Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВИЗНАЧНІ РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН У ТАБЛИЦІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА:
СВІТОВИЙ ВИМІР

О. Бейдик, д.геогр.н., професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Географія родовищ корисних копалин і розподіл хімічних елементів на земній кулі характеризується неоднорідні­стю. Мінерально-сировинним ресурсам світу, родовищам корисних копалин присвячений значний масив публікацій вітчизняних і зарубіжних фахівців – геологів, географів, геохіміків, економістів. При опануванні матеріалу використо­вувались порівняльно-географічний, картографічний (аналіз карт корисних копалин, мінерально-сировинних ресурсів у розрізі материків і регіонів світу), монографічний (фундаментальні роботи провідних вітчизняних і зарубіжних гео­логів і ресурсознавців, геологічні та мінерально-сировинні довідники і словники, багатотомні видання, присвячені геології та мінерально-сировинним ресурсам окремих країн і регіонів світу) методи, системний підхід, при обробці та систематизації даних застосовувалися сучасні комп’ютерні технології. Розвідані родовища мінеральної сировини (актуальні й потенційні) утворюють на планеті як окремі локальні поклади, так і геохімічні пояси – ділянки, де скон­центровані економічно цінні хімічні елементи та їхні сполуки (мінерали і породи), різноманітні за генезисом (похо­дженням), запасами, можливостями експлуатації. Найбільшими з останніх є: Аппалачі в США – західна півкуля, Висо­кий Велд у ПАР, Хібіни та Урал у Росії – східна півкуля. Країнами-лідерами, на території яких із надр видобувається найбільше геохімічної сировини, є США (65 % загальної кількості елементів таблиці), Росія (48 %), Китай (38 %), Канада (38 %), ПАР (30 %), Австралія (27 %), Казахстан (19 %), Індія (14 %), Мексика (13 %). Систематизовано уявлення про рівні забезпечення мінерально-сировинними ресурсами та корисними копалинами окремих країн і територій світу. Таблицю Д. І. Менделєєва та її мінерально-сировинне наповнення представлено у вигляді об’єктивного чинника міжнародного географічного розподілу праці. Наведені дані розкривають відповідний рівень забезпечення країн і територій мінера­льно-сировинними ресурсами. Висвітлена проблематика підтвердила високу щільність міжпредметних зв’язків (геог­рафія, геологія, геохімія, економіка, регіоналістика). Наведені дані можуть бути впроваджені в новітні програми ре­формованої освіти України.

Ключові слова: мінерально-сировинні ресурси, корисні копалини, країни та території, система хімічних елементів, таблиця Менделєєва

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.3

Посилання:

  1. Бейдик О. О. Географія : посібник для вступників до вищих навч. закладів / О. О. Бейдик, М. М. Падун. – К. : Либідь, – 304 с.
  2. Войлошников В. Книга о полезных ископаемых / В. Войлошни- ков, Н. Войлошникова. – М. : Недра, 1991. – 176 с.
  3. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т / ред. кол. В. С. Білецький, В. С. Бойко, С. О. Довгий та ін. – Т. 1: А-К. – Донецьк : Донбас, – 640 с.; Т. 2І : Л-Р. – Донецьк : Донбас, 2007. – 670 с.; Т. 3 : С-Я. – До­нецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 644 с.
  4. Металічні і неметалічні та корисні копалини України / Д. С. Гурсь- кий, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін. : у 2 кн. – К. ; Львів : Центр Євро­пи, – Т. 1 : Металічні корисні копалини. – 785 с. ; Т. 2 : Неметалічні корисні копалини. – 552 с.
  5. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин : підручник / Г. О. Луньов, М. М. Павлунь ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, – 360 с.
  6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75014. Україна. Видатні родовища корисних копалин в таблиці Менделєєва: світовий та національний вимір / О. О. Бейдик. – 27.11.2016.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

O. Beydik (2019) Indigenous mineral deposits in the table D. I. Mendeleev: world dimension. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 13-17 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 22.11.2018
Прийнята до друку 19.06.2019