Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Олішевська Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Проаналізовано особливості організації екологічної політики та природоохоронної діяльності України та Польщі. Подано характеристику системи управління екологічною політикою двох держав.
У процесі дослідження основних напрямів проведення діяльності у сфері охорони навколишнього середовища  в Україні та у  Польщі, з’ясовано близькість розуміння основних пріоритетів діяльності державних інститутів у сфері охорони навколишнього середовища. Встановлено, що окрім власної державної системи управління у Польщі використовують прийнятий у Європейському Союзі інституційний механізм у сфері охорони навколишнього середовища, який реалізується на трьох рівнях: загальному, спеціальному та функціональному.
В процесі дослідження з’ясовано, що пріоритетними завданнями міжнародної співпраці у сфері охорони навколишнього середовища є розробка та гарантування заходів двосторонньої екологічної безпеки та збереження біорізноманіття флори та фауни.

Ключові слова:
навколишнє середовище, охорона навколишнього середовища, екологічна політика, природоохоронна діяльність, екологічна співпраця

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.7

Посилання:

1. Антонюк У.В. Правова охорона довкілля в Польщі //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки.- Вип. 2.- Т.2. – 2016.
2. Державна екологічна інспекція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.dei.gov.ua/
3. Знахоренко О. Стратегічне партнерство в українсько польських відносинах: державно-політичний та військовий аспекти //Людина і політика. – 2004. – №3.
4. Копачинська Г., Коцан Р. Особливості транскордонного польсько-українського співробітництва в екологічній сфері //Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи //Науковий часопис Інституту Польщі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк.– Т1. – 2012.
5. Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. К, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://menr.gov.ua/timeline/evrointegraciya.html
6. Про охорону навколишнього середовища. Закон України від 26.06.1991 №1268-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
7. Романко С. Екологічна політика України та Польщі: аспекти співвідношення [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://lib.pu.if.ua/read.php?id=2813
8. Угода між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_534
9. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища від 24.01.1994р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_073
10. Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm. Рroekt z dnia 30 listopada 2017r [Tekst] – Режим доступу http://www.gdos.gov.pl/pl/
11. Głowny Inspektorat Ochrony Srodowiska – Голова інспекція охорони природи Польщі –Режим доступу http://www.gios.gov.pl
12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://prawo.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
13. Ochrona środowiska 2016 / Informacie i opracowanie statystyczne GUS [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2016,1,17.html
14. Obwieszczenie Marsalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenia ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2018 r [Еектронний ресурс] . – Режим доступу http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001471
15. Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Tekst] – Режим доступу – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627
16.Stochlak, J. Ochrona środowiska w Polsce [Tekst] / Janusz Stochlak, Małgorzata Podolak. — Wydawnictwo UMCS, 2006.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Olishevska Yu. (2019) Peculiarities of Ukrainian and Polish collaboration in environment protection. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 34-38 (in Ukranian, abstr. in English).