Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВПЛИВ ЗМІН ПРИРОДНИХ УМОВ НА РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ САБАТИНІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Герасименко Н.
ORCID  iD https://orcid.org/0000-0001-9278-5770
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
На основі результатів палінологічного аналізу розрізу поселення Сабатинівської культури Новокиївка, розташованого у сухостепо- вій підзоні між пониззям Дніпра та Азовським морем, показано, що час існування цієї культури із небувалим злетом хліборобства у степу (14-12 ст. до н. е.) відзначався різким зростанням зволоження. Воно призвело до зміни сухого полиново-злакового степу, який існував тут на межі середньої і пізньої бронзи, різнотравно-злаковим степом, розширенням лісового масиву Олешшя, у якому стало можливим зростання мезофільних порід (грабу, в’язу, дубу, липи, ліщини). Індикаторами розвитку землеробства на поселенні є паліноморфи куль­турних злаків та їхніх супутників (волошки синьої, березкових) у відкладах поселення. Виконані раніше палінологічні і палеопедологічні дослідження розрізів поселень доби пізньої бронзи (15-13 ст. до н. е.) на південному сході України відображають зсув рослинності лісо­степової зони і північно-степовоїпідзони на південь, розвиток у ґрунтах басейну р. Сіверський Донець елювіально-ілювіальних процесів, а у ґрунтах Приазов’я – посилення глинного вивітрювання. Клімат цього часу був значно вологішим від сучасного і особливо від посуш­ливого клімату попередньої фази, коли відбувалося інтенсивне розтріскування ґрунтів, а гумусонакопичення у них було настільки пос­лабленим, що на схилах утворювалися лесоподібні відклади. Занепад Сабатинівської культури на поселенні Новокиївка був зумовлений новою фазою ксерофітизації степової рослинності, що розпочалася на півдні України у 12-11 ст. до н. е. і кульмінувала у 10-8 ст. до н. е. Різнотравно-злакові степи із багатим складом трав змінили полиново-злакові асоціації; поширення галофіту лоху сріблястого відобра­жало засолення ґрунтів. Тодішнє населення було не в змозі підтримувати осіле землеробство, і лише тимчасові стоянки скотарів існу­вали у південному степу впродовж найбільш посушливішої фази кінця епохи пізньої бронзи. Криза Сабатинівської культури була зумов­лена не виснаженням природних ресурсів, а кліматичними чинниками, на що вказує зникнення мезофільних порід із лісів Олешшя, засо­лення і розтріскування ґрунтів, їхнє збіднення на гумус, і – головне – повсюдне виявлення фази різкої аридизації клімату у кінці епохи пізньої бронзи і у степах півдня Східної Європи, і у Середземномор’ї та на Близькому Сході. Вивчення впливу змін природного середовища (особливо різких, екстремальних і короткотривалих) на господарчу адаптацію давніх спільнот і міграційні процеси є основою розробки вірогідних сценаріїв майбутніх станів системи “природне середовище – людина”, що є актуальним на сучасному етапі глобальних змін.

Ключові слова:
короткоперіодичні кліматичні зміни, степова зона, палінологія, палеопедологія, мезофітикація і ксерофітізація рос­линності.

Мова:
англійська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.1

Посилання:

1. Безусько Л.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені / Л.Г. Безусько, С. Л. Мосякін, А. Г. Безусько. − К.: Альтерпрес, 2011. – 447 с.
2. Демкин В. А. Эволюция почв и динамика климата нижневолжских степей в древности и Средневековье / В. А. Демкин, М. В., Ельцов, С. Н. Удальцов // Эволюция почв и почвенного покрова. − М.: GEOS, 2015. – C. 546-550.
3. Золотун И. В. Развитие почв юга Украины за последние 45-50 веков / И. B. Золотун. – К.: ВАСХНИЛ, 1975. – 74 с.
4. Иванов И. В. Эволюция почв лесостепи и черноземной степи Центральной области / И. В. Иванов, Ю. Г. Чендев // Эволюция почв и почвенного покрова. − М.: GEOS, 2015. – C. 456-469.
5. Клімат України. − Київ: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
6. Песочина Л. С. Закономерности позднеголоценового почвообразования в нижнедонских степях в пределах северо-восточной части ареала / Л. С. Песочина // Эволюция почв и почвенного покрова. − М.: GEOS, 2015. – C. 480-493.
7. Bottema S. The interpretation of pollen spectra from prehistoric settlements / S. Bottema // Palaeohistoria. − 1975, #17. – P.18-35.
8. Gerasimenko N. Environmental and climatic changes between 3 and 5 ka BP in Southeastern Ukraine / N. Gerasimenko // Third Millennium BC Climate Change and Old World Collapse. − Berlin Heidelberg, Springer-Werlag, 1997. − P.371-399.
9. Gerasimenko N. Environment of the Late Bronze cultures in the Lower Bug and Dnieper areas / N. Gerasimenko., Ya. Gershkovich, V. Fomenko // IGCP 521 – INQUA 0501 “Caspian-Black Sea-Mediterranean corridor during last 30 ky: sea level change and human adaptive strategies”. 4th Plenary Meeting and Field Trip. Extended Abstracts. − GeoEcoMar, 2008. – P.61-63.
10. Gershkovich Ya. P. Farmers and pastoralist in the Pontic Lowland during the Late Bronze Age / Ya. P. Gershkovich // Prehistoric steppe adaptation and horse. – Cambridge, McDonald Institute Monographs. 2003. – P.307-317.
11. Gershkovich Ya. P. Global causes of some local phenomena during the Late Bronze Age in the Northern Pontic steppe / Ya. Gershkovich // Der Schwartzmeerraum vom Äneolithicum bis in die Früheisenzeit (5000 – 500 v. Chr.). − Verlag Marie Leidorf GmbH – Rahden-Westf., 2011. – P.166-177.
12. Kremenetski K. Steppe and Forest-steppe of Eurasia: Holocene Environmental History / K. Kremenetski // Prehistoric steppe adaptation and horse. – Cambridge, McDonald Institute Monographs, 2003. – P. 11-27.
13. Langgut D. Climate and the Late Bronze Collapse: New Evidence from the Southern Levant. / D. Langgut, I. Finkelstein, T. Litt // Journal of the Institute of Archaeology of Tel-Aviv University. − 2013, vol. 40 (2). – P.149-175.
14. Langgut D. Dead Sea pollen record and history of human activity in Judean Highlands from the Intermediate Bronze into Iron Ages (2500-500 BCE) / D. Langgut, F. Newmann, M. Stein, A. Vagner, E. Kagan, E. Boaretto, I. Finkelstain // Palynology. − 2014, #38(2).− P.2-23.
15. Mediterranean Holocene climate, environment and human societies // Quaternary Science Reviews: Special Issue, 2016, vol.1. − Amsterdam, Elsevier. − 256 p.
16. Palmisano A. Holocene landscape dynamics and long-tern population trends in the Levant / A. Palmisano A., J. Woodbridge, C. N. Roberts // Holocene. − 2019, #29 (5). − P. 708-727.
17. Pashkevich G. Palaeoethnobotanical evidence of agriculture in the steppe and forest-steppe of East Europe in the Late Neolithic and Bronze Age / G. Pashkevich // Prehistoric steppe adaptation and horse. – Cambridge, McDonald Institute Monographs, 2003. – P. 287-297.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Gerasimenko, N., 2019. Palaeoenvironmental factors influencing the rise and the collapse of the Sabatynivka farming culture in southern Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 2 (75), 5-10 (in English, abstr. in Ukranian), doi: 10.17721/1728-2721.2019.75.1

Надійшла до редколегії 17.12.2019
Прийнята до друку 26.12.2019