Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІГІВ)

Голуб Ю. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У статті розкрито головні особливості розвитку міського середовища. Розглянуто структуру міського господарства, екологічні аспекти розвитку сучасних міст. Економічний прогрес будь-якого міста тісно пов’язаний з територією, на якій воно розташоване. Встановлення пріоритетності щодо користування окремими територіями залежить від змін у соціально-економічній сфері. Виділено основні чинники трансформаційних змін господарства міст. Охарактеризовано екологічний стан Чернігова та динаміку його змін. Проаналізовано результати опитування серед жителів міста щодо уявлення про сталий (збалансований) розвиток. Результати соціологічного дослідження фіксують тенденцію поступового поширення екоатрибутивних практик серед населення.

Ключові слова:
місто, сталий розвиток, екологічні проблеми, екологічна поведінка.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.14

Посилання:

1. Боже-Гарнье Ж., Шабо Ж. Очерки по географии городов. – М.: Прогресс, 1967. – 324 с.
2. Гречановська І. Г. Міські території як об’єкт користування // Економічні науки: Зб. наук. праць. Серія “Регіональна економіка”. Вип. 5(17). Ч.1. – Луцьк, 2008. – 11 с.
3. Герасимчук З.В., Поліщук В.Г. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: Монографія. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 516 с.
4. Дмитрук О. Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій: Моногр. / О. Ю. Дмитрук – К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. – 139 с.
5. Карий О.І. Простір міста як важливий чинник його соціально-економічного розвитку // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва ; отв. ред. Л. Н. Шутенко. – Киев: Техніка, 2009. – Вып. 94.
6. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник/О.Ю. Кононенко.–К.: ДП «Прінт сервіс», 2016.–109 с.
7.  Кучерявий В.П. Урбоекологія: Підручник / В. П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001. – 440 с.
8. Лісовський С.А. Основи сталого (збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку. – Житомир, 2007. – 108 с.
9.  Саверський В.В. Чернігів (екологія міста): міськ. еколог. бюл. / Черніг. міськрада, відділ екології та економіки природокористування / [упоряд.: В. В. Саверський та ін. ; під заг. ред. П. М. Новомлинця]. – Чернігів: 2008. – 92 с.
10. Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського та регіонального розвитку: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Укр. асоц. упр. проектами. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 82 с.
11. Стольберг Ф.В. Экология города : Учебник / ред. Стольберг Ф. В. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
12. Стратегія розвитку міста до 2020. Скорочений аналіз соціально-економічного розвитку міста Чернігова.
13.  Тимінський В. Чи є у пострадянських міст майбутнє? // Місто й оновлення. Урбаністичні студії / Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні; Редкол.: С. Шліпченко, В. Тимінський, А. Макаренко, Л. Малес, І. Тищенко . — К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. — 360 с.
14. Трегобчук В.М. Концепція сталого розвитку для України: (формування екологобезпечної економіки, ресурсо-екологічних і природоохоронних проблем) // Вісник Національної академії наук України. – 2002. – № 2. – С. 31 – 40.
15.  Аналітичний звіт за результатами національного соціологічного опитування «Уявлення населення україни про сталий розвиток». — «Социс», 2017 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/Zvit_Web_version%20for%20website.pdf
16. Савків У.С. Інтегральна оцінка сталого розвитку регіону // Бізнес-інформ. – 2012. – № 1. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://businessinform.net/pdf/2012/1_0/45_50.pdf

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Holub Y.  (2019) Directions for ensuring a sustainable city development (on the example of Chernihiv). Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 72-76 (in Ukranian, abstr. in English).