Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНО-ГРАФІЧНОГО ТА ГІС МОДЕЛЮВАННЯ У  КАРТОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Дудун Т.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9960-9793
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Тітова С.
к.геогр.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто структурно-графічне моделювання: поняття, зв’язки, класифікація та використання у картографічних дослідженнях. Визначено принципи його моделювання в картографії (можливість використання карт за допомогою загальних гносеологічних категорій; використання загальнонаукових методів моделювання та  раціональні форми і варіанти контактів з іншими видами моделювання; етимологія терміна вказує місце картографічного моделювання як засобу дослідження в загальній системі пізнання).
Обґрунтовано використання структурно-графічних моделей для дослідження об’єкта картографування.  Визначено функції структурно-графічного моделювання, досліджено, що  вони дають змогу: провести підбір існуючих карт, необхідних для дослідження; виявити елементи систем, які ще не отримали відображення  на картах; визначити тематику карт і їх розміщення в межах комплексних картографічних творів; використати карти інших елементів системи при створені серії карт кожного конкретного елемента; забезпечити відповідність карт даного елемента картам інших елементів; встановити зміну комплексних карт і їх груп; визначити основні графи таблиць для збору інформації у реляційних чи електронних базах даних; визначити розділи легенд карт; подати легенди у вигляді графічних моделей зв’язків елементів системи нижчих  рангів.
Досліджено просторове моделювання, обґрунтовано та визначено  типи  просторових моделей реального світу, зокрема такими  є:  аналогові (паперові топографічні, географічні й тематичні карти); цифрові моделі (дослідження та всі операції проводяться з використанням комп’ютера, рівень географічної деталізації фіксується просторовою роздільністю або розміром найменшого просторового об’єкта, представленим в базі даних);  дискретні (концепція дискретних об’єктів працює найкраще при описі та поданні біологічних організмів або створених діяльністю людини просторових об’єктів, таких як будівлі, транспортні засоби); безперервні моделі (концепція безперервного поля описує географічний світ серією безперервних карт, кожна з яких представляє зміни визначеної змінної над поверхнею Землі); індивідуальні (моделі безперервного поля вирішують проблеми системи кількості основних об’єктів де є занадто великою величиною для практичного використання шляхом заміни окремих об’єктів з безперервно мінливими оцінками таких абстрактних властивостей як щільність людей в натовпі або середня швидкість і прискорення молекул води); агреговані моделі (підхід полягає в об’єднанні (агрегуванні) окремих об’єктів у єдине ціле і моделюванні системи через поведінку цих агрегатів);  статичні (вхід і вихід відповідають одному й тому ж моменту часу; статичні моделі часто набувають форми показників, поєднуючи різні матеріали для створення корисного виходу  – карт). динамічні моделі (становлять процес, який змінює або перетворює деякі аспекти поверхні Землі з перебігом часу);  клітинні автомати (просторові варіації представлені у вигляді растра фіксованої роздільності, кожній чарунці якого призначено один з кінцевої безлічі певних станів);  агентні моделі (ряд взаємодіючих активних об’єктів, які відображають об’єкти і відносини в реальному світі, визначається як метод імітаційного моделювання, який досліджує поведінку децентралізованих агентів і те як ця поведінка визначає поведінку всієї системи в цілому).

Ключові слова:
картографування, структурно-графічна модель, карта, ГІС-моделювання, функції ГІС-моделювання.

Мова:
англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.15

Посилання:

 1. Apostel L., Towards the formal study of models in the non-formal sciences. 1961.- Р. 1-37.
 2. Berliant A. M. The image of space: map and information. – M .: Mysl, 1986. – p. 240
 3. BSE, – M.: Sov.Encycl., 1971
 4. Chorafas D. N., Systems and simulation, New York, 1965. -Р.167.
 5. Guseva I.N, Saushkin Yu.G. The questions of complexity of regional atlases and ways of their solution. – M.: 1968. – p.17-50.
 6. Ecological-geographical mapping of the territory (work experience, substantiation of the structure and atlas content). Rudenko L.G., Bochkovskaya A.I., Horlenko I.A., Parkhomenko G.O., Shevchenko V.O. – K .: Preprint, 1992. – p. 33.
 7. Kozachenko T. I., Parkhomenko G.O., Molochko A. N. Cartographic modeling: Tutorial. – Vinnitsa: Anteks – ULTD, 1999. – p.328.
 8. 8. Levitsky I.Yu., Peresadko V.A. Methodical guidelines for the development and use of structural and logical models for nature-security mapping. – Kharkiv: Publishing house, KhGU, 1988. -p.14.
 9. Skilling H., An operation view, “American Scientist”, 52, 338A-396A.
 10. Chorley R., Hagget P. General theory of systems. Models in geography: Translation from English – M: Progress 1971. – p.380.
 11. Rudenko L.G., Parkhomenko G.O., Molochko A.N. and others. Mapping studies of nature management. Theory and practice of work. – K .: Scientific Opinion, 1991. – p.212 .

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Dudun, T., Titova,  S., 2019. Application of structural-graphical and GIS-modeling in cartographic research. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 94-98 (in English, abstr. in Ukrainian), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.15

Надійшла до редколегії 11.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019