Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

В. Запотоцька, к.геогр.н., асистент
О. Скляров, магістр 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розглянуто особливості розміщення та функціонування відновлюваних джерел енергії на території Північного Причорномор’я в умовах політико-економічних трансформацій. Доведено стратегічну важливість і доцільність вико­ристання об’єктів альтернативної енергетики з використанням “зеленого” тарифу та імплементацією нового рин­ку електричної енергії.
Проаналізовано провідні чинники розвитку та експлуатації відновлюваних джерел енергії. Ураховано передовий іноземний досвід у дослідженні потужностей відновлюваної енергетики. Поліпшено методику дослідження відновлю­ваних джерел енергії з позиції суспільної географії, а не лише технологічного, інженерного та економічного напрямів. Виділено принципи локалізації об’єктів альтернативної енергетики, що враховують суспільно-географічні особливо­сті Північного Причорномор’я: просторовий розподіл, працересурсний потенціал, виробнича інфраструктура, еконо­мічна привабливість, регіональна конкурентоспроможність тощо.
Виділено функціонально-галузеві типи регіонів Північного Причорномор’я залежно від переважних видів генерації та обсягів виробництва електричної енергії. Відображено енергодефіцитні та енергонадлишкові області в межах Північного Причорномор’я з урахуванням балансу відновлюваних джерел енергії та загальної генерації електроенергії.
Досліджено потенціал використання об’єктів альтернативної енергетики з використанням тривимірних мате­матичних моделей. Проведено просторовий аналіз найбільш сприятливих районів та ареалів для розбудови нових потужностей відновлюваних джерел енергії з урахуванням перерахованих вище факторів і детермінант.
Скориговано подальший розвиток відновлюваних джерел енергії згідно з Планом розвитку Об’єднаної енергетич­ної мережі до 2026 року та надходженню прямих іноземних інвестицій з боку країн Європейського Союзу. Представле­но можливий тренд динаміки поширення відновлюваних джерел енергії.

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, Північне Причорномор’я, “зелений” тариф, ринок електричної енергії, просторовий розподіл, потенціал території

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.7

Посилання:

 1. Агапова О. Л. Картографування для потреб альтернативної ене­ргетики в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.12 / О. Л. Агапова; НАН України, Ін-т географії. – К., 2016. – 22 с.
 2. Дубневич Ю. В. Біоенергетика та її перспективи в Україні / Ю. В. Дубневич // Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(1). – С. 380-384.
 3. Про ринок електричної енергії : Закон України // Відомості Верхо­вної Ради – 2017 – N 2019-VMI.
 4. Кудря С. О. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України / С. О. Кудря, В. Ф. Рєзцов, Т. В. Суржик, Л. В. Яценко, Г. П. Душина, П. Ф. Васько, Ю. П. Морозов, Г. М. Забарний та ін. – К. : Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2012. – 60 с.
 5. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії : навчальний посіб­ник / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 204 с.
 6. План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2016-2026 роки. – К., 2015. – 91 с.
 7. Рибченко Л. С. Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресур­сів сонячної радіації в Україні / Л. С. Рибченко, С. В. Савчук // Укр. геогр. журн. – 2015. – № 4. – С. 16-23.
 8. Breyer, M. Child, H.-J. Fell. The role of storage technologies for the transition to a 100% renewable energy system in Ukraine . 11th IRES Conference 2017. [Electronic resource] – The access mode: https://www.researchgate.net/publication/313255514
 9. Forbes, C. (2011). Summary of Country Reports Submitted to the Energy Efficiency Working Party . Period from March 2011 to September. IEA/OECD, Р. 12.
 10. Panwar L.. Role of renewable energy sources in environmental protection / N. L. Panwar, S. C. Kaushik, S. Kothari // A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 1513-1524.
 11. Price, L. International experience with key program elements of industrial energy efficiency of greenhouse gas emissions reduction target­setting programs /. Price, C. Galitsky, K. J. Kramer // Ernst Orlando Lawrence Berkeley Laboratory. Environmental Energy Technologies Division. February.- 2010.. – Р. 49.
 12. Silviu. Renewable energy and security for Ukraine : Challenge or smart way ? Journal of International Studies. – V.. 9, No 1. – P. 88-115. DOI: 10.14254/2071-8330.2016/9-1/7.
 13. Stern, (2007). The Economics of Climate Change : the Stern review, Cambridge, UK: Cambridge University Press, Р. 662.
 14. Stigka, J. Paravantis, G. Mikhalakakou. Social acceptance of renewable energy sources : A review of contingent valuation applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews 32 (2014) 100-106.
 15. B. de Vries, D. van Vuuren, M. M. Hoogwijk. Renewable energy sources : Their global potential for the first-half of the 21st century at a global level: An integrated approach. Energy Policy 35 (2007) 2590-2610

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

V. Zapototska, O. Skliarov (2019) Prospects` estimation of renewable energy power of the northern Black Sea region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 36-41 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 07.06.2019
Прийнята до друку 19.06.2019