Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

GEOGRAPHIC REGION AS AN OBJECT OF TOURIST MARKETING

О. Berkova, PhD Economy, Associate Professor
O. Borysiuk, PhD Geography, Associate Professor
I. Dudnyk, Doctor of Science in Geography, Professor

National aviation university, Kyiv, Ukraine

Abstract:
Geographical and regional-economic studies are explored approaches to studying the content and features of tourism marketing, including its regional aspects. The analysis of scientific publications on the problems of the scientific reflection of regional aspects of tourism marketing is presented. Considered and substantiated expediency of separation the terms “regional tourism marketing” and “marketing of the tourist region”. Are substantiated necessity and expediency of application of the category of the geographic region as a complex territorial system as an integral object of regional marketing in tourism; features and principles of such application are considered. It is emphasized on the necessity of applying the principle of regionalism because system-geographical and regional-economic aspects are one of the foundations of regional tourism marketing. It is noted that in scientific research on the basis of a systematic approach, it is usually necessary to take into account two aspects: ontological and epistemological. It is determined that the region is a socio-geographical system, which first of all represents an interconnected set of various quality elements (nature-population-economy) in conditions of an integral territory. The features of perspective approaches to the geographical deepening of the principles of regional tourism marketing are outlined. The authors state that in accordance with the geographical methodology, the hierarchy of geographical regions is divided: the zonal region-macroregion – mezoregion – microregion – nanoregion. Based on the study, indicated the urgency of the task of applying geographic approaches to the substantiation of the essence and methods of evaluation of tourist resources, identification and substantiation of the marketing essence of the forms of territorial localization of the tourist sphere, a comprehensive analysis of the territorial structure and regional differentiation of the tourist product, substantiation of geoecological norms, analysis and optimization of transport-territorial systems as elements of a tourist product and as elements of the infrastructure of the region.

Keywords: geographic region, marketing the region, regional tourism marketing, tourism region, socio-geographic system

Language:
Ukrainian

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.13

References:

1. Arzhenovskyj Y. V. Marketyng rehyonov : ucheb. posobye [Marketing regions: textbook] / Y. V. Arzhenovskyj . – Moscow : YuNYTY- DANA, 2011. – 135 s.
2. Borisyuk O. A. Osoblivosti zastosuvanya suspilno-geografichnoi metodologii do vyvchennja regionalnih turistichnyh rynkiv / O. A. Borisyuk, I. V. Zaria, I. M. Dudnik // Visnyk Ky[vskogo universitetu imeni T. Shevchenko. Serija Geografija. – 2015. – V. 1(63). – S. 20-23.
3. Bredjuk K. N. Geomarketing:geografija v marketingu / K.
N. Bredjuk// ArcReview. – 2009. – № 4 (51). Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://www.dataplus.ru
4. Dzhandzhugazova E. A. Marketing turisticheskih teritoriij: uchebnoe posobie / E. A. Dzhandzhugazova. – M. : Izdatelstvo Jurajt, 2019. – 208 s.
5. Dudnik I. M. Geografichniy kontekst regionalnogo turistychnogo marketingu / I. M. Dudnik, K. S. Kiseleva // Sciencesof Europe. – V. 2, No 1(1). – Praha, 2016. – S. 50-52.
6. Dudnik I. M. Turistychnij marketing regionu v svitli geografichnoji metodologiji / I. M. Dudnik // Turism I gostinnist v Ukraini: stan, problem, perspektivi rozvitky. – Cherkasi : Brama-Ukrainy, 2012. – S. 153-158.
7. Dudnik I. M. Principy regionalizmy v pidgotovci fahivwciv z turizmu / I. M. Dudnik // Tendenciji, problemi ta perspektivy rozvitku nacionalnogo rinku turistychnih poslug: regionalnij aspect. – Kijiv, NAU, 2010.- S. 276-281.
8. Dudnik I. M. Deyaki osoblivosti geografichnogo pidhodu do vivchenyja regionalnogo turistychnogo rynku / I. M. Dudnik, O. A. Borisyuk // AVIA-2015: materialy ХІІ mignarodnoji naukovo-tehnichnoji konferencij. – K. : NAU, 2015. Elektronnyil resurs. Rezhym dostupu: http://avia.nau.edu.ua/doc/2015/AVIA_2015 pdf
9. Zabarna E. M. Specifika definicij “regionalnistudij” ta jiji prykladne vykoristannya / E. M. Zabarna // Materialy Mignarodnoji naukovo- praktychnoji Internet-conferencij “Syspilno-geografichni chynnyky rozvytky regioniv”. – Lyck, 2017. – S. 191-193.
10. Kiptenko W. K. Menedgment turizmu: pidruchnyk / W. K. Kiptenko. – K. :Znannya, 2010. – 502 s.
11. Kifyak O. W. Strategiya regionalnogo marketyngu v konteksti rozvitku turizmu / O. W. Kifjyak // Visnik Cherniveckogo torgovelno- ekonomichnogo institutu. – Chernivci: CHTEIKNTEU, 2009. – V. 2. – S. 208-216.
12. Kobzova S. M. Ponjattja “turistychnij region”, “regionalniji turism” ta “turistichnyij marshrut” u suchasnomu naukovomu dyskursi / S. M. Kobzova // Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenko. – Lugansk: LNU imeni Tarasa Shevchenko, 2010. – V. 16 (203). – S. 24-31.
13. Kravchuk G. V. Regionalnij marketing v systemi upravlinnjya economichnymi procesami: monografija / G.W. Kravchuk. – K. : NAU, 2006. – 258 s.
14. Leontjeva J. J. Regionalnaya turistskaya destinacija I ejo socialno- ekonomicheskoe razvitije / J. J. Leonteva, O. A. Timoschenkova // Bizness inform. – 2013. – V. 6. – S. 165-170. Elektronnyi resurs. Regym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_6_28.
15. Marketing regionov: investycijni aspekty / W. Chelkunov, W. Bondarenko, J. Karakaji, V. Gramoteev, V. Matveev. – K. : Naukova dumka, 2005. – 176 s.
16. Muzychenko-Kozlovska O. W. Ekonomichne ocinjuvannja ta reguluvannja turistichnoji privablyvosti teritoriji: avtoref. dis.kand.ek,n. 08.02.03 / O. W. Muzychenko-Kozlovska. – K. : Nac. Universitet “Lvivskapolitekhnika”, 2007. – 21 s.
17. Pazenjuk W. S. Filosofija turismy v sistemi filosofskogo znannja / W. S. Pazenjuk // Naukovi zapysky Kyjivskogo universytetu turismy, ekonomiki I prava. Serija: filosofsky nauki. – 2010, V. 8. – S. 7-22.
18. Semenov W. F. Upravlinnja regionalnym rozvytkom turyzmu: navch. posibn. / W. F. Semenov, W. G. Gerasimenko, G. P. Gorban, L. M. Bogadorova. – Odesa: ODEU, 2011. – 225 s.
19. Sirko O. I. Regionalnyi marketing jak neobhidnyi factor u prozesi reformuvannja I strategichnogo rozvitku turystichnogo regiony / O. I. Sirko // Nauk. Visnik Uzgorodskogo universitetu. Serija Ekonomika. – Uzgorod, 2010. – V. 31. – S. 74-78.
20. SmyrnovI. G. Marketing v turizme: navch. posibn / I. G. Smirnov. – K. : KNU imeni Tarasa Shevchenko, 2016. – 251 s.
21. Stechenko D. M. Upravlinnja regionalnym rozvitkom turyzmu. Navch. posibn. / D. M. Stechenko, I. V. Bezugljy, N. P. Turlo, S. M. Marxonos. – K. :. Znannjya, 2012. – 455 s.
22. Finagina O. V. Metodologichni osnovy rozvitku regionalnogo marketingu / O. V. Finagina, A. V. Gurenko // Ekonomichniji prostir : Zb.nauk.praz. – Dnipropetrovsk: PDABA, 2008. – № 15. – S. 61-70.
23. Cherchik L. M. Marketing rekreazijnyh teritoriij: teorija, metodologija, praktika / L. M. Cherchik. – Luzk : LDTU, 2006. – 136 s.
24. Dudnik I. Geographical context of regional tourism marketing // I. Dudnik, K. Kyselova / Scientific issue of knowledge, education, law and management. – Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PROFUTURO”. – 2016. – № 1 (13). – S. 148-151.
25. Dudnik I. System-geographikal aspects of tourism research. – Scientific is sue of knowledge, education, law and management. – Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PRO FUTURO”. – 2016. – № 1 (13). – S. 73-77

Download (.pdf)

Suggested citation:

О. Berkova, O. Borysiuk, I. Dudnyk  (2019) Geographic region as an object of tourist marketing. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 75-81 (in Ukranian, abstr. in English).

Received Editorial Board 28/03/2019
Accepted for publication 19/06/2019