Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ДОСТУПНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ВСІХ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

1 О. Іванова, старший викладач,
2 М. Сеньків, к.геогр.н., асистент

1 Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, Київ, Україна
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна

Анотація:
Глобальний етичний кодекс туризму пропагує право всіх людей на рівність в одержанні доступу для споглядання ресурсів планети, що, у свою чергу, є головним постулатом концепції доступного туризму для всіх. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння поняття доступного туризму для всіх. Доступний туризм для всіх означає, що будь-який туристичний продукт має бути розроблений незалежно від віку, статі й здібностей і без будь-яких додаткових витрат для клієнтів з інвалідністю та особливих вимог доступу. Охарактеризовано роль принципів універсального дизайну для туризму, доступному всім. На відміну від поняття доступності, яке стосується лише маломобільних категорій населення та концентрується переважно на питаннях фізичного доступу до транспорту, будівель і спо­руд, а також доступу до інформації, концепція універсального дизайну наголошує на створенні однакових умов, зруч­них для всіх користувачів, без виділення окремих з них. Обґрунтовано головні передумови розвитку доступного ту­ризму для всіх у країнах Європейського Союзу, зокрема, існуюче законодавство і стандарти доступності на глобаль­ному, європейському та національному рівнях, старіння населення і збільшення кількості людей з інвалідністю. Для України важливо вивчати і переймати досвід окремих країн Європейського Союзу, де існують стандарти доступнос­ті туристичних об’єктів і послуг. Створено картосхему найдоступніших за версією Європейської комісії міст Євро­пейського Союзу і показано кількісний розподіл цих міст за країнами світу в 2011-2018 рр. Найбільше таких міст є у Франції, Німеччині та Швеції. Ці міста працюють над створенням своєї репутації як доступних, зручних для життя міст, які пропонують гостинність усім відвідувачам. Із 23 найдоступніших міст лише п’ять є столицями держав. Водночас місто Любляна в Словенії двічі відзначалося Європейською комісією як одне з найдоступніше зручне для життя місто. На основі вчення про структуру ланцюга доступності й туристичного ланцюга проаналізовано кращі практики доступного туризму для всіх на прикладі міста Ліон у Франції, яке в 2018 р. було визнано Європейською ко­місією найдоступнішим у Європейському Союзі.

Ключові слова: туристичний ланцюг, доступність, універсальний дизайн, Європейський Союз, Ліон

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.12

Посилання:

1. Азін В. О, Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб.; за ред. Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс / В. О. Азін, Л. Ю. Байда, Я. В. Грибальський, О. В. Красюкова-Еннс. – К., 2013.
2. Принципи універсального дизайну / Універсальний дизайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ud.org.ua/publikatsiji/ 11-printsipi-universalnogo-dizajnu
3. Сеньків М. І. Універсальна доступність у міжнародному ту¬ризмі: сутність і принципи / М. І. Сеньків // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Л., 31 жовтня – 1 листопада 2018 року). – 2018. – C.314-317.
4. ENAT (2007), Rights of Tourists with Disabilities in the European Union Framework. Available at: http://www.accessibletourism.org/Pi =enat.en.reports
5. ENAT (2007), Services and Facilities for Accessible Tourism in Eu¬rope. Available at: http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.reports
6. European Commission (2018), Access City Award 2018, Examples of best practice in making EU cities more accessible, EU, Luxembourg.
7. European Commission (2018), European accessibility act. Availa¬ble at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
8. European Commission (2010). European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe.
9. Global Code of Ethics for Tourism (UNWTO, 1999; United Nations, 2001): Available at: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ gcetbrochureglobalcodeen.pdf
10. Jocelyn Cheung, Four Key Trends in Global Travel & Tourism. Available at: https://medium.com/@jocelyn18/four-key-travellers-trends-in- global-tourism-7ea693053148
11. Messages of the World Committee on Tourism Ethics on Accessi¬ble Tourism. Available at: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ wctemessagesonaccessibletourism.pdf
12. Molly Story, James Mueller, Ron Mace, The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities, 1998.
13. Mueller, James L. Case Studies on Universal Design – North Caro¬lina State University, The Center for Universal Design, 1998.
14. Organizacion Mundial del Turismo (2015), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas practicas – Modu¬lo II: Cadena de accesibilidad y recomendaciones, OMT, Madrid.
15. Organizacion Mundial del Turismo (2015), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas practicas – Modu¬lo III: Principales areas de intervencion, OMT, Madrid.
16. Organizacion Mundial del Turismo (2015), Manual sobre Turismo Accesible para Todos: Principios, herramientas y buenas practicas – Modu¬lo IV: Indicadores para el estudio de la accesibilidad en el turismo, OMT, Madrid.
17. Population structure and ageing in the EU (2017). Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
18. Population with a long-term disability in the EU (2015). Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181203-1? inheritRedirect=true
19. Preiser, W. & Ostroff, E., 2001. Universal Design Handbook, McGraw-Hill Professional.
20. Sage traveling, Accessible Travel in Lyon France. Available at: https://www.sagetraveling.com/lyon-accessible-travel
21. Smart Cities for All: A Vision for an Inclusive, Accessible Urban Fu-ture. Available at: http://smartcities4all.org/wp-content/uploads/2017/06/ Smart-Cities-for-All-A-Vision-for-an-Inclusive-Accessible-Urban-Futur…-min.pdf
22. Study of Access Requirements Related to Quality Norms in Euro-pean Tourism. Available at: http://www.keroul.qc.ca/DATA/ PRATIQUEDOCUMENT/50_fr.pdf
23. UN (2007), UN Nations Convention on Rights of Persons with Dis-abilities. Available at: https://www.un.org/development/desa/disabilities/ convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
24. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Available at: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
25. World Tourism Organization (2016), Manual on Accessible Tour¬ism for All: Principles, Tools and Best Practices – Module I: Accessible Tourism – Definition and Context, UNWTO, Madrid.
26. World Tourism Organization (2016), Manual on Accessible Tour¬ism for All: Principles, Tools and Best Practices – Module V: Best Practices in Accessible Tourism, UNWTO, Madrid.
27. World Tourism Organization and Fundacion ACS (2015), Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private Partnerships and Good Prac¬tices, UNWTO, Madrid.
28. World Tourism Organization (2013), Recommendations on Accesi- ble Tourism, UNWTO, Madrid.
29. World Tourism Organization (2016), World Tourism Day 2016 “Tourism for All – promoting universal accessibility” Good Practices in the Accessible Tourism Supply Chain, UNWTO, Madrid.
30. Zsarnoczky, M. (2017). Accessible Tourism in the European Union. Available at: https://www.researchgate.net/publication/320226151_Accessible_ Tourism_in_the_European_Union

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

O. Ivanova, M. Senkiv (2019) Accessible tourism for all in the European union. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 66-74 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 15.05.2019
Прийнята до друку 19.06.2019