фенікс. – 304 с.
11. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття / наук. ред. У. Я. Садова. – Львів, 2019. – 110 с.
12. Українське “покоління Z”: цінності та орієнтири. Результати зага-льнонаціонального опитування / Д. Гайдай, К. Зарембо та ін. – Київ: Центр “Нова Європа”, 2017. – 135 с.
13. Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / ред- кол. С. І. Пирожков та ін. ; авт. кол. С. Ю. Аксьонова, В. П. Антонюк, О. А. Банчук та ін. – Київ, 2018. – 396 с.
14. Ager A. Understanding Integration: A Conceptual Framework / A. Ager, A. Strang // Journal of Refugee Studies. – 2008. – Vol. 21(2). – P. 166-191.
15. Agunias D. R., Newland K. Circular Migration and Development: Trends, Policy Routes, and Ways Forward [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.migration policy.org/research/circular-migration-and- development-trends-policy-routes-and-ways-forward
16. Bauer T., Zimmermann K. F. Assessment of possible migration pressure and its labor market impact following EU enlargement to Central and Eastern Europe // A study for the Department of Education and Employment, UK. IZA Research Report, 1999, No. 3 [Електронний ресурс]. – Режим до¬ступу: http://legacy.iza.org/en/webcontent/ publications/reports/report_pdfs/ report_pdfs/iza_report_03.pdf
17. Engbersen G. Migration transitions in an era of liquid migration: Reflections on Fassmann and Reeger // M. Okolski (ed.), Europe: The Continent of Immigrants: Trends, Structures and Policy Implications. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011. – P. 91-105.
18. General and regional statistics. European Commission. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database
19. Grzymala-Kaztowska A. From drifting to anchoring. Capturing the experience of Ukrainan migrants in Poland / A. Grzymala-Kaztowska, A. Brzozowska // Central and Eastern European Migration Review. – 2017. – Vol. 6(2). – P. 103-122.
20. Mezentsev K. Ukraine: stable outflow and changing nature / K. Mezentsev, G. Pidgrushnyi // A. Eross & D. Karacsonyi (Eds.). Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. – Budapest: HAS RCAES Geographical Institute, 2014. – P. 191-211.
21. Taylor J. E. Differential migration, networks, information and risk / J. E. Taylor // O. Stark (ed.), Research in Human Capital and Development. – Vol. 4: Migration, Human Capital, and Development. JAI Press, Greenwich, CT, 1986.
22. Wickramasinghe A. International migration and migration theories / A. Wickramasinghe, W. Wimalaratana // Social Affairs. – 2016. – Vol. 1(5). – P. 22-24.
23. World Employment and Social Outlook 2016 – Trends for Youth. International Labour Organization. Geneva: ILO, 2016.
24. Zlotnik H. The theories of international migration / H. Zlotnik // Paper for the Conference on International Migration: Challenges for European Populations. – Bari, Italy, 25-27 June, 1998.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mezentsev K., Provotar N., Parenyuk V., 2020. Economic factors of regional differentiation of young people’s unemployment and migration intentions in Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1/2 (76/77), 16-23 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2020.76-77.2

Надійшла до редколегії 10.10.2020
Прийнята до друку 12.11.2020