Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА ОДНОРІДНІСТЬ ДАНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ТА СУББАСЕЙНІВ УКРАЇНИ

О. Ободовський, д.геогр.н., професор,
В. Гребінь, д.геогр.н., професор,
С. Сніжко, д.геогр.н., професор,
І. Купріков, к.геогр.н.,
О. Шевченко, к.геогр.н., доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Представлено результати перевірки на однорідність даних багаторічних спостережень за середньою річною те­мпературою повітря та атмосферними опадами за даними 143 метеорологічних станцій, що функціонують на те­риторії України на сьогодні та мають тривалі (у переважній більшості випадків – понад 55-60 років) ряди спостере­жень у межах 14 районів річкових басейнів і суббасейнів, виділених у межах країни для проведення досліджень. Для цьо­го були використані три критерії математичної статистики: параметричні критерії Стьюдента та Фішера, а та­кож непараметричний критерій Вількоксона. Коротко описані ці критерії. Визначено кількість задіяних метеорологіч­них станцій для кожного з виділених районів річкових басейнів і суббасейнів. Виявлено неоднорідність рядів середньої річної температури повітря для всіх 14 виділених районів. Лише на двох метеорологічних станціях в межах районів річкових басейнів Криму (Сімферополь і Джанкой) ряди багаторічного ходу середніх річних температур повітря є од­норідними. Виявлено також суттєву однорідність рядів річних сум атмосферних опадів для переважної більшості районів річкових басейнів і суббасейнів. Відмічено, що для п’яти з досліджених районів показник однорідності стано­вить 100 % за всіма задіяними критеріями математичної статистики. Найнижчим за всіма задіяними критеріями по­казник однорідності рядів річних сум атмосферних опадів характерний для району басейну річки Вісла, де він стано­вить 60 %. Це один з найменших виділених районів, що займає дуже незначну територію в межах України (близько 4 %). Зроблено такі висновки: 1. Показники однорідності рядів річних сум атмосферних опадів, отримані для території України за даними 143 метеорологічних станцій, свідчать про відсутність спрямованих змін в їхньому ході на більшій частині території країни. 2. Показники однорідності рядів середньорічних значень температур повітря, отримані для території України за даними тих самих станцій, свідчать про порушення однорідності цього показника на території України, починаючи приблизно з 1989 року, що є свідченням кліматичних змін, які відбуваються в країні протягом останніх десятиліть і які є відображенням глобальних кліматичних змін.

Ключові слова: однорідність, статистичний критерій, багаторічний хід, район річкового басейну, температура повітря, атмосферні опади.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.74.2

Посилання:

 1. Владимиров А. М. Гидрологические расчеты / А. М. Владимиров. Л., 1990. – 366 с.
 2. Гопченко Є. Д. Гідрологічні розрахунки : підручник / Є. Д. Гопчен- ко, Н. С. Лобода, В. А.. Овчарук. – Одеса, – 484 с.
 3. Горбачова Л. О. Методичні підходи щодо оцінки стаціонарності і однорідності гідрологічних рядів спостережень /Л. О. Горбачова// Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2014. – Т. – С. 22-31.
 4. Гребінь В. В. Оцінка однорідності характеристик термічного ре­жиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу /В. В. Гребінь, Е. Р. Рахматулліна, В. В. Жовнір// Гідрологія, гідрохімія і гідро еколо­гія. – 2015. – Т. 2(37). – С. 86-93.
 5. Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафт­но-гідрологічний аналіз ) / В. В.Гребінь. – К. : Ніка-Центр, – 316 с.
 6. Казакевич Д. И. Основы теории случайных функций в задачах гидрометеорологии / Д. И. Казакевич. – Л. : Гидрометеоиздат, 1989. – 228 с.
 7. Методические рекомендации по оценке однородности гидроло­гических характеристик и определению их расчётных значений по не­однородным данным // ГУ “ГГИ”. – Л., 2010. – 162 с.
 8. Ободовский О. Г. Гидрологические исследования и прогноз ги­дроэнергетического потенциала рек Украинских Карпат в условиях изменения Климата / О. Г. Ободовский, К. Ю. Данько, С. И. Снежко, О. И. Лукьянец и др. / Водные ресурсы и климат : Материалы докл. V Междунар. форума : т. 2. – Минск : БТТУ, 2017. – С. 245-249.
 9. Определение расчетных гидрологических характеристик СниП 2.01.14-83. – М., 1983. – 97 с.
 10. Рахматуллина Э. Р. Анализ однородности характеристик зим­него режима рек бассейна Южного Буга / Э. Р. Рахматуллина, В. В. Гребінь // ЕпегдеШа. – Т. 60. – №. 3. – 2014. – Р. 182-194.
 11. Рекомендации по статистическим методам анализа однородно­сти пространственно-временных колебаний речного стока. – ГУ “ГГИ”. – Л., 1984.
 12. Рождественский А. В. Оценка точности гидрологических расчётов / А. В. Рождественский, А. В. Ежов, А. В. Сахарюк. – Л., 1990. – 276 с.
 13. Самойленко В. М. Статистичні та стохастичні математичні ме­тоди в географії : електронний підручник (з грифом МОНМС України, лист № 1/11-7940 від 23.08.2011) / В. М. Самойленко, О. М. Топузов. – К. : Ніка-Центр, 2011. – CD, ISBN 978-966-521-580-6. – 25,4 д.а.
 14. Сніжко С. І. Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем : монографія / С. І. Сніжко. – К., 2006. – 284 с.
 15. Obodovskyi O. Patterns and Forecast of long-term Cyclical Fluctuations of the Water Runoff of Ukrainian Carpathians Rivers // Obodovskyi, O. /. Lukianets. //Environment research engineering and management. -2017. – № 73(1). – Р. 33-47.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

O. Obodovskyi, V. Grebin, S. Snizhko, I. Kuprikov, O. Shevchenko  (2019) The results of checking of meteorological observations dominant data in the cutting of the district of river basins and subbaseins of Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (74), 9-13 (in Ukranian, abstr. in English).

Надійшла до редколегії 06.03.2019
Прийнята до друку 19.06.2019