Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕОГРАФІЯ

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GEOGRAPHY

ПРОСТОРОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ВЕЛИКОМУ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ МІСТІ: ПРИКЛАД ХАРКОВА

Корома Н. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація:
Харків – велике постсоціалістичне індустріальне місто з населенням понад 1 млн. Маючи у своїй власності великі об’єкти з різною функціональною складовою (як промислові, так і об’єкти соціальної інфраструктури, інші муніципальні заклади), велике місто на початку 90-тих років зіштовхнулося з тим, що не мало ресурсу на їх утримання та розвиток. Мінлива та нестабільна економічна ситуація знівелювала затребуваність багатьох послуг. Створилася ситуація «паралізованості» публічного простору міста.
Лише з початком процесів приватизації та комерціалізації можна говорити про поступове «заповнення» утвореної порожнечі. Суб’єктами оцінки і планування території стають окремі інвестори. А об’єктом комерційної діяльності виступає міський простір. Нові умови створили можливості для діалогу влади, міської громади та бізнесу. Невпорядкованість цих відносин дала некращі результати просторових перетворень та модернізації території в українських містах. Інвестор, орієнтуючись на прибуток, на свій розсуд визначав місце, форму і функцію нового об’єкта часто змінюючи обличчя міста  і роль території.
Наше дослідження викликане потребою у вивченні просторових перетворень та процесів модернізації у великому постсоціалістичному місті, які можуть бути передумовою подальших змін. І Харків є чи не найкращим прикладом постсоціалістичного міста для дослідження просторово-функціональних трансформацій.
Мета статті полягає в аналізі процесів просторового перетворення та модернізації, як передумов подальших просторово-функціональних трансформацій у великому місті Харків, на основі виявлених на території елементів перетворення та ядер модернізації. Аналіз досліджуваних нами об’єктів дозволив побачити напрями перетворень міської території, окреслити просторову структуру ділянок, визначити можливі функціональні зміни простору та його сучасну роль в загальноміському середовищі.
Дослідження двох тестових ділянок в Харкові – «старого центру» та соцміста, виявило відмінність процесів просторового перетворення та модернізації міських об’єктів в цих частинах міста. Не завжди є можливим зафіксувати вже «готове» перетворення чи модернізацію. Тут важливим є побачити початок зміни, «вихопити» з простору саму тенденцію до можливої зміни, далі зуміти передбачити напрям і її динаміку.

Ключові слова:
велике місто, постсоціалістичне місто, об’єкт міста, міський простір, просторові перетворення, елемент перетворення, модернізація, ядро модернізації, периферія.

Мова:
українська

DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.8

Посилання:

  1. Власенко Є. (2016) Приватизація житла в постсоціалістичних країнах  : причина та передумови // Mistosite . Аналітичний журнал про місто . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mistosite.org.ua/ru/articles/pryvatyzatsiia-zhytla-v-postsotsialistychnykh-krainakh-prychyna-ta-peredumovy
  2. Дронова О.Л. Геоурбаністика : навч. посіб . [Текст] / О.Л. Дронова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 419 с.
  3. Дронова О.Л. Новий урбанізм : у пошуках виходу з урбаністичного колапсу // Український географічний журнал. – Київ. – 2015, №3. – с. 33-41.
  4. Корома Н.С. Стратегія міського розвитку Харкова : ретроспектива містобудівної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія. – Київ. – 2017. – 3(68)/4(69). – с. 79-87.
  5. Мезенцев К.В. Тренди розвитку міських поселень в Україні : стійкі та вразливі міста [Текст] /К.В. Мезенцев// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Географія. – К., 2013. – Вип. 1(61). – С. 31-36
  6. Руденко Л.Г. Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. — К.: Феникс, 2015. — 292 с.
  7. Федорів П. (2018) Міські географії та географії міст . Як капіталізм впливає на просторові нерівності // Mistosite . Аналітичний журнал про місто . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mistosite.org.ua/articles/miski-heohrafii-ta-heohrafii-mist-yak-kapitalizm-vplyvaie-na-prostorovi-nerivnosti
  8. Федорів П. (2018) Політекономія розвитку . В чиїх інтересах здійснюється міське управління // Mistosite . Аналітичний журнал про місто . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mistosite.org.ua/uk/articles/politekonomiia-rozvytku-v-chyikh-interesakh-zdiisniuietsia-miske-upravlinnia

Завантажити (.pdf)

Рекомендуємо цитувати цю статтю так:

Koroma N. (2018) The urban transformations in the big post-socialist city: example of Kharkiv. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 42-54 (in Ukranian, abstr. in English).