Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Кравцова І., Лаврик О.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна

Анотація:
У статті здійснено просторово-часовий аналіз формування сучасної структури садово-паркових ландшафтів Правобережної України на прикладі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, Синицького парку Черкаської області, Немирівського парку, Сокілецького та Печерського парків Вінницької області. У роботі зроблений акцент на тому, що просторове розташування Правобережної України, особливості природних умов і розмаїття натуральних ландшафтів визначили привабливість території для її освоєння різними народами та етносами. Пограничність положення зумовила взаємодію і накладання західноєвропейської та східноєвропейської культур, матеріальним виявом яких є садово-паркові ландшафти. Садово-паркові ландшафти є своєрідною групою антропогенних ландшафтів, які складені природним і технічним блоками. Особливості саме технічного блоку визначаються не лише природними умовами території, а й культурою організації садово-паркового ландшафту відповідного історичного періоду. Зазначено, що у ландшафтній структурі старовинних садово-паркових ландшафтів представлені русловий, заплавний, схиловий та вододільний типи місцевостей, які є типовими для території дослідження. Формування, функціонування та розвиток садів і парків пов’язаний з особливостями соціально-економічного та історичного розвитку території. Руслово-заплавний тип місцевостей представлений урочищами річок, ставків, островів, вирівняних поверхонь, зайнятих лучною рослинністю. Переважно урочища цього типу місцевостей ускладнені такими ландшафтно-технічними системами, як мости та греблі. Схиловий тип місцевостей включає різноманітні прості та складні урочища з крутизною схилів від 5° до крутих відвісних стінок. Зайнятий, переважно, парковими насадженнями та лучними ділянками. Ландшафтно-технічні системи представлені різними видами сходів.  Вододільний тип місцевостей представлений урочищами слабко хвилястих поверхонь. Він включає паркову забудову, представлену різноманітними будівлями. Незважаючи на пейзажний стиль планування території, у межах вододільного типу місцевостей спостерігається наявність регулярних елементів організації території – це алеї, партери, боскети тощо.

Ключові слова:
антропогенні ландшафти, садово-паркові ландшафти, парки, урочища, ландшафтна структура.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.8

Посилання:

 1. Барнасюк О. С., Княгиня М. Г. Щербатова в історії м. Немирова / О. С. Барнасюк// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2006. – Вип. ХІ. – С. 96–99.
 2. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво : коротка історія розвитку та методи створення художніх садів / В. І. Білоус. – К. : Науковий світ, 2001. – 299, [1] с.
 3. Дендрологический парк «Софиевка» / И. С. Косенко, Г. Е. Храбан, В. В. Митин, В. Ф. Гарбуз. – К. : Наукова думка, 1990. – 160 [1] с.
 4. Денисик Г. І. Нариси з антропогенного ландшафтознавства: навч. посіб. / Г. І. Денисик, В. М. Воловик. – Вінниця : Гіпаніс, 2001. – 170, [2] с.
 5. Державний реєстр національного культурного надбання (Пам’ятки містобудування і архітектури України) // Пам’ятки України. Історія та культура: науково-популярний ілюстрований часопис. – 1999. – № 2–3. – С. 3–161.
 6. Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область / за ред. В. М. Кулаковського. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії Академії наук УРСР, 1972. – 787, [1] с.
 7. Косаревський І. О. Парки України : прийоми створення паркового пейзажу / І. О. Косаревський – К. : Державне вид-во літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1961. – 176, [2] с.
 8. Косенко І. С. Дендрологічний парк «Софіївка» : монографія / І. С. Косенко. – Умань, 2003. – 230, [2] с.
 9. Косенко І. Третє століття славетного парку / І. Косенко // Хроніка 2000 : український культурологічний альманах. – 2001. – Вип. 41–42. – С.504–523.
 10. Кравцова І. В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 «Констр. географія і рац. використання прир. ресурсів» / І. В. Кравцова. – К., 2010. – 20 с.
 11. Малаков Д. В. Минуле Немирова / Д. В. Малаков. – К. : Оранта, 1998. – 105, [1] с.
 12. Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты : очерки антропогенного ландшафтоведения / Ф. Н. Мильков. – М. : Мысль, 1973. – 224, [2] с.
 13. Мордатенко Л. Дендропарк «Олександрія» / Л. Мордатенко, В. Гайдамак, С. Галкін// Хроніка 2000 : український культурологічний альманах. – 2001. – Вип. 41–42. – С. 459–475.
 14. Реєстр територій та об’єктів природно-заповідного фонду Черкаської області. – Черкаси, 1986. – 43, [2] с.
 15. Рубцов Л. И. Проектирование садов и парков : учеб. пособ. / Л. И. Рубцов. – М. : Стройиздат, 1979. – 182, [2] с.
 16. Село Синиця та його сад // Ильичевец – 2006. – 22 квітня – С. 7.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Kravtsova I., Lavryk О. (2019) Spatial-temporal analysis formation of the structure of modern garden-park landscapes of right-bank Ukraine. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 39-44 (in Ukranian, abstr. in English).