Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

КОНФЛІКТ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТА ЙОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР

Заваріка Г. 

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Сєвєродонецьк, Україна

Анотація:
Розглянуто наукову категорію конфлікт. Висвітлено розвиток знань про конфлікт в різні історичні формації. З’ясовано, що конфлікт має міждисциплінарний характер та використовує методи дослідження різних наук. Проаналізовано точки зору на місце конфлікту в суспільному житті вчених різних епох та спеціалізацій. Доведено, що тема конфлікта була актуальна у різні етапи історичного розвитку суспільства. Розкрито значення дослідження конфлікту в період становлення української конфліктології. Узагальнено погляди на конфлікт в історичній періодизації представниками різних наук.

Ключові слова:
конфлікт, міждисциплінарний характер, геоконфліктологія, історія.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.10

Посилання:

1. Аристотель . Политика . Афинская полития / Предисл. Е.И.Темнова. – М., 1997.
2. Бжезинский З. Преждевременное партнерство // Политические исследования. – 1994. – № 1. – С. 58-67.
3. Блаженный Августин . О граде божием . Соч. в 4-х т. Т. 4. – СПб., 1998.
4. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук / Сочинения в двух томах.
2-е испр. и доп. изд. Т. 1. Сост., общ. ред. и вступит. статья А. Л. Субботина. – М., 1977. С. 81-522.
5. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи . Політика // Пер. з нім. О. Погорілий. – К., 1998.
6. Гегель Г. Наука логики. – М., 1999.
7. Грушевський М.С. Всесвітня історія в короткім огляді : В 6 ч. Ч. 1. – К., 1996.
8. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт . Очерк политической свободы // Пер. с нем. – М., 2002.
9. Декарт Р. Избранные произведения // Пер. с фр. И.Латинского. Ред. и вступ. ст. В.В.Соколова. – М., 1950.
10.Заваріка Г. Теоретичне обгрунтування конфліктної моделі суспільства . Географія та туризм : Наук. збір. / Ред. кол. О. О. Любіцева та ін.. ─ К. 2016.─ Вип. 37. – 294 с. – С. 189-198.
11.Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. – М., 1996.
12.Кант И. Новое освещение первых принципов метафизического познания / Сочинения: В 8-ми т. Т. 1. – М., 1994. – С. 261-312.
13.Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С. 75-87.
14.Кривицька О. Толерантність чи конфронтація : вектори етноконфліктного потенціалу України // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 17-32.
15.Макиавелли Н. Государь . – СПб.: Издательство «Азбука», 2000. – С. 29-138.
16.Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. – М., 1988.
17.Мацієвський Ю.В. Конфліктологія : що та як вивчати ? // Людина і політика. – 2000. – № 1. – С. 25-29.
18.Монтескьё Ш. О существе законов. Ч. 1. – М., 1809.
19.Платон. Государство . Сочинения . В 3-х т. : Пер. с древнегреч. под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. Т. 3. Ч. 1. Ред. В.Ф.Асмус. – М., 1971.
20.Сковорода Г.С. Повне зібрання творів у двох томах. Т. 1. – К., 1973.
21.Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские . Сочинения. Т. 1 / Под общ. ред. Н.А.Рубакина. – СПб., 1899.
22.Токвіль А. Про демократію в Америці : У 2-х томах: Перекл. з фр. Г.Філіпчука та М.Москаленка. Передмова Андре Жардена. – К., 1999.
23.Фрейд З. Введение в психоанализ : Лекции / Авторы очерка о Фрейде Ф.В. Бассин и М.Г.Ярошевский. – М., 1989.
24.Юнг К. Тэвистокские лекции / Исследование процесса индивидуации : Пер. с англ. – М.; – К., 1998.

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Zavarika G. (2018) Historical eyes of conflict research and its interdisciplinary character. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 60-65 (in Ukranian, abstr. in English).