Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ГЕОЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ

П. Шищенко, д.геогр.н., пофесор
О. Гавриленко, к.геогр.н., доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Досліджено змістовне наповнення навчальних дисциплін геоекологічного профілю, що має забезпечити якісні змі­ни освітнього процесу та впровадження в нього інноваційних технологій для успішного втілення на практиці здобу­тих студентами теоретичних знань. Виходячи з посилення небезпечних наслідків діяльності людини і ускладнення поточних геоекологічних проблем, обґрунтовано актуальність геоекологічного фаху і вміння випускників закладів вищої освіти запроваджувати здобуті знання в практичній діяльності. Геоекологічний підхід до оптимізації просто­рово-часової структурно-функціональної ландшафтної організації території стає при цьому одним з головних шля­хів від теорії до практики в процесі набуття вищої освіти.
Розроблено зміст трьох структурних блоків програми навчальної дисципліни “Геоекологія України” для студен- тів-магістрів, що має відповідати загальній методології досліджень, головним геоекологічним проблемам та засто­суванню результатів досліджень для розв’язання цих проблем. Упорядковано основні форми забезпечення освітнього процесу на кожному етапі вивчення дисципліни. На початковому етапі такими формами є організація нестандартних лекційних занять у вигляді мультимедійних презентацій, а також семінарських занять з тестуванням, публічними виступами і студентськими дискусіями. Основний етап вивчення дисципліни присвячено аналізу сучасних геоекологі­чних проблем України. Наведено схему розкриття цих проблем: “вплив нераціонального природокористування – зміна компонентів геоекосистем – порушення геоекологічних функцій цих компонентів унаслідок негативного впливу – шляхи відновлення порушених зв’язків”. Розкрито переваги поєднання класичних традиційних методик навчання із творчим пошуком, застосовуванням інноваційних освітніх технологій, оригінальних дидактичних ідей.
Обґрунтовано доцільність упровадження на цьому етапі освітнього процесу методу проектів, що дозволяє студе­нтам не лише краще засвоювати лекційний матеріал, але і вчитися самостійно здобувати знання в тісній співпраці з викладачем. Запропоновано алгоритм здійснення проектної діяльності та орієнтовні теми студентських проектів у межах навчальної дисципліни, а також форми взаємодії студентів і викладача на певних етапах роботи над проектом. Розроблено теми прикладного блоку навчальної дисципліни, пов’язані з практичними аспектами геоекологічних дослі­джень, які можуть бути обрані студентами самостійно на прикладі свого міста, району, області. Після засвоєння всіх тем освітньої програми майбутні фахівці стають підготовленими до практичної діяльності щодо впровадження геое- кологічного підходу до оптимізації природокористування з метою розв’язання актуальних проблем.

Ключові слова: геоекологія, геоекосистема, освітній процес, метод проектів, геотехсистема, геоекологічне прое­ктування

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.4

Посилання:

 1. Бачинский Г. А. Геоэкология как область соприкосновения гео­графии и социоэкологии / Г. А. Бачинский // Известия Всесоюзного географического общества. – 1989. – Т. 121. – Вып. 1.
 2. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України [Електронний ресурс] // Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://apir.org.ua/ wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf
 3. Голубев Г. Н. Основы геоэкологии : учеб. / Г. Н. Голубев. – М., 2016.
 4. Карбованець О. І. Модель організації самостійної роботи сту­дентів мікробіологічного змісту / О. І. Карбованець // Наук. вісн. Ужго­род. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип.
 5. Круглов І. С. Геоекологія та географія / І. С. Круглов // Наук. зап. Тернопіл.. пед. ун-ту. Серія : Географія. – 2004. – № 2, ч. – С. 49-55.
 6. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556^11 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 63.
 7. Розанов Л. Л. Методологический аспект геоэкологии / Л. Л. Ро­занов // Вест. МГОУ. Серия : Естественные науки. – 2015. – № 2.
 8. Тимашев И. Е. Геоэкология как эколого-ландшафтная наука [Електронний ресурс] // Вестник ВГУ, серия : География. Геоэкология. – – № 1. – Режим доступу : http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/geograph/ 2007/01/2007-01-01 .pdf
 9. Чайковська Г. Б. Проектні технології як ефективний засіб фор­мування екологічної культури студентів / Г. Б. Чайковська // Наук. зап. ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2017. – № 3.
 10. Шищенко П. Г. Геоекологія в науково-освітньому вимірі / П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко // Вісн. Київ.. ун-ту ім. Тараса Шевчен­ка. Серія : Географія. – 2018. – Вип. 1(70).
 11. Odum H. T. Concepts and methods of ecological engineering / T. Odum, B. Odum // Ecological Engineering. – 2003. – No. 20.
 12. Sprott R. A. Factors that foster and deter advanced teachers’ professional development / A. Sprott // Teaching and Teacher Education. – V. 77.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

P. Shyshchenko, O. Havrylenko (2019) Geoecological paradigm in Ukrainian higher education. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 18-23 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 22.04.2019
Прийнята до друку 19.06.2019