Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Бондаренко Е.
д.геогр.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Кирилюк М.
аспірант
Інститут географії НАН України, Київ, Україна

Анотація:
В статті запропоновано авторський підхід до вибору програмно-технічної та технологічної основи створення тематичної інтерактивної карти природно-заповідного фонду України (ПЗФУ) в Полтавській області. Розкрито зміст відповідних ключових понять і тенденції їх поступального розвитку в умовах науково-технічного прогресу.
На основі наявного практичного досвіду роботи у середовищі повнофункціональних та багатофункціональних геоінформаційних систем (ГІС) визначено критерії вибору прикладних програмних продуктів, придатних для розроблення тематичних інтерактивних карт з урахуванням особливостей інформаційного та програмного забезпечення створеної бази даних об’єктів ПЗФУ. Такими є: вільне розповсюдження; свобода маніпуляцій з функціональними можливостями; динамічний розвиток; супроводження розширеною документацією; інтероперабельність. Найоптимальнішою ГІС, встановлюваною на технічну систему або такою, що нею буде використовуватись для створення тематичної інтерактивної карти ПЗФУ в Полтавській області обрано повнофункціональну ГІС – QGIS.
У загальному охарактеризовано зміст відповідної картографічної розробки, який складається з понад 200 об’єктів, розподілених на 4 головні категорії загальнодержавного та місцевого значення (національний природний парк; заказник загальнодержавного значення; пам’ятки природи, ботанічні сади та парки загальнодержавного значення; території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення), які у певному режимі масштабування електронної карти відображуються точковими, лінійними та площинними умовними знаками.
Визначено головні принципові положення формування техніко-технологічної складової в алгоритмі створення сучасних видів картографічних творів та адаптовано їх до розроблення інтерактивної карти ПЗФУ вказаного регіону. Побудовано структурно-графічну модель, яка представляє системну сукупність найбільш активних елементів даного процесу, визначаючи технологічний спосіб одержання кінцевого результату (продукту у вигляді картографічного твору чи сервісу), та здійснюється за допомогою необхідного для цього інструментарію, організованого у відповідну технологічну схему.

Ключові слова:
тематична інтерактивна карта, природно-заповідний фонд, науково-технічний прогрес, географічні інформаційні системи, база даних, функціональні можливості прикладних програм, інтероперабельність, програмний продукт, категорії об’єктів ПЗФУ, технологічна схема.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.16

Посилання:

  1. Бондаренко Е. Л. Інформаційне та програмне забезпечення розробки бази даних об’єктів природно-заповідного фонду України у Полтавській області / Е. Л. Бондаренко, М. О. Кирилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2017. – № 69. – С. 118–122.
  2. Бондаренко Е. Л. Конспект лекцій з дисципліни “ГІС і бази даних” / Бондаренко Е. Л. – К.: РВВ НТУ, 2014. – 160 с.
  3. Карта природно-заповідного фонду Волинської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eco.voladm.gov.ua
  4. На Сумщині презентували атлас-довідник “Природно-заповідний фонд Сумської області” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/12468-na-sumshchyni-prezentuvaly-atlas-dovidnyk-pryrodno-zapovidnyy-fond-sumskoyi-oblasti.html
  5. Пісна Р. С. Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва) / Р. С. Пісна // Автореферат дис. канд. геогр. наук за спеціальністю 11.00.12 (географічна картографія). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – 20 с.
  6. Поливач К. А. Інформаційно-довідковий атлас природно-заповідного фонду регіону / К. А. Поливач // Український географічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 53–60.
  7. Природно-заповідний фонд Полтавщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eco-poltava.gov.ua/pzfzag.htm
  8. Природно-заповідний фонд Рівненщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rivne.travel/ua/rivne/prirodno-zapovidniy-fond-rivnenschini
  9. Шорохова Р. С. Головні напрями створення інтерактивних картографічних розробок в Україні / Р. С. Шорохова // Могильовський меридіан. – 2017. – № 3–4 (39–40). – С. 95–101.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Bondarenko, E., Kyrylyuk, M., 2019. The approach to the choice of software and technological basis for compilation a thematic interactive map of the natural reserve fund of Ukraine (NRFU) in Poltava region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 99-103 (in Ukrainian, abstr. in English ), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.16

Надійшла до редколегії 30.10.2019
Прийнята до друку 02.12.2019