Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ТИПІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА МОЖЛИВОСТЯМИ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Кононенко О.
к.екон.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Молодика В.
магістр
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Стале управління відходами є актуальним завданням як для сучасної науки, так і для управлінської практики. Пошук ефективних механізмів управління в рамках даного дослідження здійснено відповідно до концепції сталого розвитку та циркулярної економіки. Перехід до моделі сталого управління відходами розглядається як поступальний процес зростання частки відходів виробництва та споживання, що повертаються до виробничого циклу. У зв’язку з цим,оцінка сталого управління відходів в регіонах має включати індикатори динаміки щодо основних складових управління відходами. Методика даного дослідження ґрунтується на узагальненні показників сталого поводження з відходами, що були проаналізовані станом на певний момент часу, а також у динаміці. Було проведено групування регіонів країни за ефективністю управління відходами. Виділені чотири групи регіонів мають чітко виражену територіальну прив’язку, спільні риси щодо виробничого профілю та структури утворених відходів. Типізація регіонів України розроблена на основі групування, а також з урахуванням спеціалізації регіонів у загальнонаціональному поділі праці, рівнів урбанізації регіонів. Було виділено п’ять типів регіонів: два типи з високою часткою побутових відходів, регіони з переважанням промислових відходів та два типи індустріально-аграрних регіонів, що мають змішану структуру відходів, з суттєвою часткою відходів сільського господарства. Для регіонів одного типу, як правило, характерним є схожість проблем щодо поводження з відходами. Це можуть бути як традиційні проблеми накопичення великої кількості відходів у місцях їх зберігання та захоронення, так і нові виклики, пов’язані з міграцією населення, утворенням нових адміністративних одиниць (об’єднаних територіальних громад), що вносять зміни в функціонування діючої системи поводження з відходами. Суттєві відмінності щодо основних показників поводження з відходами для різних типів вимагають використання подібних (типових) підходів до розроблення регіональних стратегій та регіональних планів управління відходами.

Ключові слова:
відходи, сталий розвиток, циркулярна економіка, ефективність управління відходами, типізація

 Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.5

Посилання:

 1. Довкілля України за 2017 рік. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2018 – 225 с.
 2. Мезенцев К.В., Підгрушний Г.П., Мезенцева Н.І. Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація: Монографія. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 132 с.
 3. Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна – ЄС. Аналітична доповідь. – // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Monitoryng-ozelenennya-ekonomiky-pry-realizatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-Ukrayina-YES.pdf
 4. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 та 2013 роки. Міністерство розвитку громад та територій України // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2016-rik/
 5. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект 2017 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/Sustainable-Dev-Strategy-for-Ukraine-by-2030.html
 6. Andersen M.S. An introductory note on the environmental economics of the circular economy // Sustainability Science – 2007. – № 2, P. 133–140.
 7. Banaitė, D., Tamošiūnienė, R. Sustainable development: the circular economy indicators’ selection model // Journal of Security and Sustainability Issues. – 2016. – № 6(2).- P. 315–323.
 8. Burton, C.H., Turner C. Manure Management: Treatment Strategies for Sustainable Agriculture. 2nd / Silsoe: Silsoe Research Institute, 2003 – 451 p.
 9. Georgeson, Maslin M., Poessinouw M. The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions Geo: Geography and Environment. – 2017. – № 4 (1) // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/geo2.36
 10. Global indicator framework adopted by the General Assembly (A/RES/71/313) including annual refinements contained in E/CN.3/2018/2 (Annex II) and E/CN.3/2019/2 (Annex II). – // Електронний ресурс. – Режим доступу:https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202019%20refinement_Eng.pdf
 11. Heeres, R.R., Vermeulen, W.J.V., deWalle, F.B Eco-industrial park initiatives in the USA and the Netherlands :first lessons // Journal of Cleaner Production.- 2004. – № 12 (8–10), 985–995.
 12. Lewandowski, M. Designing the Business Models for Circular Economy // Sustainability. – 2016. – №. 8(1), 1-28.
 13. Mendes, Santos A., Nunes L., Teixeira M. Evaluating municipal solid waste management performance in regions with strong seasonal variability // Ecological Indicators. – 2013. – № 30. – P. 170–177.
 14. Nilsson-Djerf, J., McDougall, F. Social factors in sustainable waste management // Warmer Bulletin. – 2000. – № 73. – P. 18–20.
 15. Sustainable development in the European Union: Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU 2018 edition – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. – 356 р.
 16. The Global Waste Management Outlook // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/unep23092015.pdf
 17. Towards The Circular Economy Vol. 1: An Economic And Business Rationale For An Accelerated Transition. Ellen MacArthur Foundation. 2013.- // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
 18. Tracking progress on Sustainable Development Goals for the regions of Ukraine: choosing indicators and setting baselines. – Kyiv, 2019. – 270 P. – // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/tracking-progress-on-SDGs-for-the-regions-of-Ukraine.html?fbclid=IwAR06_0XRAoHKq-u3JNXuyI0ot9sP4roY6OLrFQ2Ik6JbvF6w-uh745Z7vXk
 19. Waste prevention in Europe – policies, status and trends in reuse in 2017. EEA Report No 4/2018/ – // Електронний ресурс. – Pежим доступу: https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe-2017

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kononenko, O., Molodyka, V., 2019. The typification of the regions of Ukraine by possibilities for sustainable waste management. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 28-34 (in  Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.5

Надійшла до редколегії 28.11.2019
Прийнята до друку 01.12.2019