Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ НАСЕЛЕННЯ

Е. Бондаренко, д.геогр.н., професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто сучасні можливості геоінформаційної схеми картографування для виявлення природних факторів впливу на поширення хвороб населення для створення відповідних карт поширення природно-вогнищевих інфекційних захворювань населення. Визначено їхні особливості як картографічних творів оціночного та оціночно-прогнозного спрямування. Останнє пов’язано саме з такими небезпечними інфекціями, як лептоспіроз, сибірська виразка, туляре­мія, що є відносно стабільними в часі щодо розповсюдження серед населення та можливостей зараження ними.
Автором обґрунтовано необхідність удосконалення методики картографічного моделювання природних факто­рів впливу на поширення природно-вогнищевих інфекційних захворювань населення на базі сучасних геоінформаційних технологічних рішень. Зазначено особливості застосування трьох методичних схем при геоінформаційному ство­ренні таких карт відносно використання конкретних картографічних матеріалів: дрібномасштабних карт; великома­сштабних карт з використанням вихідних матеріалів відповідного масштабу; дрібномасштабних карт на основі ін­ших дрібномасштабних карт і карт більшого масштабу.
Визначено особливості геоінформаційного картографування природних факторів впливу на поширення зазначе­них захворювань населення на основі мережних технологій, зокрема застосування сучасних технологічних рішень веб 2.0, що дозволяють здійснити: удосконалення моделі бази даних шляхом переходу від стандартноїреляційноїмоделі до об’єктно-реляційного її варіанта; проведення математико-картографічного моделювання усіма необхідними при­йомами в середовищі повнофункціональної геоінформаційної системи; вибір оптимальніших варіантів представлення та розповсюдження розроблених картографічних творів серед більшої кількості потенційних користувачів; наяв­ність зворотного зв’язку з ними.
Автором охарактеризовано притаманні веб 2.0 особливості, що актуальні для створення використання карт ри­зику зараження населення на природно-вогнищеві інфекційні захворювання з адаптацією до застосування чотирьох груп технологічних рішень стосовно послуг: платформи як послуги, програмного забезпечення як послуги, даних як послуги, інфраструктури як послуги.

Ключові слова: геоінформаційне картографування, природні фактори впливу, природно-вогнищеві хвороби насе­лення, ризик зараження, геоінформаційний аналіз, оціночні карти, оціночно-прогнозні карти

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.17

Посилання:

1. Барановський В. А. Екологічна географія і екологічна картог¬рафія / В. А. Барановський. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.
2. Берлянт А. М. Картография: [учебник для вузов] / А. М. Бер- лянт. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 336 с.
3. Бондаренко Е. Л. Геоінформаційне еколого-географічне карто-графування / Е. Л. Бондаренко. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – 272 с.
4. Бондаренко Е. Л. Картографічне моделювання стану та розви¬тку інфекційної захворюваності населення України / Е. Л. Бондаренко : автореф. дис канд. геогр. наук, 11.00.12 (географічна картографія). – К., 1997. – 18 с.
5. ДеМерс М. Н. Географические информационные системы. Ос-новы / М. Н. ДеМерс: пер с англ. – М. : Дата+, 1999. – 490 с.
6. Регіональні карти екологічної оцінки окремих природних фак¬торів, які впливають на поширення хвороб населення / В. О. Шевченко, Е. Л. Бондаренко, С. В. Дончук [та ін.] // Картографія та вища школа : зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 9. – С. 28-32.
7. Риск заражения населения сибирской язвой, столбняком, ас-каридозом, туляремией, лептоспирозом в УССР. Атлас / К. М. Синяк, В. Ф. Рудиченко, В. А. Шевченко [и др.]. – К. : Геодезист, 1989. – Т. 1-25.
8. Україна. Регіональні особливості ризику зараження населення на лептоспіроз. Карта масштабу 1:2500000. – Вінниця : ДП “ДКФ”, 2004.
9. Україна. Регіональні особливості ризику зараження населення на сибірську виразку. Карта масштабу 1:2500000. – Вінниця : ДП “ДКФ”, 2004.
10. Україна. Регіональні особливості ризику зараження населення на туляремію. Карта масштабу 1:2500000. – К., 2006.
11. Червяков В. А. Концепция поля в современной картографии / В. А. Червяков. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1978. – 149 с.
12. Шевченко В. А. Медико-географическое картографирование территории Украины / В. А. Шевченко. – К. : Наук. думка, 1994. – 159 с.
13. Шевченко В. О. Ментальна схема картографування / В. О. Ше-вченко, Е. Л. Бондаренко // Національне картографування: стан, про¬блеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць; відп. за вип. А. А. Москалюк. – К. : ДНВП “Картографія”, 2005. – С. 30-33.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

 E. Bondarenko (2019)  The modern possibilities of geoinformation mapping of natural factors of influence on the spread of diseases of the population. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 97-101 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 15.05.2019
Прийнята до друку 19.06.2019