Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ

Паренюк В. 
аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Безробіття молоді є одним із важливих індикаторів розвитку регіонів України та ринку праці в цілому. В Україні цей показник характеризується суттєвою територіальною диференціацією, зумовленою рівнем соціально-економічного та інноваційного розвитку регіонів, соціальної та економічної безпеки регіонів, рівнем урбанізації, інвестиційною привабливістю території, розвитком малого бізнесу тощо. У 2018 році статус безробітного в Україні мали понад 280 тис. молодих осіб, що складало третину від загальної кількості зареєстрованих безробітних в Україні. Саме тому важливим науковим доробком є аналіз динаміки та сучасного стану молодіжного безробіття в регіонах України, виявлення тенденцій у поширенні цього негативного явища.
Українська молодь в цілому характеризується низьким рівнем конкурентоспроможності на ринку праці через освоєння не затребуваних на ринку праці спеціальностей, недостатній, подекуди, рівень фахової підготовки, відсутність практичних навичок. Проблеми молодіжного безробіття в регіонах України зумовлені як загальнодержавними чинниками, так і регіональними. Взаємозалежність рівня безробіття молоді на регіональних ринках праці та чисельність міграційного потоку молоді є очевидними.
В представленій роботі охарактеризовано рівень безробіття молоді в країнах ЄС порівняно із ситуацією в Україні та зроблено висновок про поширення загальносвітових процесів і тенденцій його прояву. Проаналізовано динаміку рівнів безробіття та зайнятості молоді в Україні у 2000-2017 рр. На основі аналізу динаміки показників безробіття та зайнятості молоді виділено періоди у їх поширенні та визначено причини, що впливали на суттєві зміни у динаміці показників. Виявлено регіональні відміни рівня безробіття молоді в Україні в ретроспективі та візуалізовано результати за 2000, 2010 і 2017 роки. Методом рангів та індексним методом здійснено групування регіонів України за показниками рівня безробіття молоді у 2000-2017 рр. Здійснено порівняння результатів групування регіонів з використанням різних методів дослідження. Виявлено тренди динаміки показників молодіжного безробіття в регіонах України.

Ключові слова:
молодь, безробіття молоді, зайнятість молоді, регіональна диференціація, Україна.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.17

Посилання:

 1. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К. : Знання, 2011. – 390 с.
 2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
 4. Мезенцев К. В. Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів: Навч. посібник – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 190 с.
 5. Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. Міграційна поведінка студентської молоді: шлях до кар’єри за кордоном чи ситуативна можливість самореалізації? // Регіон-2018: пошук стратегії оптимального розвитку: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2018. – С. 33-37.
 6. Мезенцева Н.І., Кривець О.О. Гендер і географія в Україні: Монографія. – Київ: Ніка-Центр, 2013. – С. 54-56.
 7. Нємець Л.М., Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І., Мельничук А.Л. та ін. Соціальна географія: Підручник. Київ: Фенікс, 304 с.
 8. Паренюк В. А. Регіональна диференціація безробіття молоді в Україні. // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. – Зб. наук. пр. – Херсон, 2019. – С. 172-175.
 9. Паренюк В. А. Регіональна диференціація зайнятості молоді в Україні. // Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2019. – C. 185-189.
 10. Семенова Л.Ю. Проблеми та перспективи розвитку молодіжного ринку праці в Україні. // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2015. – No 2. – С. 119–124.
 11. European Commission / Eurostat // General and regional statistics. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 12. International Labour Organization. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_513739.pdf

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Parenyuk, V.,  2019. Youth unemployment in regions of Ukraine: dynamics, current situation, trends. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 104-109 (in Ukrainian, abstr. in English ), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.17

Надійшла до редколегії 11.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019