Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ВОДНІ ДЖЕРЕЛА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СТРУКТУРІ САКРАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ

Міщенко О.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

Анотація:
Дослідження гідрогеологічної ситуації Волинської області показує, що при формуванні водних джерел найбільше значення мають водоносні горизонти неоплестоценових і голоценових відкладів, а також верхньої крейди.
Обґрунтовано наявність просторової, часової, морфологічної структур в межах сакрального ландшафту. В межах просторової структури сакрального ландшафту складовою якого слугує водне джерело виокремлено такі підсистеми: власне ландшафтна структура, водне джерело, абіотичні природні компоненти, рослинний і тваринний світ, антропогенно-техногенна складова, людина.
Досліджено водні джерела Волинської області, які пов’язані із релігійними подіями, міфами, символами та мають сакральне значення для жителів місцевих сіл, а подекуди й регіону.
Обґрунтовано необхідність проведення екологічного моніторингу, розробки системи заходів, які забезпечать не тільки охорону і збереження водних джерел області, а й поліпшать їх естетичний, екологічний, санітарний стан.

Ключові слова:
водне джерело, сакральний ландшафт, структура, Волинська область.

 

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.15

Посилання:

 1. Воловик В. М. Етнокультурні ландшафти : регіональні структури і природокористування : монографія / В. МВоловик. – Вінниця, 2013.
 2. ГродзинськийМ. Д. Пізнання ландшафту : місце і простір : монографія Т. 2. / М. Д. Гродзинський. – К., 2005.
 3. Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посіб. Ч. І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство / Г. І. Денисик. Вінниця, 2012.
 4. Зузук Ф. В. Осушені землі Волинської області та їх охорона : монографія / Ф.В. Зузук, Л. К. Колошко, З. К. Карпюк. – Луцьк, 2012.
 5. Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : монографія / Є. Іванов. – Львів, 2007.
 6. Кизима В. В. Ландшафтная сущность Бога или “ Божественная ” природа ландшафта ? Зб. Totallogy – XXI / В. В. Кизима. – К., 2003.
 7. Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами и иными объектами историко-культурного наследия в национальных парках / М. Е. Кулешова. ‒ М., 2002.
 8. Лавринова Н. Н. Модель взаимодействия географического , культурного и сакрального ландшафтов / Н. Н. Лавринова // Вестник Тамбовского университета. Серия: Филологические науки и культурология. ‒ 2015. ‒ Вып. 2 (2).
 9. Мазинг В. В. Что такое структура биогеоценоза // Проблемы биогеоценологии. ‒ М., 1973.
 10. Міщенко О. В. Сакральний ландшафт : зміст та функції / О. В. Міщенко // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Географія. – К., 2018. – Вип. 1 (70).
 11. Міщенко О. В. Трактування терміну сакральний ландшафт // О. В. Міщенко // Географічна наука та освіта : від констатації до конструктивізму : Зб. наук. праць. ‒ К., 2018.
 12. Міщенко О. В. Цілющі джерела Волинської області / О. В. Міщенко, Л. М. Черчик / V Миколаївські читання [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 12-13 травня 2016 року] – Луцьк, 2016.
 13. Нечипоренко В. И. Структурный анализ систем (эффективность и надежность) / В. И. Нечипоренко. ‒ М.,1977.
 14. Окладникова Е. А. Сакральный ландшафт : теория и эмпирические исследования : монография / Е. А. Окладникова. М. ‒ Берлин, 2014.
 15. Петлін В. М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / В. М. Петлін. ‒ Львів,  2009.
 16. Петлін В. М. Конструктивне ландшафтознавство / В. М. Петлін. ‒ Львів, 2006.
 17. Природа Волинської області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів, 1975.
 18. Романчук С. П. Сакральные ландшафты // Гуманитарный экологический журнал. 2002. ‒ Т. 4. Вып. 1.
 19. Садовский В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Садовский. ‒ М., 1974.
 20. Самойленко В. М. Математичне моделювання в геоекології / В. М. Самойленко // Навч. посіб. (електронна версія). – К., 2003.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Mischenko O. (2018) The springs of Volyn region in the structure of the sacred landscape. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 88-93 (in Ukranian, abstr. in English).