Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛІДКІВ ВПЛИВУ ПОЖЕЖІ НА ЛЬВІВСЬКОМУ ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ

Коваленко Т.
м.н.с.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Михайленко В.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-2961-8114
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Реферат цих матеріалів був представлений на конференції Linnaeus ECO TECH 2018:
Таїсія Коваленко, Валерій Михайленко, Оцінка впливу наслідків пожежі на сміттєзвалище
у Львові (західна Україна) Книга тез Кальмар, Швеція, 19-21 листопада 2018 р.

Подяка. Автори висловлюють подяку адміністрації Державної екологічної інспекції
Львівської області за доступ до результатів кризового
екологічного
моніторингу поверхневих вод річки Малехівки.

 Анотація:
Досліджено наслідки впливу пожежі на Львівському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) на стан атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів. Виявлені небезпеки для довкілля і населення, характерні для місць захоронення ТПВ, як складних антропогенно- змінених геоекосистем. Пожежі на полігонах доволі поширені в Україні, де більшість полігонів не пристосовані до повноцінного захисту прилеглої території. Вони не обладнані газозбірними свердловинами, дегазаційними та генераторними установками для запобігання самозайманню метану, відсутня, або не працює дренажна система відведення фільтрату для запобігання забрудненню ґрунтових вод. Показані небезпеки емісії органічних забрудників у атмосферне повітря, стан забруднення ґрунтів та поверхневих вод сполуками важких металів. Простежено динаміку міграції та поширення сполук свинцю, кадмію, міді, цинку, мангану, хрому, кобальту та заліза у водному середовищі. Досліджена динаміка забруднення р. Малехівка амонійним азотом, нітритами, фосфатами, хлоридами та нафтопродуктами. Показано можливість природного самоочищення поверхневих вод. Установлено характер впливу пожежі на здоров’я населення. Показано, що неконтрольоване накопичення побутових відходів є серйозною загрозою довкіллю внаслідок спонтанних пожеж та утворення продуктів ненавмисного виробництва, що регламентуються рядом міжнародних угод, зокрема Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забрудники.

Ключові слова:
тверді побутові відходи (ТПВ), полігони, пожежі, фільтрат, ґрунти, поверхневі води, важкі метали, стійкі органічні забрудники (СОЗ).

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.13

Посилання:

 1. Алешина Т.А. Причины возгораний на свалках ТБО // Вестник МГСУ. – 2014. – № 1. -С. 119—124.
 2. Вамболь С. О. Вдосконалення критерію оцінювання рівня безпеки місць зберігання відходів /С.О .Вамболь, В. Ю. Колосков // «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», № 1 / 2017 с.15-17
 3. Василенко О.А. Виступ прокурора Львівської області Василенка О.А. на сесії Львівської обласної ради. 10.04.2012 [Електронний ресурс]: https://lviv.gp.gov.ua/ua/info.html?_m=publications&_t=rec&id=107030&fp=10
 4. Гайдін А. М. Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів / В. О. Дяків, В. Д. Погребенник, А. В. Пашук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2013. – № 10. – С. 43-49
 5. CTIF Report#23, 2018 Мировая пожарная статистика, Отчет №24, Center of Fire Statistics, CTIF 2019, табл.4, [Електронний ресурс]: https://www.ctif.org/sites/default/files/news_files/2019-04/CTIF_Report24_ERG.pdf
 6. Державна екологічна інспекція у Львівській області Результати кризового моніторингу території Львівського полігону ТПВ [Електронний ресурс]: http://dei.lviv.ua
 7. Державні будівельні норми України. Полігони твердих побутових відходів Основні положення проектування ДБН В.2.4-2-2005
  Офіційне видання Держбуд України Київ 2005
 8. Єремєєв І. С.Дослідження впливу полігонів ТПВ на землі сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / І. С. Єремєєв, С. В. Марчук // Агросвіт. – 2015. – № 15. – С. 3-8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_15_2
 9. Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України [Текст] : дис… канд. геогр. наук: 11.00.07 / Забокрицька Мирослава Романівна ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т М-ва охорони навк. природ. середовища і НАН України. – К., 2005. – 237 арк. – Бібліогр.: арк. 207-221.
 10. Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Обласної програми поводження з ТПВ на 2012–2020 рр.(Проект) / Автори: Войціховська А. С., Мелень-Забрамна О. М., Нагорна О. О. За заг. ред. Кравченко О. В. – Львів, 2013, ЕПЛ. – 40 C.
 11. Закон України від 18.01.2003 р. № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
 12. Звіт з оцінки впливу на довкілля ЛКП «Збиранка». Реєстраційний номер про ОВД планової діяльності 201888151480  Львів 2018 (Додатки Ц, Ю)  Режим доступу:   http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/1480/reports/8ca5d5211f40c8e645ca0d7795834d3c.pdf
 13. Кулініч Ю. Автореф. дис. канд. геолог. наук, К.: – 2007. – 24 с
 14. Лемко І., Михалик В. Львів повсякденний (1939-2009) — [Електронний ресурс]:http://lvovtour.blogspot.com/2012/05/60.html
 15. Ноздря В. Грибовицьке сміттєзвалище рекультивуватиме польсько-румунський консорціум—06.12.19—[Електронний ресурс]: https://varianty.lviv.ua/68370-hrybovytske-smittiezvalyshche-rekultyvuvatyme-polsko-rumunskyi-konsortsium
 16. Оргуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля [Електронний ресурс]: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_015
 17. Павлюк У.В. Львівське сміттєзвалище як еколого-економічна загроза населенню міста і прилеглих територій / У.В. Павлюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Сер.: Економічні науки. – Чернівці : Вид-во АНТ Лтд, 2010. – Вип. IV (40). – С. 367-371
 18. Погрібний І. Я. Проблеми визначення морфологічного складу твердих побутових відходів з урахуванням сучасних умов переробки. – Ефективна економіка. –  № 11, 2012. [Електронний ресурс]:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1527
 19. Попович В. В. Пожежна небезпека стихійних сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів // Пожежна безпека : зб. наук. праць. – 2012. – № 21. – С.140-147.
 20. Попович В. В. Екологічні проблеми депонування твердих побутових відходів на сміттєзвалищах та особливості перебігу фітомеліоративних процесів/ В.В. Попович, Ю.Ю Ворохта // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6
 21. Рєвунова І. Під Львовом понад півдоби горить Грибовицьке сміттєзвалище —29.05.16—[Електронний ресурс]: https://zaxid.net/pid_lvovom_ponad_pivdobi_gorit_gribovitske_smittyezvalishhe_n1393239
 22. Сарапіна М.В. Еколого-токсикологічний ризик професійного захворювання пожежників внаслідок ліквідації пожеж на звалищах / М. В. Сарапіна // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. – 2017. – Вип. 139. – С. 73-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_139_17
 23. Скорик Ю. И. Меры по снижению пожароопасноcти бытовых отходов / Ю. И. Скорик // Техника и оборудование. Твердые бытовые отходы. – 2010. – № 11. – С. 42-43.
 24. Stenis J,, Moutavtchi V,, Hogland W. Solid waste management baling scheme economics methodology. // Iranica Journal of Energy and Environment -2011.- #2. 104–116.
 25. Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі. Ратифіковано 18.04.2007 [Електронний ресурс]: http://zakon3.rada.gov.ualaws/show/995_a07
 26. Трофімов, І.Л. Оцінка впливу відходів побутового походження на екологічний стан України [Текст] / І. Л. Трофімов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 10 (68). – Т. 2. – С. 25–29.
 27. Хромяк У.В., Тарнавський А.Б. Вплив ЛКП “Збиранка” на навколишнє середовище та основні принципи створення нового полігону // Наук. Вісн. НЛТУ – 2016. – Вип. 26.5, – C.227-232
 28. Шмарин С., Сливинская В., Ремез Н. и др Влияние климатических факторов на оценку выбросов парниковых газов с мест захоронения твердых бытовых отходов в Украине // Фізична географія та геоморфологія – 2014. – №2 (74). C.133-140.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kovalenko, T., Mykhaylenko, V., 2019. Anthropogenic impact on the environment caused by fire at Lviv’s municipal solid waste landfill. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 78-86 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.13

Надійшла до редколегії 16.05.2019
Прийнята до друку 01.10.2019