Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

І.Савчук, к.геогр.н. 

Інститут географії Національної академії наук  України, Київ, Україна

Анотація:
Виявлено роль передумов у розвитку транспортної інфраструктури столиці України. Автор сформулював ме­тодологічні підходи до них. Проведено комплексний географічний опис передумов розвитку транспортної інфра­структури Київської міської агломерації. Установлено, що основними обмеженнями є економічні фактори, яке обумо­влено найвищою вартістю земельних ресурсів в Україні саме в межах цієї міської агломерації. Природні чинники про­довжують відігравати важливу роль лише при проведенні конкретних пошукових робіт для укладання різноманітних об’єктів інфраструктури. Існують нові фактори функціонування та розвитку транспортної інфраструктури. Це насамперед формування об’єднаних територіальних громад. Їхні межі мають бути винесені в натуру, а також розро­блені плани соціально-економічного розвитку та просторові схеми. Таким чином, необхідно враховувати місцеві пот­реби в розвитку транспортної інфраструктури із загальними потребами всієї Київської агломерації. Значну роль ві­діграє право власності на землю. Концентрація власності на землю в руках спекулянтів і великих забудовників приз­водить до різкого зростання вартості придбання необхідних земельних ділянок для будівництва нової інфраструк­тури. Як наслідок, багато нових великих житлових районів не мають необхідних під’їзних шляхів і вони не підключені до загальноміської інфраструктури. Це призводить до значних нових проблем, для розвєєязання яких необхідно коор­динувати нове масштабне житлове будівництво з існуючою інфраструктурою. Основною проблемою залишається транспортна доступність. Прокладання автомобільних доріг у новобудови повинно здійснюватися за рахунок місце­вих бюджетів. Однак часто існує конфлікт інтересів між розробниками та місцевою владою. Останні не хочуть вкла­дати значні кошти в будівництво доріг та інших видів інфраструктури через те, що вартість нового відповідного будівництва значно перевищує вартість будівництва житла за рахунок залучених коштів. Таким чином, лише збіль­шується потік нових щоденних мігрантів в існуючій приміській транспортній інфраструктурі. У результаті якість наданих послуг різко падає. Це призводить до погіршення якості життя в усій міській агломерації.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, міська агломерація, Київ

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.8

Посилання:

  1. Атлас. Географія. 9 клас. Україна і світове господарство / І. Г. Савчук. – К. : Оріон, – 50 с.
  2. Гольц Г. А. Транспорт и расселение / Г. А. Гольц. – М. : Наука, 1981. – 248 с.
  3. Запотоцька В. А. Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону / В. А. Запотоцька. – Дис. … канд. геогр. наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – К. : ВПЦ “Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, – 297 с.
  4. Комплексний атлас Київської області. – К. : ДНВП “Картографія”, – 80 с.
  5. Схема планування приміської зони м. Києва ( опорний план ) / Ге­неральний план міста Києва до 2020 р. Офіційний сайт Департаменту містобудування та архітектуру Київської міської державної адміністра­ції. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kga.gov.ua/ депегаІпу-рІап/депрІап2020
  6. Тимченко В. М. Экологическая гидрология водоёмов Украины / В. М. Тимченко. – К. : Наук. думка, 2006. – 384 с.
  7. Удовиченко В. В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика / В. В. Удовиченко. – К. : Прінт-Сервіс, – 617 с.
  8. Фомин И. А. Город в системе населенных мест / И. А. Фомин. – К. : Будівельник, – 111 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

I. Savchuk (2019) Background to development of transport infrastructure of Kyiv city agglomeration. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 42-47 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 27.03.2019
Прийнята до друку 19.06.2019