Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Запотоцький С., Горин І. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
У статті розкрито головні особливості лікувально-оздоровчого туризму Львівщини. Зазначено ключові фактори розвитку лікувально-оздоровчої сфери регіону. Досліджено санаторно-курортні заклади Львівської області як складову інфраструктури туризму. Виділено основні чинники формування попиту на них, у тому числі, високі ціни та їх невідповідність якості санаторно-курортних послуг, низький рівень доходів населення, відсутність ефективної державної політики у сфері соціальної підтримки населення і стимулювання діяльності санаторно-курортних закладів, неефективна система управління санаторно-курортними закладами, застаріла інфраструктура санаторно-курортних закладів, обмеженість асортименту туристично-рекреаційних послуг і недостатня якість додаткових послуг. Розглянуто туристичні потоки міст-курортів Львівщини. Проведено аналіз закладів розміщення найбільших бальнеологічних курортів області та вартості проживання у них. Виділено головні переваги курортної сфери досліджуваних населених пунктів регіону.

Ключові слова:
Львівська область, лікувально-оздоровчий туризм, санаторно-курортні заклади, заклади розміщення, помешкання, курортна сфера, SWOT-аналіз.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.12

Посилання:

 1. Баєва О. В. Тенденції розвитку санаторно-курортного бізнесу в Україні / О. В. Баєва, Н. І. Новальська // Проблеми модернізації України. Науковий часопис. – Випуск 1. – К.: ДП ”Вид. дім ”Персонал”, 2015. – 52-55 с.
 2. Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : дис… д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004.
 3. Завадяк М. И. Бальнеологические курорты Закарпатской области / М. И. Завадяк, Т. И. Мадрыга, М. В. Попович. – Ужгород: Ліра, 2012. – 256 с.
 4. Заваріка Г.М. Курортна справа / Навчальний посібник – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 264 с.
 5. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К. : Альтпрес, 2002. – 436 с.
 6. Мальська М. П., Рутинський М. Й. Лікувально-оздоровчий туризм // Мальська М. П., Рутинський М. Й., Паньків Н. М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 191-210 с.
 7. Головне управління статистики у Львiвськiй областi . Офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
 8. Hotelsua . Офіційний сайт [Електронний ресурс] Режим доступу: https://hotels24.ua/
 9. Рутинський М. Й. Класифікація та типологія курортів // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2007. – Вип. 34. – 236-246 с.
 10. Рутинський М. Й. Ключові принципи сталого розвитку курортно-рекреаційної сфери західного регіону України // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. (28-29 травня, 2010 р.) / М. Й. Рутинський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 137-138 с.
 11. Стафійчук В.І. Рекреологія / Навчальний посібник. – К.: Альтпрес, 2006. – 264с.: картосхеми 15.
 12. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму : теорія, методологія, реалії бізнесу – Монографія – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. – 463 с.
 13. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.
 14. The Global Competitiveness Report 2016-2017 / Klaus Schwab, World Economic Forum. – Geneva, Switzerland 2016. – 383 p
 15. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 / World Economic Forum. – Geneva, Switzerland 2015. – 525 p.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zapototskyi S., Horyn I.  (2018) Modern trends in the development of treatment and recreation tourism in Lviv region. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 70-76 (in Ukranian, abstr. in English).