Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НОВА ПОШТА ТА УКРПОШТА У СФЕРІ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ НА ПРИКЛАДІ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Запотоцька В.
к. геогр. н, асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Риндіч Л.
магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У дослідженні розглянуто теоретичні аспекти логістичної діяльності та логістичного сервісу, з’ясована сутність логістики сервісу та чинники її формування. Виявлено, що визначальними чинниками розвитку логістичного сервісу є концентрація населення в межах району, розвинена транспортна інфраструктура, густота шляхів сполучення, а також сформовані економічні зв’язки між учасниками логістичного процесу, що зумовлюють потребу у наданні якісного сервісу. Досліджено особливості діяльності двох великих логістичних компаній – приватної компанії «Нова пошта» та державного підприємства «Укрпошта» в межах Голосіївського району міста Києва. Виявлено, що рівень розвитку компанії прямо залежить від сервісного аспекту її діяльності, націленості на зручність розташування відділень у пішій доступності користувачів. У роботі окреслені основні напрями роботи логістичних компаній та виконано порівняльний аналіз їх діяльності. Встановлено, що в Голосіївському районі міста Києва кількість відділень «Нова пошта» перевищує більш ніж у 2 рази кількість відділень «Укрпошти». Оцінено показники територіальної концентрації  та доступності відділень досліджуваних компаній. Проведене соціологічне опитування серед населення та гостей Голосіївського району щодо сервісу компаній «Нова Пошта» та «Укрпошта» за основними показниками: рівня довіри, зручності в користуванні, якості обслуговування, вартості послуг та широти спектру надаваних послуг. Аналіз виявив, що до приватної компанії «Нова пошта» населення відчуває більший рівень довіри, ніж до державного підприємства «Укрпошта». Дослідження виявило, що населення більш прихильно відноситься до компанії «Нова пошта» та високо оцінює надаваний нею спектр та якість послуг, зручність розташування відділень. За отриманими результатами, компанія «Нова пошта» займає лідируючі позиції у сфері надання транспортно-складських послуг, що зумовлено направленістю політики підприємства на надання широкого сервісного спектру споживачам та максимальне задоволення їх потреб за оптимальною ціною.

Ключові слова:
логістична діяльність, логістичний сервіс, територіальна концентрація, доступність, Голосіївський район.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.6

Посилання:

1. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг : концепція, методологія, компетентність: Монографія/М.Ю. Григорак, 2017.
2. Крикавський Є.В. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства: Монографія/Є.В. Крикавський, (Н.М. Васильців, В.А. Фалович] / За наук. ред. проф. Крикавського Є.В., 2015.
3. Окландер М.А. Логістична система підприємства : Монографія / М.А. Окландер, 2004.
4. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика. Навчальний посібник, 2011.
5. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Степаненко А.В., Масляк П.О. Географія : Навчальний посібник, 2006.
6. Офіційний сайт ПАТ «Укрпошта» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrposhta.ua
7. Офіційний сайт ТОВ «Нова Пошта» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://novaposhta.ua
8. Павлов В. І. Транспортно-логістичний комплекс регіону: інтеграційні процеси: Монографія/В. І. Павлов, С. М. Бортнік, 2005.
9. Палант О. Ю. Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку) : Монографія / О. Ю. Палант, 2012.
10. Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Транспортно-логістичні системи підприємств : формування та функціонування: Монографія, 2005.
11. Перебийніс В. І., Дроботя Я. А. Логістичне управління запасами на підприємствах : Монографія, 2012.
12. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе : Учебник, 2001.
13. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір : Монографія /  І. Г. Смирнов, 2004.
14. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : Навчальний посібник, 2001.
15. Чухрай Н. Логістичне обслуговування : Підручник, 2006.
16. Шевчук Я. В. Автотранспортна інфраструктура: теорія і методи сучасних регіональних досліджень: Монографія/Я. В. Шевчук, 2011.
17. Bake J., Pessoa M., Becker J. Service chain logistics management for increasing equipment uptime, 2018.
18. Barcik R., Jakubiec M. The significance of customer service in logistics, 2013.
19. Busse C., Wallenberg C. Innovation management of logistics service providers: foundations, review, and research agenda, 2011.
20. Christopher M. Logistics and supply chain management. Fifth edition, 2016.
21. Gajewska T., Evangelos G. Importance of logistics services attributes influencing customer satisfaction, 2015.
22. Gassin T. Logistics and transport management, 2005.
23. Juga J., Juntunen J., Juntunen M. Impact of service quality, image and relational aspects on satisfaction and loyalty in logistics outsourcing relationships, 2012.
24. Kampf R., Lizbetinova L., Tislerova K. Management of customer service in terms of logistics Information systems, 2017.
25. Kersten W., Koch J. The effect of quality management on the service quality and business success of logistics service providers, 2010.
26. Klaus P. Towards a science of logistics / P. Klaus, S. Müller, 2012.
27. Leuschner R., Lambert D. Establishing logistics service strategies that increase sales, 2013.
28. Stank T., Goldsby T., Vickery S. Logistics service performance : estimating its influence on market share, 2011.
29. Stefansson G. Collaborative logistics management and the role of third‐party service providers, 2006.
30. Wallenburg C. Innonation in logistics outsoursing relationships : proactive improvement by logistics service providers as a driver of customer loyalty, 2009.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapototska, V., Ryndich, L., 2019. Geographical principles of activity of Nova Poshta and Ukrposhta companies in the sphere of logistic service on the example of Holosiivskyi district of Kyiv. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 34-43 (in  Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.6

Надійшла до редколегії 17.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019