Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

О Беркова, к.екон.н., доцент,
О. Борисюк, к.геогр.н., доцент,
І. Дудник, д.геогр.н., професор

Національний авіаційний університет, Київ, Україна

Анотація:

Досліджено географічні та регіонально-економічні підходи до змісту й особливостей туристичного маркетингу, зокрема його регіональних аспектів. Обґрунтовано необхідність і доцільність застосування категорії географічного регіону як складної територіальної системи щодо інтегрального об’єкта регіонального маркетингу в туризмі; розг­лянуто особливості та принципи такого застосування. Визначено, що регіон являє собою суспільно-географічну систему, яка в найпершому наближенні являє взаємопов’язану сукупність різноякісних елементів (природа – населен­ня – господарство) в умовах цілісної території. По-перше, такий підхід дає змогу взаємопов’язано відобразити всю сукупність часткових (вузькодисциплінарних) уявлень регіону, об’єднуючи всі атрибутивні та змістовно- функціональні ознаки (властивості) цілісної території (регіону). По-друге, географічний регіон є значно ширшим та об’ємним поняттям, ніж туристичний регіон, а ця обставина дає змогу у складі географічного регіону гносеологічно виділити туристичний регіон для конкретного вирішення завдань регіонального маркетингу, а інші елементи, які не “увійшли” до туристичного регіону, але онтологічно присутні в географічному, розглядатимуться як найближче середовище-оточення функціонування туристичного регіону. Запропоновано розглядати “регіональний туристич­ний маркетинг” як цілеспрямовану діяльність передусім суб’єктів туризму та органів державного регулювання, яка спрямована на ринкове просування певних туристичних продуктів з урахуванням регіональних особливостей або особливостей регіонального розвитку. Окреслено особливості перспективних підходів до географічного поглиблен­ня засад регіонального туристичного маркетингу (сегментація споживчого ринку, поділ ринку туристичних послуг як геопросторової системи на територіальні сегменти – зони, райони, ареали – та відповідній територіальній делі­мітації сегментів ринку, обґрунтування маркетингової сутності форм територіальної локалізації туристичної сфе­ри комплексного аналізу територіальної структури і регіональної диференціації туристичного продукту, обґрунту­вання геоекологічних нормативів, аналізу та оптимізації транспортно-територіальних систем як елементів турис­тичного продукту і як елементів інфраструктури регіону тощо). Для проведення дослідження запропоновано мето­дичну схему, що складається з декількох етапів.

Ключові слова: географічний регіон, маркетинг регіону, регіональний туристичний маркетинг, туристичний регі­он, суспільно-географічна система.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.13

Посилання:

1. Арженовский И. В. Маркетинг регионов : учеб. пособие / И. В. Арженовский. – М. : Юнити-Дана, 2011. – 135 с.
2. Борисюк О. А. Особливості застосування суспільно-геогра¬фічної методології до вивчення регіональних туристичних ринків / О. А. Борисюк, І. В. Заря, І. М. Дудник // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 1 (63). – С. 20-23.
3. Бредюк К. Н. Геомаркетинг : география в маркетинге / К. Н. Бредюк // ArcReview. – 2009. – № 4 (51): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dataplus.ru
4. Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий : учеб. пособие / Е. А. Джанджугазова. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 208 с.
5. Дудник І. М. Географічний контекст регіонального туристичного маркетингу / І. Дудник, К. Кисельова // Sciencesof Europe. VOL 2, No 1(1). – Praha, 2016. – С. 50-52
6. Дудник І. М. Туристичний маркетинг регіону в світлі географіч¬ної методології / І. М. Дудник // Туризм і гостинність в Україні : стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук.- практ. конф. – Черкаси : Брама-України, 2012.- С. 153-158.
7. Дудник І. М. Принципи регіоналізму в підготовці фахівців з ту¬ризму / І. М. Дудник // Тенденції, проблеми та перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект: матеріа¬ли Всеукр. наук. конф. – К. : НАУ, 2010. – С. .276-281.
8. Дудник І. М. Деякі особливості географічного підходу до ви¬вчення регіонального туристичного ринку / І. М. Дудник, О. А. Борисюк // АВІА-2015: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. – К. : НАУ, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://avia.nau.edu.ua/doc/ 2015/AVIA_2015pdf
9. Забарна Е. М. Специфіка дефініції “регіональні студії’ та її при-кладне використання / Е. М. Забарна // Матеріали Міжнар. наук.-практ.ї інтернет-конф. “Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів”. – Луцьк, 2017. – С.191-193.
10. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручник / В. К. Кіптенко. -К. : Знання, 2010. – 502 с.
11. Кифяк О. В. Стратегія регіонального маркетингу в контексті ро-звитку туризму / О. В. Кифяк // Вісн. Чернівец. торговельно-економ. Ін.- ту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – Вип. 2. – С. 208-216.
12. Кобзова С. М. Поняття “туристичний регіон”, “регіональний ту-ризм” і “туристський маршрут” у сучасному науковому дискурсі / С. М. Кобзова // Вісн. ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – №16(203). – С. 24-31.
13. КравчукГ. В. Регіональний маркетинг в системі управління економічними процесами : монографія / Г. В. Кравчук. – К. : НАУ, 2006. – 258 с.
14. Леонтьева Ю. Ю. Региональная туристская дестинация и её социально-экономическое развитие / Ю. Ю. Леонтьева, О. А. Тимощенкова // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 6. – С. 16-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_6_28.
15. Маркетинг регіонів: інвестиційні аспекти / В. Щелкунов,
B. Бондаренко, Ю. Каракай, В. Грамотєєв, В. Матвеев. – К. : На¬ук. думка, 2005. – 176 с.
16. Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання та регу-лювання туристичної привабливості території : автореф. дис. … канд. екон. наук. 08.02.03 / О. В. Музиченко-Козловська. – Л. : Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2007. – 21 с.
17. Пазенюк В. С. Філософія туризму в системі філософського знання / В. C. Пазенюк // Наук. зап. Київ. ун-ту туризму, економіки і права. Серія: Філософські науки. – 2010. – Вип. 8. – С. 7-22.
18. Семенов В. Ф. Управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб. / В. Ф. Семенов, В. Г. Герасименко, Г. П. Горбань, Л. М. Богадьорова. – Одеса : Одес. екон. ун-т, 2011. – 225 с.
19. Сірко О. І. Регіональний маркетинг як необхідний фактор у процесі реформування і стратегічного розвитку туристичного регіону / О. І. Сірко // Наук. вісн.Ужгород. ун-ту. Серія:: Економіка. – Ужгород, 2010. – Вип. 31. – С. 74-78.
20. Смирнов І. Г. Маркетинг в туризмі : навч. посіб / І. Г. Смирнов. – К. : ВПЦ “Київський університет” ім. Тараса Шевченка, 2016. – 251 c.
21. СтеченкоД. М. Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло,
C. М. Мархонос. – К. :Знання, 2012. – 455 с.
22. Фінагіна О. В. Методологічні основи розвитку регіонального маркетингу / О. В. Фінагіна, А. В. Гуренко // Екон. простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – № 15. – С. 61-70.
23. ЧерчикЛ. М. Маркетинг рекреаційних територій : теорія, мето-дологія, практика / Л. М. Черчик. – Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 136 с.
24. Dudnik І., Kyselova K. Geographical context of regional tourism marketing.-Scientific is sue of knowledge, education, law and management.
– Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PROFUTURO”. – 2016. – № 1 (13). – S. 14-151.
25. Dudnik І. System-geographikal aspects of tourism research. – Scientific is sue of knowledge, education, law and management. – Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PRO FUTURO”. – 2016. – № 1 (13). – S. 7-77.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

О. Berkova, O. Borysiuk, I. Dudnyk  (2019) Geographic region as an object of tourist marketing. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 75-81 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 28.03.2019
Прийнята до друку 19.06.2019