Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТАФАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТ В СТРУКТУРІ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ М. ЛУЦЬКА)

Міщенко О.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-6801-7197
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Анотація:
У статті представлені результати наукових напрацювань щодо особливостей організації тафального ландшафту в структурі міста. Тафальний ландшафт має  ціннісне а також важливе соціально-економічне значення в житті соціуму й може слугувати індикатором ряду характеристик населеного пункту.
Методологічну основу дослідження складає концепція конструктивно-географічного аналізу, яка ґрунтується на наукових підходах наук природничо-географічного та суспільно-географічного спрямування  з метою ефективного вирішення завдань територіального планування, збереження природної та історико-культурної спадщини, гармонізації відносин у системі «людина-природа-господарство». У роботі використано системний підхід до дослідження сакрального ландшафту як цілісної організованої територіальної системи та сукупність методів, зокрема: структурно-логічного узагальнення та системного аналізу, порівняльно-географічний, історико-географічний, картографічний.
Тафальний ландшафт досліджується автором у складі сакрального, оскільки пов’язаний із обрядом, ритуалом, символом, міфом і розглядається автором, як складна природно-антропогенна, чи антропогенна система, яка охоплює поховання, природну, антропогенно-техногенну складові, людину, чи групу людей які через перцепційні чинники вважають таку систему об’єктом поклоніння та пошани.
Обґрунтовано провідні чинники функціонування, зокрема: фізико-географічні, соціально-економічні умови, санітарна відповідність, транспортна доступність, наявність храмового комплексу та типи розташування тафального ландшафту в структурі міста. Проведено історико-географічний аналіз 18 кладовищ м. Луцька (зниклих, закритих, частково закритих), що дало можливість виявити їх функціональний статус на різних відтинках часу, площу, конфесійну чи іншу приналежність.
Висвітлено норми та превентивні заходи в межах сучасних та палеотафальних ландшафтів, які необхідно ураховувати при активному розвитку сучасних українських міст, поглинанні досліджуваних систем новою архітектурною забудовою та місцевою інфраструктурою.

Ключові слова:
тафальний ландшафт, сакральний ландшафт, кладовище, санітарні та морально-етичні норми, м. Луцьк.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.8

Посилання:

 1. Архив Юго-западной России, ч. 1, т. 4, С. 334.
 2. Весь Юго-Западный край: Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупного землевладения в губернии Киевской, Волынской, Подольской. – К., 1907. – С.640.
 3. Воловик В. М. Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і природокористування : монографія / В. МВоловик. – Вінниця, 2013. ‒ 464 с.
 4. Державний архів Волинської області. Р-20, Луцький міський відділ комунального господарства, оп.1,  спр.34,  арк.1-6.
 5. Державний архів Волинської області, ф. 338, оп. 1, спр. 189.
 6. Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України». – К.: Державна санітарноепідеміологічна служба України, 1999. – 13 с.
 7. Кучера М. П. Археологические исследования Волынского отряда / М. П. Кучера // Архологические исследования на Украине 1968 г. ‒ Вип. ‒ К: Наук. думка, 1971. ‒ С. 242–245.
 8. Луцьк. План зонування міста. Схема планувальних обмежень: Луцька міська рада. Містобудування [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу https://www.lutskrada.gov.ua/pages/mistobuduvannia
 9. Колосок Б. Луцьк: Архітектурно-історичний нарис / Б. Колосок, Р. Метельницький ‒ К.: Будівельник, 1990. ‒ C.
 10. Малевская М. В.Исследования церкви ХІІ в. в Луцком замке / Малевская М. В. // А О 1985 года. – М.: Наука, 1987. – С. 365.
 11. Міщенко О. В. Історико-географічні аспекти формування та функціонування тафальних ландшафтів / О. В. Міщенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. ‒ Серія : географічні науки. Вип. 10. ‒ Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. ‒ С. 42-47. DOI 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-6
 12. Mishchenko O. V. Structural organization of sacred landscapes / V. Mishchenko // Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2019. ‒ 28 (3), P. 487-494. DOI: 10.15421/111944
 13. Price L. Some results and implications of a cemetery study / L.. W. Price // Professional Geographer, 1966. ‒ 18, 7-201.
 14. Сайчук Б. Храми і цвинтарі старожитнього Луцька / Б. Сайчук // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ «Старий Луцьк». – Луцьк. – Вип. ІІ. – С.5-40.
 15. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под редакцией Н. И. Толстого. ‒ М. : Международные отношения, 1995. ‒ Т. 2. Д-К. ‒ С.503.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mishchenko, O., 2019. Taffal landscape in the structure of the city (for example, Lutsk). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 49-54 (in  Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.8

Надійшла до редколегії 07.10.2019
Прийнята до друку 16.11.2019