Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олійник Я.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1647-1395
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Нич Т.
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3842-2009

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Ващенко О.
аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Виявлена сутність трудового потенціалу Київської області та її таксономічних рівнів. Виділено 4 тематичних блоків розвитку трудового потенціалу: екологічного, демографічного, економічного блоків та блоку культури. Розра­ховано 13 показників-індикаторів формування та використання трудового потенціалу у районному вимірі. Розраховано інтегральний ранг розвитку трудового потенціалу для кожного із районів. Здійснено ранжування районів Київської об­ласті за значеннями блочних індексів. Обґрунтовано просторово-часовий каркас розвитку трудового потенціалу. Про­ведено кластерний аналіз за допомогою методів Варда і К-середнього. Встановлено існування ієрархічноїкластеризації районів у виділених трьох кластерах за рівнем розвитку трудового потенціалу. Виділено кластери: районів-аутсайде- рів і буферних районів. Обґрунтовано наявність ядра розвитку трудового потенціалу Київщини. Встановлено наяв­ність усталеного просторово-часового каркасу трудового потенціалу. Ідентифіковано три типи (групи) районів за досліджуваним показником. Виявлено поле диференціації районів Київської області за величиною базового приросту інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу. Встановлено рівень поляризованості розвитку трудового по­тенціалу або розрив між максимальним та мінімальним значенням інтегрального рангу розвитку трудового потенці­алу. Побудована центр-периферійна модель розвитку трудового потенціалу. Проаналізовано динаміку інтегрального рангу розвитку трудового потенціалу у розрізі районів. Ідентифіковано чотири різних типи районів Київської області за центр-периферійною ознакою розвитку трудового потенціалу: 1) райони центрального типу або райони-ядра/цен- тральні райони; 2) райони напівпериферійного типу або напівпериферійні райони; 3) райони периферійного типу або периферійні райони; 4) райони лакунарного типу або лакунарні райони (райони, що є винятками із правил центр-пери- ферійного просторового розподілу). Розкрита специфіка формування, функціонування районів та виділено основні про­блеми і запропоновані перспективні напрямки їх розвитку.

Ключові слова:
трудовий потенціал, блоки розвитку трудового потенціалу, кластерний аналіз, типізація районів, Київська область.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.3

Посилання:

1.Статистичний щорічник Київської області за 2018 рік. К.,Головне управління статистики у Київській області, 2019.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Oliinyk, Y., Nych, T., Vaschenko, O., 2019.  Formation of labor potential of the Kyiv region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 18-23 (in  Ukranian, abstr. in English), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.3

Надійшла до редколегії 14.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019