Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ МІСТ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НА ШЛЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Г. Машіка, д.геогр.н., доцент

Мукачівський державний університет, Мукачево, Україна

Анотація:
Присвячено дослідженню адміністративно-територіальних особливостей переорієнтації Карпатського регіону на систему, орієнтовану на сталий розвиток. Виявлено, що в сучасних умовах рівень глобалізації має велике значення для формування соціально-економічного становища України та Карпатського регіону в тому числі. Обґрунтовано твердження, що соціальні, економічні та екологічні складові є основами господарських ресурсів як Карпатського регі­ону, так і міст цього регіону, які належать до обласних територій. Здійснено аналіз основних дефініцій стратегічно­го керуванням розвитком сталого характеру. Виділено характерні риси стратегічних та оперативних управлінь сталого розвитку і здійснено опис основних принципів стратегічного керування сталим розвитком. Визначено спів­відносні характеристики цілей і засобів для прогресивних методів економіки, які затверджені Президентом України та за попереднім аналізом, мають довготривалу перспективу. У ході дослідження ми з’ясували, що найбільший пріо­ритет у сталому розвитку стратегічних нормативно-правових актів, зокрема в Карпатському регіоні, є Стратегія сталого розвитку “Україна-2020”, що утверджена Наказом Президента України № 5/2015 від 12.01.15. Основною ціллю останньої є реалізація в Україні європейської стандартизації в усіх життєвих сферах і займання Україною провідної світової позиції. Для забезпечення цих завдань дії, спрямовані на досягнення прогресу введення цінностей Євросоюзу здійснюватимуться за такими векторами, або напрямами: розвиваючий напрям; напрям безпеки; напрям гордості та напрям відповідальності. Резюмовано, що стратегічне управління сталим розвитком міст Карпатського регіону ґрунтується на людському потенціалі як основі організації або на територіальній громаді як основі будь-якої тери­торії. Це спрямовує їхню діяльність на задоволення запитів споживачів (громадян), вчасно регулює і забезпечує необ­хідні зміни об’єкта управління. Доведено, що при зростанні середньорічної кількості найманих працівників зростати­ме утворення відходів, кількість санаторіїв і пансіонатів з лікуванням, перевезення пасажирів залізничним транспор­том, кількість лікарів усіх спеціальностей, кількість дошкільних навчальних закладів, наявний дохід на одну особу, доходи, обсяг наукових і науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), прямі інозе­мні інвестиції та імпорт товарів і послуг.

Ключові слова: господарство, господарський комплекс, господарський потенціал, Карпатський регіон, сталий ро­звиток, територіальна структура.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.6

Посилання:

 1. Беззуб І. Підвищення енергоефективності – запорука забезпе­чення енергетичної незалежності України [Електронний ресурс]. – Ре­жим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=745:pidvishchennya-energoefektivnosti&catid=8&Itemid=350
 2. Бойчук I. М. Економіка підприємства / М. Бойчук. – Л. : “Новий світ-2000”, 2001. – 249 с.
 3. Воляк Л. Р. Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л. Р. Воляк // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2. – С. 115-119.
 4. Гончаренко І. В. Соціально-економічний розвиток сільських те­риторій регіону : проблеми теорії та практики / І. В. Гончаренко : мо­нографія / НАН України. Інститут Регіональних досліджень. – Л., 370 с.
 5. Дзядикевич Ю. В. Шляхи покращення використання природних ресурсів / Ю. В. Дзядикевич // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 88-93.
 6. Динник І. П. Розвиток Української держави у контексті реаліза­ції Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” / І. П. Динник // Ефектив­ність державного управління. – 2015. – Вип. – С. 264-271.
 7. Диха М. В. Принципові підходи до визначення стратегії соціа­льно-економічного розвитку держави / М. В. Диха // Економіка України. – № 2. – С. 29-37.
 8. Кінаш І. А. Вторинне ресурсокористування як чинник ефектив­ної ресурсоощадної діяльності [Електронний ресурс] / І. А. Кінаш //Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 104-109.
 9. Костюк І. В. Поняття стратегії економічного розвитку країни: соціальний вимір / І. В. Костюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. Вип. 10. – С. 212-218.
 10. Лешанич С. Є. Комплексна оцінка та аналіз господарського по­тенціалу регіону / С. Є. Лешанич // EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2015. – Volume 1. – Issue 2. – P.51-60.
 11. Луців О. В. Напрями формування інвестиційного потенціалу регіонів України / О. В. Луців // Фінансовий простір, – 2014. – № 1 (13). – С.106-111.
 12. Павліха Н. В. Концептуальні засади управління сталим розвит­ком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи деце­нтралізації [Електронний ресурс] / Н. В. Павліха, М. В. Войчук // Регіональна економіка. – 2018. – № 3. – С. 29-35.
 13. Середа О. В. Концептуальні засади сталого розвитку міст у контексті реалізації політики енергозбереження [Електронний ресурс] / О. В. Середа // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. – 2016. Вип. – С. 350-358.
 14. Ткаченко Т. М. Зелені конструкції у концепції сталого розвитку сучасних міст [Електронний ресурс] / Т. М. Ткаченко, В. О. Мілейковсь- кий // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Созданиевысокотехнологическихэкокомплексов в Украине на основе- концепциисбалансированного (устойчивого) развития. – 2017. – Вып. 99. – С. 179-186.
 15. Устінова І. І. Фрактальність концентричних просторових струк­тур у контексті сталого розвитку еколого-містобудівних сис­тем [Електронний ресурс] / І. І. Устінова // Містобудування та територіа­льне планування. – 2017. – Вип. – С. 405-412.
 16. Фролов С. М. Фінансовий потенціал регіону: дослідження сут­ності та аналіз його структури / С. М. Фролов, В. Г. Шестопалов // Про­блеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. – С. 225-232.
 17. Химинець В. В. Місце та роль курортно-рекреаційного кластера в сталому розвитку Карпатського регіону / В. В. Химинець // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер.: Економіка. – 2014. – Вип. – С. 240-247.
 18. Циклаурі О. Б. Інтеграція цілей сталого розвитку міст і громад в умовах децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. Б. Циклаурі // Менеджер. – 2018. – № 1. – С. 209-217.
 19. Чушенко В. О. Соціально-економічний потенціал як інструмент управління регіональним розвитком / В. О. Чушенко // Наук. вісн. Буко- вин. фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. – С. 287-292.
 20. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – К. : Вид-во “Знання”, – 435 c.
 21. Шевчук Я. В. Ресурсне забезпечення та оцінювання окремих видів економічної діяльності Карпатського регіону / Я. В. Шевчук, Н. І. Ценклер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 10. – С. 300-306.
 22. Ярошенко І. В. Аналіз стратегічних підходів і проблемні питан­ня щодо організації прогнозування соціально-економічного розвитку в країнах ЄС та Україні / І. В. Ярошенко, І. Б. Семигуліна // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 99-107.
 23. Symochko H. Constructive approaches to paid nature management development in tourisman drecreational facilities / H. Symochko // International Journal of Economics & Society. – Memphis, USA, 2015. – Volume 1, Issue 1. – С.96-99.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Н.Mashika (2019) Administrative and territorial peculiarities of transition of the towns of the Carpathian region to the path of sustainable. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 30-35 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 06.03.2019
Прийнята до друку 19.06.2019