Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ЯКІСТЬ ВОДИ У МАГІСТРАЛЬНОМУ КАНАЛІ КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Хохлова Л., Лукашов Д. 

ННЦ “Інститут біології та медицини”, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Наведено результати аналізу хімічного складу води Каховського магістрального каналу у межах Херсонської та Запорізької областей, Каховського водосховища, в районі розташування Головної насосної станції, за період 2015-2017 рр., проведено екологічну оцінку якості води, яка використовується для зрошення та для питних потреб, проаналізовано джерела надходження забруднюючих речовин у водні об’єкти та можливі наслідки їх дії на гідробіоценози та водне середовище у цілому.

Ключові слова:
меліоративний об’єкт, зрошення, якість води, гідрохімічні показники, зрошувальна система, гранично допустима концентрація, моніторинг вод.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.5

Посилання:

 1. Балюк С. Якість поливної води та її приховані ризики / С.Балюк, Л. Воротинцева, О. Дрозд // Пропозиція. – 2013. – 2 с.
 2. Бойко М.Ф. Екологія Херсонщини / М.Ф. Бойко, С.Г. Чорний. – Херсон: Екоцентр, 2001. – 155 с.
 3. Гнатюк В.В. Комплексна екологічна оцінка якості поверхневих вод Каховського водосховища як системи водопостачання м. Бердянська / В.В. Гнатюк, Н.В. Підгорний // ІV-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. – Вінниця, ВНТУ, 2013. – С. 232-234.
 4. Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов. – К.: Нічлава, 1999. – 715 с.
 5. Довгань Г.Д. Географія / Г.Д. Довгань, О.Г. Стадник .- Х.: Ранок, – 2016. – 286 с.
 6. Єгорова Т.М. Особливості міграції важких металів у степовій зоні України / Т.М. Єгорова // Меліорація і водне господарство. – 2014. – № 101. – С. 231-240.
 7. Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. ДСТУ 2730:2015. Видання офіційне. ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського – Київ, 2016. – 13 с.
 8. Малєєв В.О. Зрошувальні меліорації Херсонської області в контексті збалансованого розвитку / В.О. Малєєв, В.М. Безпальченко // Вісник ХНТУ. – 2017. – № 1(60). – С. 215 -223.
 9. Парфенова Г.К. Антропогенные изменения гидрохимических показателей качества вод / Г.К. Парфенова. – Томск: Аграф-пресс, 2010. – 204 с.
 10. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області за 2015-2017 роки Департаментів екології та природних ресурсів Херсонської та Запорізької обласної державної адміністрації // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.
 11. Ромащенко М.І. Наукові засади розвитку меліорації земель в Україні / М.І. Ромащенко // Водне господарство України. – 2013. – № 1. – С. 35-42.
 12. САНПин 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М.: Изд. Минздрава СССР, 1988. – 67 с.
 13. Степова О.В. Моніторинг поверхневих вод / О.В. Степова, В.В. Рома. – Полтава: ПНТУ, 2017. – 82 с.
 14. Якість природної води для зрошування. Екологічні критерії. ДСТУ 7286:2012. Видання офіційне. ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського –  Київ, 2013. – 17 с.
 15. Suggested Citation : 10 Salts and Trace Elements. National Research Council // Soil and Watеr Quality: An Agenda for Agriculture. – 1993. – 361 р.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Khokhlova L., Lukashov D. (2019) Quality of water in the main channel of the Kakhovka irrigation system. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 1 (73), 24-29 (in Ukranian, abstr. in English).