Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

THE MODERN POSSIBILITIES OF GEOINFORMATION MAPPING OF NATURAL FACTORS OF INFLUENCE ON THE SPREAD OF DISEASES OF THE POPULATION

E. Bondarenko, Doctor of Science in Geography, Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Abstract:
The article is devoted to the consideration of existing possibilities of geoinformation mapping for the identification of natural factors of influence on the spread of diseases among the population.
The author identified the features of maps of natural factors influencing the distribution of diseases of the population are determined as to the types thereof: estimate maps and forecast maps. The latter is due to natural-focal infections, which are relatively stable in time regarding the possibilities of infection with them.
The necessity of perfection of the algorithm of cartographic modelling of natural factors of influence on the distribution of natural-focal infectious diseases among the population based on modern geoinformation technological solutions is substantiated. It is indicated on the features of three methodical schemes in the process of geoinformation creation of such maps regarding the use of specific cartographic materials. These are the using of small-scale maps; the using of large-scale maps on the basis of the original materials of the appropriate scale; the using of small- scale maps based on other small-scale maps and large-scale maps.
On the basis of network technologies, in particular, modern technological solutions Web 2.0, the author determined the possibilities of geoinformation mapping of natural factors of influence on the distribution of diseases among the population. These are: improved database model (transition from relational model to object-relational variant); conducting of mathematical and cartographic modeling with all necessary techniques in the environment of a full-function geoinformation system; choosing the best options for presenting and distributing developed cartographic models among the more quantity of potential users; the presence of feedback with them.
In the article, the author defined the specifications of Web 2.0, relevant for creating/using maps of the risk of infection of the population with natural focal diseases, with adapting to four groups technological solutions in relation to services (platform, software, data, infrastructure).

Keywords: geoinformation mapping, population illness, risk of infection, natural factors, geoinformation analysis, estimation and forecasting maps

Language:
Ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.17

References:

1. Baranovs’kyi V. A. Ekolohichna geografiya I ekolohichna kartografiya / V. A. Baranovs’kyi. – fyiv: Fitosotsiotsentr, 2001. – 252 s.
2. Berlyant A. М. Cartographia: [uchebnik dlia vuzov] / A. М. Berlyant. – Moskva: Aspect Press, 2002. – 336 s.
3. Bondarenko E. L. Geoinformatsiyne ekoloho-geografichne kartografuvannya: monohrafiya / E. L. Bondarenko. – K.: Fitosotsiotsentr, 2007. – 272 s.
4. Bondarenko E. L. Kartografichne modelyuvannya infektsiinoyi zakhvoruyvanosti naselennya Ukrainy / E. L. Bondarenko . 8vtoref. dys. … kand.. geogr. nauk, 11.00.12 (geografichna kartografiya). – Kyiv, 1997. – 18 s.
5. DeMers M. N. Geograficheskie informatsionnie sistemy. Osnovy / DeMers M. N. : per. z angl. – Moskva. : Data+, 1999. – 490 s.
6. Regional’ni karty ekologichnoyi otsinky okremykh pryrodnykh faktoriv, yaki vplyvayut’ na poshyrennya khvorob naselennya / V. O. Shevchenko, E. L. Bondarenko, S. V. Donchuk [ta in.] // Kartografiya ta vyshha shkola : zb. nauk. pr. – 2004. – Vyp. 9. – S. 28-32.
7. Risk zarazheniya naseleniya sibirskoj yazvoj, stolbnyakom, askaridozom, tulyaremiej, leptospirozom v USSR. Atlas / K. M. Sinyak, V. F. Rudichenko, V. A. Shevchenko [i dr.]. – K. : Geodezist, 1989. – T. 1-25.
8. Ukraina. Regional’ni osoblyvosti ryzyku zarazhennya naselennya na leptospiroz. Karta masshtabu 1 : 2500000. – Vinnytsya : DP “DKF”, 2004.
9. Ukraina. Regional’ni osoblyvosti ryzyku zarazhennya naselennya na sybirs’ku vyrazku. Karta masshtabu 1 : 2500000. – Vinnytsya : DP “DKF”, 2004.
10. Ukraina. Regional’ni osoblyvosti ryzyku zarazhennya naselennya na tulyaremiyu. Karta masshtabu 1 : 2500000. – K., 2006.
11. Chervyakov V. A. Koncepciya polya v sovremennoj kartografii / V. A. Chervyakov. – Novosibirsk : Nauka. Sib. otd., 1978. – 149 s.
12. Shevchenko V. A. Mediko-geograficheskoe kartografirovanie territorii Ukrainy / V. A. Shevchenko. – K. : Naukova dumka, 1994. – 159 s.
13. Shevchenko V. O. Mental’na schema kartografuvannya / V. О. Shevchenko, Е. L. Bondarenko // Natsionalne kartografuvannya: stan, problem ta perspektyvy rozvytky : zbirnyk naukovykh prats’; vidp. za vypusk A. A. Moskalyuk. – K. : DNVP “Kartografiya”, 2005. – S. 30-33.

Download (.pdf)

Suggested citation:

 E. Bondarenko (2019)  The modern possibilities of geoinformation mapping of natural factors of influence on the spread of diseases of the population. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 97-101 (in Ukranian, abstr. in English).

Received Editorial Board 15/05/2019
Accepted for publication 19/06/2019