Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ ІСПАНІЇ В УМОВАХ ПЕРІОДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

1 О. Любіцева, д.геогр.н., професор,
2 Г. Заваріка, к.геогр.н., доцент

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

Анотація:
Досліджено сучасний стан організації туризму в Іспанії в період періодично виникаючих конфліктів. Використано методи аналізу, синтезу, історичний, статистичний, порівняльно-географічний, політичного маркетингу. Розглянуто особливості впливу на туристичну діяльність Іспанії каталонського конфлікту. З’ясовано, що каталонський конфлікт знижує інтенсивність туристичної діяльності в регіоні. Водночас він не є стримуючим фактором для сучасних турис­тів. Це пояснюється насамперед належною системою безпеки в країні, яка вселяє впевненість у мандрівників. Розкрито механізм організації туристичної діяльності в умовах періодичних конфліктів. Міжнародний туристичний ринок явно перетворився на ринок попиту. Це вимагає глибоке переосмислення маркетингової стратегії туризму, в основі якої має бути турист. Визначено шість стратегічних цілей. Вони відповідають певним тактичним завданням залежно від геог­рафічного району та цілі стратегічного маркетингового плану, залучаючи якісний і стійкий туристичний попит. Уста­новлено, що позитивні зміни в туристичній діяльності Іспанії обумовлені розробкою нового стратегічного плану роз­витку туризму. Указується, що каталонський конфлікт викликає заклопотаність в організації туристичної діяльності Іспанії. Це змусило зробити деякі кроки, які не сприятимуть загостренню конфлікту, але сприятимуть зниженню його впливу. Було встановлено, що стратегічна мета розвитку туризму пов’язана з ризиками. Це такі непередбачувані зов­нішні явища, як політична нестабільність, зростання терористичної активності, відсутність безпеки або інші міжна­родні події. Отримано позитивні складові маркетингової діяльності в Іспанії. Запропоновано їх впроваджувати в Україні з метою подолання негативних наслідків конфлікту в постконфліктний період.

Ключові слова: туризм, маркетинг, конфлікт, постконфліктний розвиток, туристичні прибуття, реклама

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.11

Посилання:

 1. Аверин А. Н. Государственное регулирование демографических и миграционных процессов в Российской федерации / А. Н. Аверин. – М., 2017
 2. Бейдик О. О. Світовий туристичний рух: стан, тенденції та перс­пективи розвитку в контексті сучасних геополітичних загроз / О. О. Бейдик, Н. С. Корома, С. Ю. Сировець // Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. О. О. Любіцева та ін.. – К., 2016. – Вип. 37. – С. 3-15.
 3. Заваріка Г. М. Екологічні ризики розвитку туризму на прикладі Донбасу / Г. М. Заваріка// Journal of Geology, Geography and Geoecology. Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Геологія, географія. – 2018. – Т. 27, № 1. – С. 162-170. Web of Science Core Collection
 4. Заваріка Г. М. Досвід розбудови туризму Грузії у постконфлікт­ний період / Г. М. Заваріка // Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. О. О. Любіцева та ін. К. – 2018. – Вип. 44. – С. 23-33.
 5. Олійник Я. Б. / Географічне країнознавство [Текст] : підручник / [Я. Б. Олійник та ін. ; за ред. Я. Б. Олійника].. – К. : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка,
 6. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії : посіб. / М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К.,
 7. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М. Д. Пістун. – К.,
 8. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Од.,
 9. Трачук Л. М. Вплив політичної нестабільності на розвиток турис­тичної дестинації / Л. М. Трачук // Географія та туризм : наук. зб / ред. кол. О. О. Любіцева та ін.. – К, – Вип. 37.- С. 26-35.
 10. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / О. І. Шаблій.- Л.,
 11. CAPA – Центр авіації, Іспанія Міністерство промисловості, енер­гетики та туризму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://centreforaviation.com/
 12. Catalonia connectsyourbusiness the competitive economyitneeds. [Електронний ресурс.] – Режим доступу:http://catalonia.com/catalonia- barcelona/catalonia-barcelona/Catalonia-facts-figures.jsp
 13. FRONTUR Y EGATUR AGOSTO Електронний ресурс. – Режим доступу: http://turismomadrid.es/en/featured/164-turismomadrid/ organizate/madrid-de-datos/12072-frontur-y-egatur-agosto-2016.html

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

O. Liubitseva, G. Zavarikа  (2019) The organization of tourism of Spain in the periodic conflicts. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 60-65 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 20.03.2019
Прийнята до друку 19.06.2019