Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ
(НА ПРИКЛАДІ  МІСТ КИЄВА ТА ЧЕРНІГОВА)

С. Запотоцький, д.геогр.н., професор,
О.Кононенко, к.геогр.н., доцент
Ю. Голуб, магістр 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У дослідженні розглянуто теоретичні засади екологічної поведінки населення. Описано основні чинники, які впли­вають на екологічну поведінку людини. З’ясовано, що зовнішні чинники включають соціальну, культурну, економічну, правову та інші складові. Вони здійснюють вплив на інші компоненти (економічні чинники взаємодіють не тільки у своєму колі, а й впливають на соціальне, культурне та екологічне середовище). Внутрішні чинники екологічної пове­дінки залежать від особливостей характеру людини, мотиваційних установок, цінностей та психічних властивос­тей особистості в її ставленні до довкілля. Проведено аналіз соціологічного опитування серед жителів Києва та Чернігова щодо уявлень про сталий розвиток і гостроту екологічних проблем. Аналіз екологічних проблем міста Чернігова виявив, що організація поводження зі сміттям і необхідність будівництва сміттєпереробного заводу є найбільш гострими проблемами мешканців міста. Жителів столиці найбільше турбують проблеми якості питної води. Дещо менше, проте гостро, стоїть питання організації та поводження з відходами. Третя позиція належить забрудненню повітря. Дослідження дозволило отримати інформацію про обізнаність населення з основними поло­женнями Конвенцій Ріо, місце екологічних цінностей в ієрархії соціальних цінностей громадян, наявність знань про екологічні проблеми, розуміння залежності стану навколишнього середовища від сталого розвитку суспільства, за­стосування екоатрибутивних заходів у повсякденному житті. Проаналізовано ступінь готовності та залученості населення до основних видів екологічної поведінки. Простежено кореляційні зв’язки між рівнем освіти та заходами, які респонденти готові робити і вже роблять для поліпшення екологічної ситуації свого міста. Розглянуто механізми стимулювання екологічної поведінки населення. Наголошено на важливості екологічного виховання та екологічної освіти як важливого механізму екологічної поведінки населення.

Ключові слова: екологічна поведінка, збалансований розвиток, регулятори екологічної поведінки, екологічні практики

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.9

Посилання:

 1. Акопян В. Г. Основні чинники формування екологічної свідомо­сті особистості / В. Г. Акопян // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 41-47.
 2. Веклич О. О. Потрібен “євроремонт” економічного механізму екологічного регулювання / О. О. Веклич, В. В. Бугас // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2006. – № 3. – С. 49-57.
 3. Вороненко Т. І. Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання / Т. І. Вороненко // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 21-24.
 4. Голуб Ю. М. Екологічна свідомість та екологічна поведінка жите­лів Чернігова : результати соціологічного опитування. Молоді науковці – географічній науці : збі наук. праць XIV всеукр. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – К. : Прінт Сервіс, 2018. – Вип. XIV.
 5. Голуб Ю. М. Напрями забезпечення збалансованого розвитку міст (на прикладі міста Чернігів). Молодь і прогрес у раціональному природо- користуванн і: тези доп. конф. Всеукр. конкурсу. Київ, 6-7 грудня 2018 р.; Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2018. – С. 11.
 6. Дідух В. Р. Економічні механізми реалізації державної екологічної політики / В. Р. Дідух // Державне будівництво. – 2008. – № 1.
 7. Кононенко О. Ю. Механізми вдосконалення екологічної поведінки населення (на прикладі міста Києва) / О. Ю. Кононенко // Економічна та соціальна географія. – 2018. – № 79. – С. 4-13.
 8. Кононенко О. Ю. Проблеми географічних досліджень екологічної поведінки населення / О. Ю. Кононенко, Ю. М. Голуб // Сучасні пробле­ми природничих наук : теорія, практика, освітні новації : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф, 18-19 жовт. 2018 р. – Ніжин, 2018.
 9. Конституція України : офіц. текст. – К. : КМ, 2013. – 96 с.
 10. Лукашенко Т. Ф. Екологічна освіта в Україні: психолого- педагогічні основи формування екологічних знань / Т. Лукашенко, В. Малишев // Освіта регіону. Політологія, психології, комунікації. – 2011. – № 1. – С. 257-266.
 11. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт української інноваційної компанії “Ліга: закон”. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6FC00A.html
 12. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 10.92 N 2708-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992.- № 50, ст. 678.
 13. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 06.91 № 1268-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41, ст. 546.
 14. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 06.92 № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34, ст. 502.
 15. Про рослинний світ : Закон України від 04.99 N 591-XIV // Ві­домості Верховної Ради України. – 1999. – N 22-23, ст. 198.
 16. Про тваринний світ : Закон України від 12.01 N 2894-III // Ві­домості Верховної Ради України. – 2001. – N 14, ст. 97.
 17. Титаренко О. М. Формування екологічної поведінки дорослих : економіко-правові аспекти екологічного виховання / О. М. Титаренко // Наук. вісн. Кременец. обласного гуманітарно-педагогічного ін-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2013. – Вип. – С. 100-105.
 18. Уявлення населення про сталий розвиток – Аналітичний звіт за результатами національного соціологічного опитування, березень 2017. [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/ content/ukraine/uk/home/Nbrary/democratic_govemance/report_population_ perception_sustainable_development.html
 19. Boehmer-Christiansen S., Skea J. Acid Politics : environmental and energy policies in Britain and Germany / S. Boehmer-Christiansen, J. Skea. Belhaven Press, – 296 p.
 20. Hyunsook L. Influential Factors on Pro-Environmental Behaviors – A Case Study in Tokyo and Seoul. Low Carbon Economy. – 2013, 4. – P. 104-116.
 21. Kollmuss А.Mind the Gap : Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmenta Education Research. 2002, 8, No. 3, P. 239-260.
 22. Krajhanzl J. Environmental and Pro-environmental Behavior. School and Health. Health Education: International Experience. – 2010, V. 21. – P. 251-274.
 23. Steg L. Encouraging pro-environmental behavior : An integrative review and research agenda / Steg, C. Vlek // Journal of environmental psychology. 2009, 29 (3) – P. 309-317.
 24. Lehman P. K. Behavior analysis and environmental protection : accomplishments and potential for more / Philip K. Lehman, Geller E. Scott // Behavior and Social Issues. – 2 004. – 13. – P. 13-32.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

S. Zapototskyi, O. Kononenko, Y. Holub  (2019) Social-geographic research of the pro-environmental behavior of the population (a case study of Kyiv and Chernihiv). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 48-53 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 07.06.2019
Прийнята до друку 19.06.2019