Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Я. Олійник, д.екон. н., професор, академік НАПН України
Т.Нич, к.геогр.н., асистент 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Розкрита сутність освітнього комплексу Херсонської області як цілісного суспільно-географічного утворення. Ви­світлено значення, роль і місце освітнього комплексу в економічному і соціальному розвитку території. Виявлено най­важливіші чинники формування освітнього комплексу. Звернуто увагу на погіршення демографічної ситуації та її вплив на розвиток освіти. Охарактеризовано специфіку галузевої структури освітнього комплексу. Проведено аналіз тери­торіальних особливостей функціонування і розміщення складових освітнього комплексу: дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, аспірантура і до­кторантура, самоосвіта, освіта протягом життя. Особлива увага звернута на територіальну диференціацію мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Простежено динаміку кількості ЗНЗ області й виявлено проблему нерівномірного розміщення їх. Виявлено тенденцію щодо зменшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що є результатом зменшення кількості учнів через погіршення демографічної ситуації. Розкрито процес формування опор­них закладів освіти і вплив на них об’єднаних територіальних громад. Охарактеризовано систему професійно-технічної освіти. Вивчено характерні особливості розвитку вищої освіти, розміщення мережі закладів вищої освіти, типів підго­товки фахівців. Виділено основні форми підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації щодо аспі­рантури і докторантури. Звернуто увагу на збільшення попиту на здобуття фахівців вищої кваліфікації. Висвітлено сучасні трансформаційні процеси в розвитку освітнього комплексу області. Охарактеризовано основні проблеми й об­ґрунтовано перспективні напрями подальшого розвитку освітнього комплексу.

Ключові слова: освітній комплекс, структура освіти, проблеми розвитку освіти, Херсонська область.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.5

Посилання:

 1. Ільїв О. М. Територіальна організація освітнього комплексу Во­линської області : дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 – “Економічна та соціальна географія”/ О. М. Ільїв. – К.., 2014. – 21 с.].
 2. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цін­ності / І. Каленюк // Економіка України. – 2003. – № 7. – С. 67-73.
 3. Комарова О. А. Формування освітнього потенціалу суспільства: методологія, методика, практика: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03/ /О. А. Комарова. – К., 2009. – 670 с.
 4. Мельниченко Т. Ю. Освітній комплекс України : сучасний стан і напрями вдосконалення територіальної організації : автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02 / Т. Ю. Мельниченко; НАН України. Ін-т геог­рафії. – К., 2005. – 21 с.
 5. Нич Т. В. Географія інтелектуального потенціалу Хмельницької області / Т. В. Нич. – К. : Прінт-Сервіс, 2017. -182 с.
 6. Олійник Я. Б. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні / Я. Б.Олійник, Л. М. Нємець, К. А. Нємець – К. : Хар­ків, 2003. -164 с.
 7. Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року (проект) : [проект]. – 78 с.
 8. Офіційний сайт головного управління статистики в Херсонській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ks.ukrstat.gov.ua
 9. Офіційний сайт управління освіти Херсонської міської ради [Еле­ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gorono.ftl.kherson.ua/ php?option=com_content&view=article&id=1228&Itemid=649
 10. Офіційний сайт Херсонської обласної державної адміністраціі [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://khoda.gov.ua/informaciya- pro-oblast
 11. Статистичний щорічник Херсонської області за 2017 рік. – Херсон, 2018. – 122 с.
 12. Статистичний щорічник України за 2017 рік. – К., 2018. – 540 с.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Y. Oliinyk, T. Nych (2019) Educational complex of the Herson area: the current state and prospects of development. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 23-29 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 01.05.2019
Прийнята до друку 19.06.2019