Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЕКСКУРСІЯ ЯК МЕТОД ПІЗНАННЯ

Вишневський В.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-2900-1598
Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анотація:
Виконано критичний аналіз визначення сутності екскурсії. Зазначено, що в наявних визначеннях доволі часто акцентується увага на науковій функції екскурсії, чого в більшості випадків немає. Не можна також відносити екскурсію до розваги. Це її другорядна функція. Показано, що технічний прогрес зумовив деякі зміни сутності екскурсії, а також ролі екскурсовода. Нині можливе те, що екскурсія відбувається і без нього. Наведено нове визначення екскурсії, яке відповідає її справжній сутності. Найважливішою функцією екскурсії є отримання нових знань, які є підґрунтям виховній функції. У свою чергу, знання отримують завдяки використанню певних наукових методів. Звичайно ці методи поділяють на емпіричні та теоретичні, простіше кажучи, методи збирання первинного матеріалу і методи їх обробки. До перших належать спостереження, вимірювання, дослід, експеримент, опитування. Численними є й теоретичні методи пізнання: опис, пояснення, порівняння, аналогія, аналіз, синтез, індукція, дедукція, систематизація, класифікація, узагальнення та кілька інших. Наведено приклади використання цих методів в екскурсії. Зазначено, що обмеження методів, що використовуються в екскурсії, погіршує її ефективність, зокрема, через втрату уваги екскурсантів. Показано, що екскурсія передбачає не лише застосування численних методів пізнання, вона сама може розглядатися як такий окремий метод. Особливість цього методу полягає в поєднанні класичних методів пізнання, а також у властивих для екскурсії складових, а саме русі екскурсантів, наближенні до екскурсійних об’єктів, їх показі та розповіді про них. Крім того, важливим є наближення до середовища перебування цих об’єктів. Усе це сприяє сильнішому впливу на органи чуття, посиленню уваги екскурсантів і, зрештою, кращому засвоєнню інформації. Як наслідок, деякі екскурсії запам’ятовуються на все життя.

Ключові слова:
екскурсія, метод, функція, об’єкт, пізнання.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.10

Посилання:

 1. Антонюк В.С., Полонський Л.Г., Аверчинков В.І., Малахов Ю.А. Методологія наукових досліджень : навч. посібник. – К.: НТТУ “КПІ”, 2015. – 276 с.
 2. Вишневський В.І. Використання космічних та інформаційних технологій в екскурсійно-туристичній діяльності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 1 (70). – С. 79–83.
 3. Дзекунов А.М. Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технлогії. – 2014. – № 8 (42). – С. 114–125.
 4. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие для бакалавров и магистров. – Ростов н/ Д: Феникс, 2012. – 308 с.
 5. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. – М.: Советский спорт, 2008. – 216 с.
 6. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі: навч.-метод. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – 144 с.
 7. Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійних послуг: навч.-метод. посібник. – Одеса: Астропринт, 2011. – 216 с.
 8. Пащенко В.М. Методологія і методи наукових досліджень: навч. посібник. – Ніжин: Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2009. – 2012 с.
 9. Поколодна М.М. Організація екскурсійної діяльності: підручник. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – 2017. – 180 с.
 10. Райков Б.В. Методика и техника экскурсий. – Москва-Ленинград, 1930. – 116 c.
 11. Meged J.W. The Guided Tour – A Co-produced Tourism Performance. 2010. – 245 p
 12. Zillinger  ,  Jonasson M., Adolfsson P. Guided Tours and Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. – 2012. – Vol. 12. N 1.
 13. Кембриджський словник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org
 14. Словник компанії Merriam-Webster. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.merriam-webster.com/dictionary

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Vyshnevskyi, V., 2019. Excursion as a method of cognition. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 59-63 (in Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.10

Надійшла до редколегії 24.10.2019
Прийнята до друку 02.12.2019