Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОГРАФІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ МІСТА КИЄВА

В.Глибовець, к.геогр.н., асистент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто питання поширення кримінальних правопорушень по території міста Києва в 2015-2018 рр. Метою статті є розкриття теми злочинності в Києві, як однієї з найважливіших проблем його подальшого розвитку як єв­ропейської столиці. Автор акцентує увагу на місці Києва в різних міжнародних рейтингах, таких як рейтинг міжнаро­дної консалтингової компанії Mercer, рейтинг найбільшої у світі бази даних про міста і країни світу Numbeo та ін.
Використовуючи статистичні дані Державної служби статистики України, автором було складено декілька таб­лиць: “Кількість облікованих кримінальних правопорушень за районами міста Києва в 2015-2018 рр.”, “Кількість облі­кованих кримінальних правопорушень міста Києва за окремими видами в 2015-2018 рр.”, “Особливості злочинності міста Києва за районами в 2015-2018 рр.”, “Злочинність міста Києва в різних сферах за районами в 2015-2018 рр.”, “Кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в місті Києві за районами в 2015-2018 рр.”. На ос­нові аналізу цих таблиць, складено рейтинги районів міста Києва за кожний з досліджуваних років, а також за чотири роки разом, виділено види кримінальних правопорушень, кількість яких найбільша та найменша по місту. Автором подано імовірні причини, які призводять до переважання крадіжок, тяжких та особливо тяжких злочинів, а також ша­храйства і грабежів над іншими видами злочинів у місті. Використовуючи метод рангів, автором були виділені най­більш і найменш кримінальні райони міста Києва за кожний з досліджуваних років.
Подається статистика з убивств у столицях різних країн світу, у тому числі і в Києві, за 2012 рік. Автор підкрес­лює, що освічені люди виїжджають з країни до Європи, Канади, США, Китаю та інших країн світу, зменшуючи кіль- кість інтелігенції, яка менш схильна до скоєння злочинів, а також пропонує заходи для запобігання зростанню кілько­сті кримінальних правопорушень в районах міста Києва.

Ключові слова: географія злочинності, кримінальне правопорушення, райони Києва, кримінальне місто

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.10

Посилання:

  1. Глибовець В. Л. Географія кримінальних правопорушень України / В. Л. Глибовець // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Серія : Географія. – 2018. – Вип. 1(70),. – С. 93-98.
  2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  3. Самые криминальные города мира : Киев, Харьков и Львов оказались в середине рейтинга [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://antikor.com.ua/articles/260302-samye_kriminaljnye_goroda_mira_kiev_harjkov_i_ljvov_okazalisj_v_seredine_rejtinga
  4. Самые опасные города Европы – от Киева до Парижа [Елек­тронний ресурс] – Режим доступу: https://realist.online/article/samye-opasnye-goroda-evropy-ot-kieva-do-parizha
  5. Столица преступности [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://newizv.ru/news/world/04-12-2012/174000-stolica-prestupnosti

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

V. Glybovets  (2019) Geography of criminal offenses of the city of Kyiv. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 54-59 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 27.03.2019
Прийнята до друку 19.06.2019